Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Механика композитных материалов" ("Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965. gada (līdz 1979. gadam – "Механика полимеров”).
Žurnāls vienlaikus tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science+ Business Media, Inc.

Galvenais redaktors Andris Čate (Andris Chate


Журнал "Меxаника композитныx матеpиалов" ("Mechanics of Composite Materials") выходит 6 раз в год с 1965 г. (до 1979 г. "Механика полимеров"). 
Журнал издается одновременно на русском и английcком языках. Английская версия издается Springer Science+ Business Media, Inс.

Главный редактор А. К. Чате


Impact factor = 1.285 (2021)
Five year impact factor = 1,168 (2020)
SNIP = 0.832 (2021)
CiteScore = 2.23 (2021)


ISSN 0203-1272 (Latvijas Universitāte, iespiests)
ISSN 0191-5665 (Springer, iespiests)
ISSN 1573-8922 (Springer, elektronisks)


Aktuāli!

LU iedibina Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā Mechanics of Composite Materials (MCM).  Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem. 
Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai 


Autoru ievērībai! Krievu un/vai labā angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai: mcm@pmi.lv

Вниманию авторов! Рукописи на русском или английском языке направлять в редакцию журнала по адресу: mcm@pmi.lv


Вниманию читателей: информация о подписке (PDF)

Buklets | Буклет (PDF)


Žurnāla saturs | Содержание журнала 

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, kā arī to matricu un stiegrojuma, īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:  

 • sabrukums, nogurums un ilglaicīgā stiprība;
 • materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;
 • ilglaicīgo īpašību prognozēšana un novecošanās problēmas;
 • nesagraujošās pārbaudes;
 • tehnoloģijas mehāniskie aspekti;
 • kompozītie materiāli civilajā būvniecībā un infrastruktūrā;
 • nanokompozītu mehānika;
 • biokompozītu mehānika. 

Журнал Механика композитных материалов публикует результаты оригинальных экспериментальных и теоретических исследований свойств и поведения композитных материалов и их составляющих. Особое внимание уделяется следующим проблемам: 

 • разрушение и усталость, длительная прочность; 
 • методы оптимального проектирования материалов и конструкций из них; 
 • прогнозирование длительных свойств и вопросы старения; 
 • неразрушающий контроль; 
 • механические аспекты технологии; 
 • композиты в гражданском строительстве и инфраструктуре; 
 • механика нанокомпозитов; 
 • механика биокомпозитов. 

H. Altenbahs, galvenā redaktora vietnieks, Vācija  
J. Andersons, galvenā redaktora vietnieks, Latvija  
A. Aņiskevičs, Latvija 
J. Vārna, Zviedrija, Latvija  
A. Krasņikovs, Latvija  
O. Starkova, Latvija  
S. V. Šešeņins, Krievija 


Х. Альтенбах, зам. главного pедактоpа, Германия  
Я. Андерсонс, зам. главного pедактоpа, Латвия   
A. Анискевич, Латвия
Я. Варна, Швеция, Латвия  
А. Красников, Латвия 
О. Старкова, Латвия 
С. В. Шешенин, Россия


REDAKCIJAS PADOME  (PDF)

M. Aidogdu, Turcija
S. D. Akbarovs, Turcija
S. K. Amiko, Brazīlija  
A. Arteiru, Portugāle
L. Asps, Zviedrija  
J. Barkanovs, Latvija  
V. Bekers, Vācija
V. N. Burlajenko, Ukraina
N. D. Duks, Vjetnama
I. Guzs, Lielbritānija 
V. A.Jeremejevs, Itālija
G. Kans, Ķīna  
V. Karvelli, Itālija  
A. Katunins, Polija
Sons S. Kims, Dienvidkoreja 
E. Kontu, Grieķija  
E.-M. Kračuns, Rumānija  
A. Krivcovs, Krievija  
V. Kulakovs, Latvija  
G. Kuļikovs, Krievija  
S. Lomovs, Beļģija 
J. Majaks, Igaunija  
G. Mihasjovs, Baltkrievija 
A. Mucs, Polija  
V. N. Paimušins, Krievija  
S. V. Paņins, Krievija
L. Plačidi, Itālija
R. Rodrigezs-Ramos, Kuba
T. Sadovskis, Polija 
S. B. Sapožņikovs, Krievija  
M. Di Skjuva, Itālija  
R. Talreja, ASV  
J. Tokovijs, Ukraina  
E. V. Jarve, ASV


PEДAКЦИOННЫЙ COВEТ (PDF)

М. Айдогду, Турция 
С. Д. Акбаров, Турция 
С. К. Амико, Бразилия 
А. Артейру, Португалия
Л. Асп, Швеция  
E. Барканов, Латвия 
В. Беккер, Германия
В. Н. Бурлаенко, Украина  
И. Гузь
, Великобритания
Нгуен Дин Дык, Вьетнам 
В. А. Еремеев, Италия
Г. Кан, Китай  
В. Карвелли, Италия 
А. Катунин, Польша
Сон С. Ким, Южная Корея
Е. Конту, Греция 
Е.-М. Крачун, Румыния  
A. Кривцов, Россия 
В. Кулаков, Латвия  
Г. Куликов, Россия  
С. В. Ломов, Бельгия, Россия 
Ю. Маяк, Эстония 
Г. Михасёв, Беларусь 
А. Муц, Польша  
В. Н. Паймушин, Россия 
С. В. Панин, Россия
Л. Плачиди, Италия  
Р. Родригес-Рамос, Куба
Т. Садовский, Польша  
С. Б. Сапожников, Россия 
М. ДиСкьюва, Италия
P. Талpея, CШA 
Ю. Токовый, Украина  
В. Хванг, Южная Корея
Э. В. Ярве, США

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI – Russian Academy of Science.

Žurnālu "Механика композитных материалов" krievu valodā var abonēt žurnāla redakcijā.
Lai abonētu žurnālu angļu valodā, izmantojiet saiti  Springer Science + Business Media, Inc.


Абоненты на журнал "Механика композитных материалов" могут подписаться в редакции.​

Žurnāls pieņem labā angļu vai krievu valodā uzrakstītus rakstus.


Редколлегия отбирает для публикации наиболее важные и интерес­ные работы, содержащие новые результаты и концепции или оригинальный анализ литературных данных.

Журнал Механика композитных материалов выходит на русском языке. Одновременно в редакции осуществляется его перевод на английский язык (Mechanics of Composite Materials).

Рукопись статьи оформляется строго по образцу (см. Шаблон оформления статьи) по правилам журнала (см. Правила для авторов). Рукописи и иллюстративный материал в форматах PDF, EPS редакция не принимает.

Рекомендации рецензентам журнала.

Список рекомендуемых ключевых слов.

Plašākai informācijai sazinieties ar žurnāla "Mechanics of Composite Materials" redakciju.

За дополнительной информацией обращайтесь к редакции журнала.

Механика композитных материалов
Aizkraukles iela 23
Rīga, LV-1006
Latvija

mcm@pmi.lv
 


 

Список некоторых планируемых конференций (композитные & перспективные материалы)

Some conferences and congresses (composites & advanced materials)

2022–2025

RECOMP 2022
Reuse and Recycling of Composites

November 23-24, 2022, AMRC, Rotherham, UK
https://compositesuk.co.uk/events/recomp-reuse-and-recycling-composites

DRMS2023
The
First International Conference on Durability, Repair and Maintenance of Structures
March 16-17, 2023, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~drms2023/

Modern Materials and Manufacturing 2023
April 25-27, Tallinn, Estonia
https://taltech.ee/en/mmm2021

ICFC9
The ninth International Conference on Fatigue of Composites

June 21-23, 2023, University of Padova, Vicenza, Italy
http://static.gest.unipd.it/icfc9/

The 14-th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes
June 25-29, 2023, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
http://numiform2023.agh.edu.pl/

SMART 2023
10th
ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials
July 3-6, 2023, University of Patras, Patras, Greece
https://www.smart2023.eu/index.php

ICEM20
20th International Conference on Experimental Mechanics

July 2-7, 2023, FEUP Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal
https://paginas.fe.up.pt/~icem20/

AB2023
7th International Conference on Structural Adhesive Bonding

July 13-14, 2023, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~ab2023/

CICE 2023
11th International Conference on Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering

July 23-26, 2023, Rio de Janeiro, Brazil
https://cice2023.org/

ICCM-23
International Conference on Composite Materials

July 30 August 4, 2023, Belfast, Ireland
https://iccm23.org/about-the-conference/

11th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites
August 29-31, 2023, Lodz, Poland
http://ecnp2020.p.lodz.pl/

5th Polish Congress of Mechanics
25th International Conference on Computer Methods in Mechanics

September 4-7, 2023, Gliwice, Poland
https://pcm-cmm.com/

COMPOSITES 2023
9th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites

September 12-14, 2023, Trapani, Sicily, Italy
https://composites2023.cimne.com/welcome_to_trapani

ICPIC 2023
International Congress of Polymers in Concrete

September 17-20, 2023, Warsaw University of Technology, Poland
https://icpic2022.org/organizers/

9th International Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives
September 17-21,2023, Eurotel Victoria, Les Diablerets, Switzerland
https://www.elsevier.com/events/conferences/esistc4conference

IUTAM Symposium Creep in Structures
September 18-22, 2023, Magdeburg, Germany
http://www.iutam-symposium.ovgu.de

VBE2023
The First International Conference on Vehicle Body Engineering

November 2-3, 2023, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~vbe2023/

MDA 2024
5th International Conference on Materials Design and Applications

July 4-5, 2024, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~mda2024/

ICCM24
The 24th International Conference on Composite Materials

August 9-15, 2025, Baltimore, Maryland, U.S.A
http://iccm24.com/