Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 2019, 7/8 / Journal of the University of Latvia. History. 2019, 7/8
https://doi.org/10.22364/luzv.7.8
ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), I. Feldmanis, A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.
Visi žurnāla raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 102./103. numurs.

 

Latvijas Universitātes Žurnāls VĒSTURE. 2019, 7/8 (PDF)

SATURS / CONTENTS

Redaktora sleja / Editorial

RAKSTI / ARTICLES

Zenons Butkus. Latvijas valdību maiņa 1926.–1927. gada mijā un ārvalstu ietekme. Demokrātijas pašaizsardzība / Changes of the Latvian Governments in 1926–1927 and External Influences. Self-defence of Democracy

Elīna Kļaviņa. Veselības departamenta izveide un darbība Latvijas Neatkarības kara laikā 1918–1920 / Establishment and Activity of the Department of Health During the Latvian War of Independence 1918–1920

Laura Melne. Latgales teātra darbība (1921–1940) / Activity of Latgale Theatre (1921–1940)

Ojārs Stepens. Reklāmas un sludinājumi laikrakstā “Tēvija” 1941. gadā kā vēstures avots / Advertisements in the Newspaper Tēvija in 1941 as a Source of History

Dāvis Beitlers. Latvijas jūrnieku ceļi trimdā: izklīšanas veidi, cēloņi, motīvi / Latvian Seamen’s Ways to the Exile: Types and Causes

Edvards Seliška. Žečpospoļitas dalīšanas (1772–1795) – to vērtējums poļu vēsturiskajā literatūrā / View of Polish Historiography on Partitions of Polish-Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita) (1772–1795)

Vytautas Jokubauskas. Section of Military History in Lithuanian Army Staff (1935–1940) / Lietuvas armijas štāba Kara vēstures apakšnodaļa (1935–1940)

VĒSTURES AVOTI / HISTORICAL SOURCES

Ēriks Jēkabsons. Norises Rīgā 1919. gada 12.–15. oktobrī kauju laikā ar Bermonta spēkiem: atspoguļojums Lielbritānijas politiskās misijas vadītāja Stīvena Talentsa ziņojumos / Events in Riga in October 12–15, 1919 during the Battles with Bermondt Forces: Reflection in Reports of the Head of British Political Mission Stephen Tallents

NEKROLOGS / OBITUARY

Profesores Aleksandras Rolovas piemiņai

Ziņas par autoriem / About Authors