Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Механика композитных материалов" ("Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965. gada (līdz 1979. gadam – "Механика полимеров”).
Žurnāls vienlaikus tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science+ Business Media, Inc.

Galvenais redaktors Andris Čate (Andris Chate


Журнал "Меxаника композитныx матеpиалов" ("Mechanics of Composite Materials") выходит 6 раз в год с 1965 г. (до 1979 г. "Механика полимеров"). 
Журнал издается одновременно на русском и английcком языках. Английская версия издается Springer Science+ Business Media, Inс.

Главный редактор А. К. Чате


Impact factor = 1,333 (2020)
Five year impact factor = 1,168 (2020)
SNIP = 1,109 (2020)
CiteScore = 2,2 (2020)


ISSN 0203-1272 (Latvijas Universitāte, iespiests)
ISSN 0191-5665 (Springer, iespiests)
ISSN 1573-8922 (Springer, elektronisks)


Aktuāli!

LU iedibina Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā Mechanics of Composite Materials (MCM).  Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem. 
Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai 


Autoru ievērībai! Krievu un/vai labā angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai: mcm@pmi.lv

Вниманию авторов! Рукописи на русском или английском языке направлять в редакцию журнала по адресу: mcm@pmi.lv


Вниманию читателей: информация о подписке (PDF)

Buklets | Буклет (PDF)


Žurnāla saturs | Содержание журнала 

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, kā arī to matricu un stiegrojuma, īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:  

 • sabrukums, nogurums un ilglaicīgā stiprība;
 • materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;
 • ilglaicīgo īpašību prognozēšana un novecošanās problēmas;
 • nesagraujošās pārbaudes;
 • tehnoloģijas mehāniskie aspekti;
 • kompozītie materiāli civilajā būvniecībā un infrastruktūrā;
 • nanokompozītu mehānika;
 • biokompozītu mehānika. 

Журнал Механика композитных материалов публикует результаты оригинальных экспериментальных и теоретических исследований свойств и поведения композитных материалов и их составляющих. Особое внимание уделяется следующим проблемам: 

 • разрушение и усталость, длительная прочность; 
 • методы оптимального проектирования материалов и конструкций из них; 
 • прогнозирование длительных свойств и вопросы старения; 
 • неразрушающий контроль; 
 • механические аспекты технологии; 
 • композиты в гражданском строительстве и инфраструктуре; 
 • механика нанокомпозитов; 
 • механика биокомпозитов. 

H. Altenbahs, galvenā redaktora vietnieks, Vācija  
J. Andersons, galvenā redaktora vietnieks, Latvija  
A. Aņiskevičs, Latvija 
J. Vārna, Zviedrija  
A. Krasņikovs, Latvija  
O. Starkova, Latvija  
S. V. Šešeņins, Krievija 


Х. Альтенбах, зам. главного pедактоpа, Германия  
Я. Андерсонс, зам. главного pедактоpа, Латвия   
A. Анискевич, Латвия 
Я. Варна, Швеция 
А. Красников, Латвия 
О. Старкова, Латвия 
С. В. Шешенин, Россия


REDAKCIJAS PADOME  (PDF)

M. Aidogdu, Turcija
S. D. Akbarovs, Turcija  
A. Arteiro, Portugāle
L. Asps, Zviedrija  
J. Barkanovs, Latvija  
V. Bekers, Vācija
V. N. Burlajenko, Ukraina
N. D. Duks, Vjetnama
M. Di Skjuva, Itālija  
I. Guzs, Lielbritānija 
W. Hvang, Dienvidkoreja  
G. Kang, Ķīna  
V. Karvelli, Itālija  
V. A. Kasjanovs, Latvija  
A. Katunins, Polija
Seong S. Kim, Dienvidkoreja 
E. Kontu, Grieķija  
E.-M. Kračuns, Rumānija  
A. Krivcovs, Krievija  
V. Kulakovs, Latvija  
G. Kuļikovs, Krievija  
S. Lomovs, Beļģija 
J. Majaks, Igaunija  
G. Mihasjovs, Baltkrievija 
A. Mucs, Polija  
V. N. Paimušins, Krievija  
S. V. Paņins, Krievija
L. Plačidi, Itālija  
T. Sadovskis, Polija 
S. B. Sapožņikovs, Krievija  
R. Talreja, ASV  
J. Tokovijs, Ukraina  


PEДAКЦИOННЫЙ COВEТ (PDF)

М. Айдогду, Турция 
С. Д. Акбаров, Турция  
А. Артейро, Португалия
Л. Асп, Швеция  
E. Барканов, Латвия 
В. Беккер, Германия
В. Н. Бурлаенко, Украина  
И. Гузь
, Великобритания 
М. Ди Скьюва, Италия
Н. Д. Дук, Вьетнам
Г. Канг, Китай  
В. Карвелли, Италия 
В. А. Касьянов, Латвия  
А. Катунин, Польша
Сеонг С. Ким, Южная Корея
Е. Конту, Греция 
Е.-М. Крачун, Румыния  
A. Кривцов, Россия 
В. Кулаков, Латвия  
Г. Куликов, Россия  
С. В. Ломов, Бельгия 
Ю. Маяк, Эстония 
Г. Михасёв, Беларусь 
А. Муц, Польша  
В. Н. Паймушин, Россия 
С. В. Панин, Россия
Л. Плачиди, Италия  
Т. Садовский, Польша  
С. Б. Сапожников, Россия 
P. Талpея, CШA 
Ю. Токовый, Украина  
В. Хванг, Южная Корея

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI – Russian Academy of Science.

Žurnālu "Механика композитных материалов" krievu valodā var abonēt žurnāla redakcijā.
Lai abonētu žurnālu angļu valodā, izmantojiet saiti  Springer Science + Business Media, Inc.


Абоненты на журнал "Механика композитных материалов" могут подписаться в редакции.​

Žurnāls pieņem labā angļu vai krievu valodā uzrakstītus rakstus.


Редколлегия отбирает для публикации наиболее важные и интерес­ные работы, содержащие новые результаты и концепции или оригинальный анализ литературных данных.

Журнал Механика композитных материалов выходит на русском языке. Одновременно в редакции осуществляется его перевод на английский язык (Mechanics of Composite Materials).

Рукопись статьи оформляется строго по образцу (см. Шаблон оформления статьи) по правилам журнала (см. Правила для авторов). Рукописи и иллюстративный материал в форматах PDF, EPS редакция не принимает.

Рекомендации рецензентам журнала.

Список рекомендуемых ключевых слов.

Plašākai informācijai sazinieties ar žurnāla "Mechanics of Composite Materials" redakciju.

За дополнительной информацией обращайтесь к редакции журнала.

Механика композитных материалов
Aizkraukles iela 23
Rīga, LV-1006
Latvija

mcm@pmi.lv
 


 

Список некоторых планируемых конференций (композитные & перспективные материалы)

Some conferences and congresses (composites & advanced materials)

2022-2023

Composite-Sandwich Conference
May 24-25, 2022, Halle (Saale), Germany
https://www.faserverbund-sandwich.de/en/home/

 

IUTAM Symposium on Enhancing Material Performance by Exploiting Instabilities and Damage Evolution
June 5-10, 2022, Warsaw, Poland
http://iutam2022warsaw.ippt.pan.pl/importantdates.html

WMCAUS 2022
7th World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium

June 13-17, 2022, Prague, Czech Republic
www.wmcaus.org

V International Conference
New Materials and Technologies in the Condition of the Arctic

June 14-18, 2022, Yakutsk, Russia
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/bgf/xo/techart/folder3/

International Summer School-Conference “Advanced Problems in Mechanics”
June 20-24, 2022, St. Petersburg, Russia
http://apm-conf.spb.ru/

ECF23
23rd European Conference on Fracture – ECF23

June 27 – July 1, 2022, Madeira Island, Portugal
https://www.ecf23.eu/

MDA 2022
The 4th International Conference on Materials Design and Applications 2022

July 7-8, 2022, FEUP, Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~mda2022/

EUCASS-3AF
9th European Conference for AeroSpace Sciences

June 27 – July 1, 2022, Lille Grand Palais, France
https://eucass-3af-2022.eu/

International Summer School on Fatigue and Damage Mechanics of Composite Materials
July 4-8, 2022, University of Padova in Vicenza, Italy
www.gest.unipd.it/damageschool2022

CMM-SolMech 2022
24th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) and the 42nd Solid Mechanics Conference (SolMech)

September 5-8, 2022, Świnoujście, Poland
http://cmm-solmech.ippt.pan.pl/

ICAS 2022
33rd Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences

September 4-9, 2022, Stockholm Sweden
https://icas2022.com/

6th ITHEC 2020
The 6th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites

October 12-13, 2022, Congress Center, & Messe Bremen, Germany
https://ithec.de/

COMAT  2022
The 9th International Conference on ADVANCED COMPOSITE MATERIALS ENGINEERING

October 17-18, 2022, Transilvania University of Brasov, Romania
https://sites.google.com/view/comatcomec/home   

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE FOR YOUTH
"Advanced Materials for Engineering and Functional Purposes"

October 17-21, 2022, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
https://portal.tpu.ru/science/konf/mt/eng

DRMS2023
The first International Conference on Durability, Repair and Maintenance of Structures

March 16-17, 2023, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~drms2023/  

Modern Materials and Manufacturing 2023
April 25-27, Tallinn, Estonia
https://taltech.ee/en/mmm2021

CICE 2023
11th International Conference on Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering

July 23-26, 2023, Rio de Janeiro, Brazil
https://cice2023.org/

ICCM-23
International Conference on Composite Materials

July 30 – August 4, 2023, Belfast, Ireland
https://iccm23.org/about-the-conference/

IUTAM Symposium Creep in Structures
September 18-22, 2023, Magdeburg, Germany
http://www.iutam-symposium.ovgu.de