Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII = The Scholarly Readings of Young Historians VII
Zinātniskā redaktore Ginta Ieva Bikše. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 264 lpp.

Izdevumā publicēti 19 raksti, kuru pamatā ir referāti, kas nolasīti konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”, kuru 2021. gada 12. un 13. novembrī interneta vidē rīkoja LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Krājuma sagatavošanu un izdošanu finansē Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekts “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Krājuma sastādītāji: Ginta Ieva Bikše, Alberts Rokpelnis
Zinātniskā redkolēģija: PhD Kristīne Beķere, LU Latvijas vēstures institūts; Mg. hist., PhD Cand. Ginta Ieva Bikše, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Anita Čerpinska, Latvijas Nacionālais arhīvs; Dr. hist. Eva Eihmane, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Mati Laur, University of Tartu; PhD Laurynas Kurila, Lithuanian Institute of History; Dr. hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University; Mg. hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs; Dr. hist. Gvido Straube, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūts.

https://doi.org/10.22364/jvzl.07
ISBN 978-9934-18-851-0 (drukātam izdevumam)
ISBN 978-9934-18-852-7 (elektroniskam izdevumam)

Pilna satura PDF

SATURS / CONTENTS

PRIEKŠVĀRDS

PREFACE

Beāte Orlova. Livonijas kara kā Dieva soda interpretācija Baltazara Rusova “Livonijas hronikā” (1578–1584) / Interpretation of the Livonian War as God’s Punishment in Balthasar Russow’s “Chronica der Provinz Lyfflandt” (1578–1584)

Justina Šumilova. Church and Community in Vilkija Parish from the Second Half of the 16th Century to the End of the 17th Century / Baznīca un kopiena Vilkijas draudzē no 16. gadsimta otrās puses līdz 17. gadsimta beigām

Nijolė Vailionytė. The Phenomenon of Childlessness in Lithuania: From Sources to Scientific Studies / Bērnu neesamības fenomens Lietuvā: no pirmavotiem līdz zinātniskiem pētījumiem

Dominykas Juskys, Rasa Zozaite. Declaration of Independence in 1918: A Comparison of Lithuania and Belarus / Neatkarības pasludināšana 1918. gadā: Lietuvas un Baltkrievijas salīdzinājums

Alberts Rokpelnis. The Hit Publishing (Schlager) in Riga during the Great Depression in the Late 1920s and Early 1930s / Lielās depresijas ietekme uz šlāgeru izdevējiem Rīgā (1929–1933)

Akvilė Kabašinskaitė. The View of Lithuania by the French Communist Party Newspaper L’Humanité (1944–1948) / Francijas Komunistiskās partijas laikraksta L’Humanité viedoklis par Lietuvu 1944.–1948. gadā

Rita Broka. Baltic School of Textile Art. Comparative Analysis of Soviet Latvian, Lithuanian, and Estonian Textile Art in the Context of Landscape Representation / Baltijas tekstilmākslas skola. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tekstilmākslas salīdzinājums ainavas attēlojuma kontekstā

Liberta Stoma. Viduslaiku Rīgas pilsētbūvniecība un arhitektūra Ritas Zandbergas skatījumā / Urban Construction and Architecture of Medieval Riga Through the Prism of Rita Zandberga

Rūta Bruževica. Hanzas vēsture Latvijas muzejos kopš 1991. gada / Hanseatic History in Latvian Museums Since 1991

Ieva Kalniņa. Kokles modernizācija Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados: ietekmes faktori un raksturīgākās izpausmes / Kokle Modernization in Latvia During the 1920s–1930s: Impacts, Factors and Characteristic Manifestations

Marina Solovjova. Naudas sistēma viduslaiku Livonijā (15. gs. – 16. gs. vidus): strīdu objekts vai zemju saliedēšanas līdzeklis? / Monetary System in Medieval Livonia (15th to Mid-16th Century): A Source of Conflicts or a Land Consolidation Instrument?

Justīne Fišere. Rīgas cunftu emblēmu sākuma posms: amatu zīmogu piemērs (16. gs. – 17. gs. pirmā puse) / The Beginning of the Riga Zünfte Emblem: Example of Craft Seals, the 16th Century – the First Half of the 17th Century

Edvards Seliška.  Latgales (Poļu Inflantijas) muižniecības (šļahtas) politiskā darbība Žečpospoļitā pēc iekļaušanas Krievijas sastāvā un līdz Žečpospoļitas trešai dalīšanai (1772–1795) / Political Activity of  the Inflantia (Polish Livonia; Latgale) nobility (szlachta) in Polish–Lithuanian Commonwealth After Its Incorporation Into Russia and Until the Third Partition of Poland (1772–1795) 

Marika Selga. Latvijas pārstāvniecību ASV darbības pirmais posms (1921–1923) / The First Years of Latvian Representation in the United States (1921–1923)

Zane Rozīte. Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienība: Sabiedriski-tiesiskās komisijas darbības piemērs (1929–1940) / Latvian Association of Academically Educated Women: An Example of Public-Legal Commission’s Activities (1929–1940)

Rūdolfs Rubenis. Vācbaltiešu sociālpolitiskā ietekme uz Latvijas augstāko izglītību Politiskās pārvaldes redzeslokā parlamentārisma perioda beigās / Baltic German Social Political Activities in Higher Education as Viewed by the Latvian Political Administration During the Late Parliamentary Period

Milana Drugoveiko. Konstantīna Jezovitova (1893–1946) darbības analīze Latvijā (1919–1934) / Analysis of the Activities of Konstantin Jezovitov (1893–1946) in Latvia from 1919 to 1934

Reinis Ratnieks. Nacionālie partizāni vai nelegālisti? Haralda Ģederta grupas dalībnieku piemērs Valmieras un Valkas rajonā (1946–1955) / National Partisans or Illegals: The Example of Haralds Ģederts Group in Valmiera and Valka District (1946–1955)

Viesturs Rasnacis. 1. Valmieras robežsargu bataljona formēšana un problēmas no 1991. līdz 1994. gadam / Formation and Problems of the 1st Valmiera Border Guard Battalion from 1991 to 1994

Pielikums / Appendix
Tiešsaistes konferences “Jauno vēsturnieku Zinātniskie lasījumi VII” programma / Programme of the Online Conference “The Scholarly Readings of Young Historians VII”