Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 105-123. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.08 

Lithuanian academic phrase usage in bachelor’s theses of five main fields of science

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė
Institute of Applied Linguistics
Faculty of Philology, Vilnius University
Universiteto St. 5, LT-01513, Vilnius, Lithuania
E-mail: gintare.judzentyte@flf.vu.lt, vilma.zubaitiene@flf.vu.lt

The aim of this study is to discuss Lithuanian academic phrase usage in students’ writings of five main fields of science: Biomedical sciences (B000), Physical sciences (P000), Human sciences (H000), Social sciences (S000), and Technology-engineering (T000). The research is based on material collected from data corpus that was constructed for the project “Phraseme research in student writing and interactive list of phrasemes”.
Lithuanian researchers have so far focused on automatic identification of Lithuanian multi-word expressions, as well as on preparation of general corpora or databases and lists of collocations. While English- and German-speaking students can use specific lists of academic words, phrases, and online academic phrase banks, as well as training (learning) platforms that help to write research articles, to date, just one similar interactive tool has been established in Lithuania.
The study will focus on discussing the most frequently used academic words and phrases and their types. Firstly, phrases will be classified according to the structural parts of the research text: introduction, sources of delivery, description of methodology, presentation of results, discussion, and conclusions (cf. Swales 1990, 2004). Next, the research relies on Hyland, 2008a classification of functions of lexical bundles, with the focus on research-oriented lexical bundles. At the end of the research, a variety of phrases will be analysed.

Keywords: academic phrases; bachelor’s thesis; Biomedical sciences; Human sciences; Physical sciences; Social sciences; Technology-engineering.


Lietuviešu akadēmisko frāžu lietojums piecu zinātņu nozaru bakalaura darbos

Kopsavilkums
Šī darba mērķis ir aplūkot lietuviešu akadēmisko frāžu lietojumu piecu galveno zinātņu jomu studentu rakstos. Pētījuma pamatā ir materiāls, kas ekscerpēts no projekta „Frāzes izpēte studentu rakstos un interaktīvais frāžu saraksts” datu korpusa.
Lietuviešu pētnieki līdz šim pievērsušies lietuviešu daudzvārdu izteicienu automātiskai identificēšanai, kā arī vispārīgu korpusu (datubāzu) un kolokāciju sarakstu sagatavošanai. Angļu un vācu valodā runājošie studenti var izmantot konkrētus akadēmiskos vārdu, frāžu un tiešsaistes akadēmiskos frāžu banku sarakstus, kā arī mācību platformas, kas palīdz rakstīt pētnieciskos darbus. Lietuvā ir tikai viens līdzīgs interaktīvs saraksts.
Darbā galvenā uzmanība pievērsta visbiežāk lietoto akadēmisko vārdu un frāžu un to veidu analīzei. Pirmkārt, frāzes klasificētas pēc pētījuma teksta strukturālajām daļām: ievads, pētāmā materiāla avoti, metodoloģijas apraksts, rezultātu izklāsts, diskusija un secinājumi (sal. Swales 1990, 2004). Tālāk pētījums balstās uz leksikas kopu funkcionālu klasifikāciju (Hyland, 2008a), tuvāk pievēršoties pētnieciski orientētām leksikas kopām. Pētījuma nobeigumā analizēta frāžu daudzveidība, izvērtējot arī biežāk lietoto frāžu pareizību.
Pētījumā konstatēts, ka lielākā daļa akadēmisko frāžu attiecināmas uz sadaļām, kurās tiek prezentēti bakalaura darbu pētījumi un metodoloģija. Visvieglāk identificējamas ir pētnieciski orientētas akadēmiskās frāzes.
Pētījuma gaitā iezīmējušās arī vairākas problēmas, kas vienlaikus ir arī stimuls turpmākiem pētījumiem. Pirmkārt, ir grūti noteikt, kā elektroniskajā sarakstā būtu jāuzskaita akadēmiskajās frāzēs ietilpstošo vārdu formas. Pamatformas izvēle ietekmē gan kolokācijas struktūru, gan gramatisko veidolu. Otrkārt, akadēmiskās frāzes atšķiras pēc sastāva un garuma. Treškārt, neliels korpuss neļauj diferencēt frāzes pa zinātnes jomām. Tas ir vairāk piemērots universālu un arī visbiežāk lietoto frāžu aprakstīšanai.

Atslēgvārdi: akadēmiskās frāzes; bakalaura darbs; biomedicīnas zinātnes; humanitārās zinātnes; fiziskās zinātnes; sociālās zinātnes; tehnoloģiju inženierija.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content