ANTIQUITAS VIVA: STUDIA CLASSICA

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļas, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra rakstu krājums.

Antiquitas Viva krājuma ideja tapusi 2001. gadā, kad nosaukums Antiquitas viva. Studia Classica vēl ir uz LU Zinātnisko rakstu 645. sējuma vāka. Kā neatkarīgs krājums Antiquitas Viva pirmo reizi  tiek publicēts 2005. gadā, pēc tam 2009., 2014. un 2019. gadā. Krājuma nosaukums runā pats par sevi – antīkā pasaule un tās kultūrfenomeni tiek atklāti kā joprojām (vai no jauna) aktuāli un klātesoši (nosaukums saspēlējas ar jēdzienu latinitas viva, proti, latīņu valoda mūsdienu aktīvā lietojumā).  

Lai gan krājums līdz šim piesaistīts tāda paša nosaukuma starptautiskām zinātniskām konferencēm, kuras organizē LU Klasiskās filoloģijas nodaļas speciālisti, tajā tiek pieņemti arī citi krājuma tematikai atbilstoši pētījumi.

Krājuma mērķis ir vienot pētnieciskos atradumos gan Baltijas jūras valstu, gan pasaules humanitāro zinātņu speciālistus antīkā kultūrmantojuma un tā recepcijas studijās (tostarp arī kultūru mijiedarbes aspektā).  Krājumam iespējama arī noteikta virstēma (līdz šim: urbs aeterna, komisms un komiskais, paideia, vārds vārdnīcā un tekstā).

Rakstu krājums var būt papildināts arī ar pielikumu daļu, kurā apkopoti apskati par jomai būtiskām aktualitātēm (jo sevišķi Latvijā un Baltijā), iekļauti tekstu tulkojumi no klasiskajām valodām (grieķu un latīņu) un tamlīdzīgi.

Krājuma valodas ir latviešu un angļu.

Visiem zinātniskajiem rakstiem, kas nav angļu valodā, pievienojams raksta nosaukums, atslēgvārdi un kopsavilkums arī angļu valodā.
Angļu valodā izstrādātajiem zinātniskajiem rakstiem raksta nosaukuma, atslēgvārdu un kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā var nodrošināt krājuma izdevēji.

Visi krājumā ievietotie zinātniskie raksti ir divreiz anonīmi recenzēti.

Krājuma tapšanā visām iesaistītajām pusēm (redaktors, redakcijas kolēģija, autori un recenzenti) jāievēro publicēšanās ētika. Krājuma redaktora, redkolēģijas un autoru rīcības vadlīnijas atbilst COPE Code of Conduct for Journal Editors (publicationethics.org/resources/code-conduct).

Redaktora, recenzenta un autora atbildība

Krājuma redaktors nodrošina recenzēšanas anonimitāti. Balstoties recenzentu vērtējumos, kā arī pārliecinoties par to kvalitāti un objektivitāti (recenzenta atzinums izriet vienīgi no raksta satura), redaktors lemj par raksta publicēšanu krājumā, un lēmums tiek paziņots raksta autoram.

Raksta recenzenta pienākums ir saglabāt objektivitāti, konfidencialitāti, pēc labākās sirdsapziņas savas kompetences ietvaros pārliecināties par raksta kvalitāti (tostarp arī par atsauču norādēm, avotu atbilstīgu uzskaitījumu). Gadījumā, ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci vai saskaras ar interešu konfliktu, recenzentam par to jāinformē krājuma redaktors. Šādā gadījumā raksta izvērtējamam tiek pieaicināts cits recenzents.

Autori ievēro rakstu iesniegšanas norādījumus (rakstu noformēšanas vadlīnijas). Autoriem jāņem vērā, ka krājumam nedrīkst būt iesniegti iepriekš pilnībā vai pa daļām citur publicēti vai publicēšanai iesniegti darbi.

Krājuma izdošanas biežums: sākot ar 2022. gadu, krājuma izdošanas biežums ik pēc 2 gadiem.

 

REDAKCIJAS KOLĒĢIJA / EDITORIAL BOARD[1]:

Krājuma redaktores / Editors: Ilze Rūmniece (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv; Gita Bērziņa (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv

Krājuma redaktoru vietniece / Deputy Editor: Ilona Gorņeva (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: ilona.gorneva@.lu.lv

Renāte Berga (Latvijas Nacionālā bibliotēka), 
Olga Budaragina (Sanktpēterburgas Valsts universitāte),  
Brigita Cīrule (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), 
Emilio Crespo (Madrides Autonomā universitāte),  
Eva Eglāja-Kristsone (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), 
Nijolė Juchnevičienė (Viļņas Universitāte),  
Andra Kalnača (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), 
Kiwako Ogata (Okinavas Prefektūras Mākslas universitāte), 
Janika Päll (Tartu Universitāte), 
Vassilios Sabatakakis (Lundas Universitāte),
Raija Sarasti-Wilenius (Helsinku Universitāte), 
Margarita Sotiriou (Peloponesas Universitāte), 
Gregor Vogt-Spira (Filipa Universitāte Marburgā).

ISSN 2255-9779
https://doi.org/10.22364/av

Iepriekšējie izdevumi:
Antiquitas Viva (lu.lv)

Kontaktinformācija:
E-pasti saziņai: ilze.rumniece@lu.lv,  gita.berzina.hzf@lu.lv, ilona.gorneva@lu.lv

Pasta adrese:
Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Klasiskās filoloģijas nodaļa
Visvalža iela 4a
Rīga, Latvija
LV-1050

 

[1] Redkolēģijas sastāvs, sākot ar krājuma sesto laidienu.