Ceļš, Nr. 74, 2023 [PDF]
Latvijas Universitātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums

"Ceļš” ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju.
Ceļš / The Way is a fully refereed journal with an international panel of referees.

Žurnāla “Ceļš” numuri atrodami arī EBSCO datubāzēs.
Issues of the journal Ceļš / The Way have been included in EBSCO databases.

Žurnāls “Ceļš” sagatavots Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds.
The journal Ceļš / The Way has been prepared at the University of Latvia Faculty of Theology. Publisher: UL Press.

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns


Žurnāls “Ceļš” publicēts brīvpieejā saskaņā ar Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls 4.0 starptautisko licenci (CC BY-NC 4.0)
The journal “Ceļš” is an open access journal licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
 

© Kristīna Ēce, Aleksejs Gaļperns, Diāna Hristenko, Aira Līcīte, Linards Rozentāls, Arta Skuja, Rota Stone, Gunita Tālberga, Andra Fernāte, Jānis Plaudis-Ezernieks, 2023
© Latvijas Universitāte, 2023

ISSN 1407-7841 (Print)
ISSN 2592-9356 (Online)

https://doi.org/10.22364/cl.74 

 

NUMURA SATURS

Zinātniskie raksti / Research articles

Kristīna Ēce. Skolotājas un miera meklējumi misijas laukos – gadījumu izpēte no Latvijas / Female teachers and search for peace in mission fields – case studies from Latvia
https://doi.org/10.22364/cl.74.01 | 6-22 | [PDF]

Aleksejs Gaļperns. Wirkungsgeschichte izmantošana Bībeles pētniecībā: priekšrocības un trūkumi / Application of Wirkungsgeschichte in biblical studies: Advantages and disadvantages
https://doi.org/10.22364/cl.74.02 | 23-36 | [PDF]

Diāna Hristenko. Wartime decisions lead to peacetime problems: Leadership of the Lutheran Churches in Baltic states, 1944–1949 / Kara laika lēmumi, miera laika problēmas: Baltijas luterāņu baznīcu vadība 1944–1949
https://doi.org/10.22364/cl.74.03 | 37-52 | [PDF]

Aira Līcīte. Trīs savienoti teoloģiski “lielumi”: radīšana, Jēzus, Svētais Gars / Three interconnected theological entities: Creation, Jesus, the Holy Spirit
https://doi.org/10.22364/cl.74.04 | 53-68 | [PDF]

Linards Rozentāls. Tīlmaņa Hāberera “Pestīšana 7.0” koncepts rokgrupas “U2” dziesmā “Greisa” (Grace) un kinofilmā “Visvarenais Brūss” (Bruce Almighty) / Tilmann Haberer’s concept of “Salvation 7.0” in the song “Grace” by rock band “U2” and the film “Bruce Almighty”
https://doi.org/10.22364/cl.74.05 | 69-76 | [PDF]

Arta Skuja. Deciphering a Metaphor: Jeremiah 31:22 and various interpretations / Metaforas šifrs: Jeremijas 31:22 interpretācijas iespējas
https://doi.org/10.22364/cl.74.06 | 77-91 | [PDF]

Rota Stone. Kovida teoloģija: trīs pieejas / COVID theology: Three approaches
https://doi.org/10.22364/cl.74.07 | 92-106 | [PDF]

Gunita Tālberga, Andra Fernāte. Spirituality and pre-spirituality in the created world / Garīgums un pirmsgarīgums radītajā pasaulē
https://doi.org/10.22364/cl.74.08 | 107-129 | [PDF]

Tulkojumi / Translations

Jānis Plaudis-Ezernieks. Kaut kas par neko tumsā / Something on nothing in darkness
https://doi.org/10.22364/cl.74.09 | 130-136 | [PDF]