REDAKCIJAS KOLĒĢIJA / EDITORIAL BOARD: Gita Bērziņa (Latvija/Latvia), Olga Budaragina (Krievija/Russia), Brigita Cīrule (Latvija/Latvia), Emilio Crespo (Spānija/Spain), Ilona Gorņeva (Latvija/Latvia), Nijolė Juchnevičienė (Lietuva/Lithuania), Andra Kalnača (Latvija/Latvia), Janika Päll (Igaunija/Estonia), Vita Paparinska (Latvija/Latvia), Ilze Rūmniece (Latvija/Latvia)
SASTĀDĪTĀJAS/EDITORS: Ilona Gorņeva, Ilze Rūmniece

ISSN 2255-9779
ISBN 978-9934-18-422-2
http://doi.org/10.22364/av5

 

Antiquitas Viva 5, studia classica (2019) PDF

SATURS / CONTENTS

Ilze Rūmniece. PRIEKŠVĀRDS / FOREWORD

VĀRDS VĀRDNĪCĀ UN TEKSTĀ / WORD IN DICTIONARY AND TEXT

Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva. LOOKING FORWARD TO THE NEW EDITION OF LATIN-LATVIAN DICTIONARY / Domājot par jauno Latīņu-latviešu vārdnīcas izdevumu

Arturs Hansons. SENGRIEĶU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ / Latvian Rendering of Ancient Greek Proper Nouns

Olga Budaragina. M. CORNELIUS FRONTO AND THE CHOICE OF WORDS / M. Kornēlijs Frontons un vārdu izvēle

Irīna Rudenko. SUDAS LEKSIKONS KĀ INFORMĀCIJAS AVOTS: SNIEGTO ZIŅU TICAMĪBA UN PRECIZITĀTE / Suda Lexicon as a Source of Information: Authenticity and Precision of Provided Data

Ilze Rūmniece. GENDER INDICATION OF THE LEXEME ἌΝΘΡΩΠΟΣ IN ANCIENT GREEK TEXTS / Leksēmas ἄνθρωπος dzimtes norāde sengrieķu tekstos

Harijs Tumans. Ὁ ΦΙΛΌΠΟΛΙΣ: KAS IR PATRIOTISMS SENAJĀ GRIEĶIJĀ? / Ὁ Φιλόπολις: What was Patriotism in Ancient Greece?

Elena Ermolaeva. THE GATES OF HORN AND IVORY AND THE VERB ΕΛΕΦΑΙΡΟΜΑΙ (Od. 19, 560–569) / Raga un ziloņkaula vārti un verbs ELEPHAIROMAI (Od. 19, 562–567)

Līva Rotkale. A TERMINOLOGICAL PUZZLE IN ARISTOTLE’S ARS RHETORICA, III 2, 1404b37–1405a2 / Terminoloģiska mīkla Aristoteļa darbā Rētorika, III 2, 1404b37–1405a2

Gita Bērziņa. AIZGUVUMU SEMANTIKA: GRIEĶISMI ROMIEŠU NACIONĀLĀ EPOSA VALODĀ / Semantics of Borrowings: Grecisms in the Language of Roman National Epic

Ieva Fībiga. GALĒNS PAR NOVECOJUŠIEM VĀRDIEM HIPOKRATISKAJĀ KORPUSĀ / Galen on Obsolete Words in the Hippocratic Corpus

Anna Strode. ADRESĀTI 17. GS. RĪGĀ SACERĒTAJĀ LATĪŅU KĀZU DZEJĀ / The Addressees of the 17th Century Latin Nuptial Poetry in Riga

Kaarina Rein. MEDICAL ORATIONS IN THE 17TH CENTURY TARTU / Medicīnai veltītās runas 17. gs. Tartu

Renāte Berga. HERMANIS SAMSONS UN RĪGAS AKADĒMISKĀS ĢIMNĀZIJAS DISERTĀCIJAS / Hermann Samson and Dissertations of Riga Academic Gymnasium

Vija Stikāne. VIDUSLAIKU PERGAMENTA DOKUMENTI UN LĪBIEŠU VIETVĀRDI / Medieval Parchment Documents and Liv Place Names

Dace Strelēvica-Ošiņa. THE LANGUAGE OF CORRECTNESS: SOME TERMS OF LATIN ORIGIN / Pareizības valoda: daži latīņu izcelsmes termini

Ingars Gusāns. VĀRDFORMA AVE BLACK METAL MŪZIKAS TEKSTOS / WORD Form AVE in the Texts of Black Metal Music

DZEJA / POETRY

I TULKOJUMI / TRANSLATIONS

SAPFO. No sengrieķu valodas atdzejojusi Daiga Lapāne / Sapfo. Translation from ancient Greek by Daiga Lapāne

PINDARS. No sengrieķu valodas atdzejojusi Ilze Rūmniece / Pindars. Translation from ancient Greek by Ilze Rūmniece

TEOKRITS. No sengrieķu valodas atdzejojusi Daiga Lapāne / Teokrits. Translation from ancient Greek by Daiga Lapāne

II JAUNRADE / ORIGINAL POETRY

HEK SAMETRS MŪSDIENU LATVIEŠU DZEJĀ. Rolands Virks / Hexameter in Contemporary Latvian Poetry. Rolands Virks

ANNALES

I SCRIPTA MANENT RECENZIJAS / REVIEWS

ARIADNES PAVEDIENS. Iveta Skrastiņa. Par izdevumu: Rūmniece, Ilze. Grieķu personvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015. / Ariadne’s Thread. Iveta Skrastiņa. Edition: Rūmniece, Ilze. Grieķu personvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015.

LATĪŅU VALODAS GRAMATIKA. Gita Bērziņa. Par izdevumu: Māris Strads. Lingua Latina. Latīņu valodas gramatika. Rīga : Jumava, 2014. / Latin Grammar. Gita Bērziņa. Edition: Māris Strads. Lingua Latina. Latīņu valodas gramatika. Rīga : Jumava, 2014.

DAUGAVAS PAKLĀJĀ IESKATOTIES. Ināra Klekere. Par izdevumu: Eicēdijs, Augustīns. Daugavas paklājs = Aulaeum Danaidum ab Augustino Eucaedio. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. / Insight into the Tapestry of the Duna River. Ināra Klekere. Edition: Eicēdijs, Augustīns. Daugavas paklājs = Aulaeum Danaidum ab Augustino Eucaedio. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

VAROŅI TOMĒR ARVIEN MODĒ. Iveta Skrastiņa. Par izdevumu: Tumans, Harijs. Varoņi un varonība Senajā Grieķijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. / Heroes are Still in Fashion. Iveta Skrastiņa. Edition: Tumans, Harijs. Varoņi un varonība Senajā Grieķijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

ATSAUKSME PAR ILONAS GORŅEVAS PROMOCIJAS DARBU EPIDEIKTISKIE TEKSTI MENANDRA RĒTORIKĀ (FRAGMENTI). Anna Stankeviča / Review of the Thesis Epideictic Texts in Menander’s Rhetoric (Fragments). Anna Stankeviča

“KOMPROMISS STARP SKAISTUMU UN PRECIZITĀTI”– KAVAFIS LATVISKI. Ilze Rūmniece. Par izdevumu: Konstantins Kavafis. Dzeja. Κωνσταντῖνος Καβάφης. ΠΟΙΗΜΑΤΑ. D. Dimiņš (sast., atdz.). Neputns, 2018. / “Compromise Between Beauty and Precision” – Cavafy in Latvian. Ilze Rūmniece. Edition: Konstantins Kavafis. Dzeja. Κωνσταντῖνος Καβάφης. ΠΟΙΗΜΑΤΑ. D. Dimiņš (sast., atdz.). Neputns, 2018.

NESPRIED PAR VĪRU PĒC CEPURES JEB LENAS DIVANI KAĶA MEMUĀR I. Rolands Virks Par izdevumu: Divani, Lena. Septiņas dzīves un viena liela mīlestība. Zvaigzne ABC, 2016. / You can’t Judge Man’s Character by His Looks or Cat’s Memoirs by Lena Divani. Rolands Virks. Edition: Divani, Lena. Septiņas dzīves un viena liela mīlestība. Zvaigzne ABC, 2016

II VARIA

COLLOQUIA BALTICA (2013–2018). Vita Paparinska / Colloquia Baltica (2013–2018). Vita Paparinska

VALDA LEINIEKA GRĀMATU DĀVINĀJUMS LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKAJAI BIBLIOTĒKAI. Venta Kocere, Anna Strode / Book Donation from Valdis Leinieks to the Academic Library of the University of Latvia. Venta Kocere, Anna Strode

FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC. LATVIJAS KLASISKIE FILOLOGI SKANDĒ ANTĪKOS TEKSTUS VISPASAULES LASĪJUMOS. Ilona Gorņeva / Festival Européen Latin Grec: Classical Philologists of Latvia Reciting Ancient Texts in Worldwide Reading Festivals. Ilona Gorņeva

NO TRIOLETĀM LĪDZ ANTĪKAJAI STROFAI. Irīna Rudenko, Katrīna Narbute / From Triolets to Ancient Strophae. Katrīna Narbute, Irīna Rudenko

CONGRESSUS SODALIUM CLASSICORUM ANNO MMXVIII. Ilona Gorņeva, Ilze Rūmniece / Congressus Sodalium Classicorum Anno MMXVIII. Ilona Gorņeva, Ilze Rūmniece

LUDUS ACADEMICUS. NO PŪKA LĪDZ PŪKAM. Ilona Gorņeva / Ludus Academicus. From Winnie the Pooh to Winnie the Pooh. Ilona Gorņeva

ABSOLVENTI LATVIJAS UNIVERSITĀTES KLASISKĀS FILOLOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMĀS (2013–2018) / Alumni in Classical Philology Study Programmes at the University of Latvia 2013–2018

AUTORI

CONTRIBUTORS