Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Механика композитных материалов" ("Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965. gada (līdz 1979. gadam – "Механика полимеров”).
Žurnāls vienlaikus tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science+ Business Media, Inc.

Galvenais redaktors Andris Čate (Andris Chate


Журнал "Меxаника композитныx матеpиалов" ("Mechanics of Composite Materials") выходит 6 раз в год с 1965 г. (до 1979 г. "Механика полимеров"). 
Журнал издается одновременно на русском и английcком языках. Английская версия издается Springer Science+ Business Media, Inс.

Главный редактор А. К. Чате


Impact factor = 1,333 (2020)
Five year impact factor = 1,168 (2020)
SNIP = 1,109 (2020)
CiteScore = 2,2 (2020)


ISSN 0203-1272 (Latvijas Universitāte, iespiests)
ISSN 0191-5665 (Springer, iespiests)
ISSN 1573-8922 (Springer, elektronisks)


Autoru ievērībai! Krievu un/vai labā angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai: mcm@pmi.lv

Вниманию авторов! Рукописи на русском или английском языке направлять в редакцию журнала по адресу: mcm@pmi.lv


Вниманию читателей: информация о подписке

Žurnāla saturs | Содержание журнала

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, kā arī to matricu un stiegrojuma, īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:  

 • sabrukums, nogurums un ilglaicīgā stiprība;
 • materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;
 • ilglaicīgo īpašību prognozēšana un novecošanās problēmas;
 • nesagraujošās pārbaudes;
 • tehnoloģijas mehāniskie aspekti;
 • kompozītie materiāli civilajā būvniecībā un infrastruktūrā;
 • nanokompozītu mehānika;
 • biokompozītu mehānika. 

Журнал Механика композитных материалов публикует результаты оригинальных экспериментальных и теоретических исследований свойств и поведения композитных материалов и их составляющих. Особое внимание уделяется следующим проблемам: 

 • разрушение и усталость, длительная прочность; 
 • методы оптимального проектирования материалов и конструкций из них; 
 • прогнозирование длительных свойств и вопросы старения; 
 • неразрушающий контроль; 
 • механические аспекты технологии; 
 • композиты в гражданском строительстве и инфраструктуре; 
 • механика нанокомпозитов; 
 • механика биокомпозитов. 

Redkolēģija | Редакционная коллегия

H. Altenbahs, galvenā redaktora vietnieks, Vācija  
J. Andersons, galvenā redaktora vietnieks, Latvija  
A. Aņiskevičs, Latvija 
J. Vārna, Zviedrija  
A. Krasņikovs, Latvija  
O. Starkova, Latvija  
S. V. Šešeņins, Krievija 


Х. Альтенбах, зам. главного pедактоpа, Германия  
Я. Андерсонс, зам. главного pедактоpа, Латвия   
A. Анискевич, Латвия 
Я. Варна, Швеция 
А. Красников, Латвия 
О. Старкова, Латвия 
С. В. Шешенин, Россия


REDAKCIJAS PADOME  

M. Aidogdu, Turcija
S. D. Akbarov, Turcija  
L. Asps, Zviedrija  
J. Barkanovs, Latvija  
V. Bekers, Vācija
N. D. Duk, Vjetnama
I. Guzs, Lielbritānija 
W. Hvang, Dienvidkoreja  
G. Kang, Ķīna  
V. Karvelli, Itālija  
V. A. Kasjanovs, Latvija  
Seong S. Kim, Dienvidkoreja 
E. Kontu, Grieķija  
E.-M. Kračuns, Rumānija  
A. Krivcovs, Krievija  
V. Kulakovs, Latvija  
G. Kuļikovs, Krievija  
S. Lomovs, Beļģija 
J. Majaks, Igaunija  
G. Mihasjovs, Baltkrievija 
A. Mucs, Polija  
V. N. Paimušins, Krievija  
L. Plačidi, Itālija  
T. Sadovskis, Polija 
S. B. Sapožņikovs, Krievija  
M. Di Skjuva, Itālija  
R. Talreja, ASV  
J. Tokovijs, Ukraina  
A. D. Zamanovs, Azerbaidžāna 


PEДAКЦИOННЫЙ COВEТ 

М. Айдогду, Турция 
С. Д. Акбаров, Турция  
Л. Асп, Швеция  
E. Барканов, Латвия 
В. Беккер, Германия  
И. Гузь, Великобритания 
А. Д. Заманов, Азербайджан  
Г. Кан, Китай  
В. Карвелли, Италия 
В. А. Касьянов, Латвия  
М. Ди Скьюва, Италия
Н. Д. Дук, Вьетнам
Е. Конту, Греция 
Е.-М. Крачун, Румыния  
A. Кривцов, Россия 
В. Кулаков, Латвия  
Г. Куликов, Россия  
С. В. Ломов, Бельгия 
Ю. Маяк, Эстония 
Г. Михасёв, Беларусь 
А. Муц, Польша  
В. Н. Паймушин, Россия 
Л. Плачиди, Италия  
Т. Садовский, Польша  
С. Б. Сапожников, Россия 
P. Талpея, CШA 
Ю. Токовый, Украина  
В. Хван, Южная Корея

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI – Russian Academy of Science.

Žurnālu "Механика композитных материалов" krievu valodā var abonēt žurnāla redakcijā.
Lai abonētu žurnālu angļu valodā, izmantojiet saiti  Springer Science + Business Media, Inc.


Абоненты на журнал "Механика композитных материалов" могут подписаться в редакции.​

Žurnāls pieņem labā angļu vai krievu valodā uzrakstītus rakstus.


Редколлегия отбирает для публикации наиболее важные и интерес­ные работы, содержащие новые результаты и концепции или оригинальный анализ литературных данных.

Журнал Механика композитных материалов выходит на русском языке. Одновременно в редакции осуществляется его перевод на английский язык (Mechanics of Composite Materials).

Рукопись статьи оформляется строго по образцу (см. Шаблон оформления статьи) по правилам журнала (см. Правила для авторов). Рукописи и иллюстративный материал в форматах PDF, EPS редакция не принимает.

Рекомендации рецензентам журнала.

Список рекомендуемых ключевых слов.

Plašākai informācijai sazinieties ar žurnāla "Mechanics of Composite Materials" redakciju.

За дополнительной информацией обращайтесь к редакции журнала.

Механика композитных материалов
Aizkraukles iela 23
Rīga, LV-1006
Latvija

mcm@pmi.lv