Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 2021, 11/12 / Journal of the University of Latvia. History. 2021, 11/12
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12
ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, J. Sļozkins (USA, Lielbritānija), A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV)

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.
Visi žurnāla raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 106./107. numurs.

 

Latvijas Universitātes Žurnāls VĒSTURE. 2021, 11/12 (PDF)

SATURS / CONTENTS

Redaktora sleja / Editorial

RAKSTI / ARTICLES

Andrejs Gusačenko. Krievijas Ziemeļrietumu armijas sabrukuma sekas 1919.–1920. gadā: Latvijas konteksts / Collapse of Russian Northwestern Army and its Consequences in 1919–1920: Context of Latvia
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.01 (13-29)

Hanna Wichmann. The Representation of Children’s Deaths in Florentine Family Books. A Methodology of Researching Emotions in Renaissance Florence / Bērnu nāves reprezentācija Florences ģimeņu grāmatās. Metodoloģija renesanses laika Florences emociju analīzē
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.02 (30-43)

Guna Plakane. Sociālās apdrošināšanas politiskie aspekti: Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja darbība slimokasēs 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē / Political Aspects of Social Insurance: Activities of Riga Trade Union Central Bureau in Health Insurance Funds in the Second Half of 1920s
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.03 (44-58)

Zane Rozīte. Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienība (1928–1940): īss ieskats tās darbībā / Latvian Association of Academically Educated Women (1928–1940): A Brief Insight into Its Activities
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.04 (59-75)

Ginta Ieva Bikše. Participation of Latvian Volunteers in Medical Aid to the Spanish Republic during the Spanish Civil War (1936–1939) / Brīvprātīgo no Latvijas iesaiste medicīniskās palīdzības sniegšanā Spānijas Republikai Spānijas pilsoņu kara laikā (1936–1939)
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.05 (76-88)

Dāvis Beitlers. Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos. II daļa / The Integration. A Few Episodes of the Professional Ways of Latvian Seamen in the Western Exile. Part 2
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.06 (89-103)

VĒSTURES AVOTS / HISTORICAL SOURCE

Ēriks Jēkabsons. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas armijas virspavēlnieku un to pārstāvju apspriede Valkā 1920. gada 6. janvārī / Conference of Commanders-in-Chief of Latvian, Estonian, Lithuanian Armies and Their Representatives in Valka, 6 January 1920
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.07 (107-119)

RECENZIJAS / REVIEWS

Jānis Taurēns. “Cilvēks, kurš izvadīja Latvijas kuģi starp bangojošām krācēm”. Recenzija par grāmatu: Kārina Pētersone. Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs. Rīga 2020. 796 lpp. ISBN 978-9934-0-9244-2
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.08 (123-125)

Angelika Juško-Štekele. Mūsdienu mītu dziļsaknes. Recenzija par grāmatu: Ingus Barovskis. Mythopoeia: mūsdienu mītrade. Rīga 2021. 277 lpp. ISBN 978-9934-18-678-3
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.09 (126-128)

Jānis Tomaševskis. Divi “Baigie gadi”. Recenzija par grāmatu: Uldis Bērziņš. Laikmets, kad bija jāraud pat akmeņiem: dokumentu un atmiņu apkopojums. Limbaži 2021. 338 lpp. ISBN 978-9934-596-16-2
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.10 (129-132)

Reinis Ratnieks. Nozīmīgs pētījums par Latvijas nacionālo partizānu cīņām. Recenzija par grāmatu: Zigmārs Turčinskis. Ziemeļlatgales “Neatkarības vienība”. Pretošanās padomju okupācijai. 1946.–1954. gads. Rīga 2021. 574 lpp. ISBN 978-9934-15-909-1
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.11 (133-136)

Zane Rozīte. Vēsturnieki par Pirmā pasaules kara pieredzi caur dzimtes perspektīvu. Recenzija par grāmatu: Susan R. Grayzel, Tammy M. Proctor (eds.). Gender and the Great War. New York 2017. 286 p. ISBN 978-0-1902-7108-4
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.12 (137-140)

Guna Plakane. Vienkārši par sarežģīto. Recenzija par grāmatu: Ivars Ījabs. Sociāldemokrātija un valsts dibināšana: Latvija. Rīga 2018. 49 lp. ISBN 978-9934-19-670-6
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.13 (141-143)

Marika Selga. Diplomātija bez valsts. Recenzija par grāmatu: Anatol Shmelev. In the Wake of Empire: Anti-Bolshevik Russia in International Affairs, 1917–1920. Stanford, California 2021. xiii + 572 p. ISBN 978-0-8179-2424-9
https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.14 (144-147)

Ziņas par autoriem / About Authors