Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 179-195. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.12 

Somu sarunvalodas gramatiskās pazīmes reālajā lietojumā un mācību materiālos

Emīlija Mežale
Latvistikas un baltistikas nodaļa
Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: emilija.mezale@gmail.com

Somu sarunvalodai ir raksturīgas ne tikai leksiskas, bet arī gramatiskas pazīmes, kas radušās gan dialektu, gan ātrrunas ietekmes rezultātā un laika gaitā kļuvušas vispārlietojamas. Tā kā somu sarunvaloda turklāt ir ikdienišķās situācijās plaši lietots valodas paveids un nereti savstarpējā saziņā tiek uzskatīts par neitrālāku nekā literārā valoda, tā var sagādāt grūtības valodas apguvējiem, kuri mācību stundās lielākoties ir lasījuši un dzirdējuši literārās valodas formas.
Sarunvalodas apguves jautājumi ir interesējuši somu valodniekus jau kopš 20. gs. 80. gadiem, taču ir maz tādu pētījumu, kuros sarunvalodas apguve tiktu skatīta no valodas apguvēja perspektīvas un tiktu sastatīta ar sarunvalodas reālo lietojumu. Autore, kura pati ir apguvusi somu valodu kā svešvalodu, šajā rakstā turpina pētīt somu sarunvalodu, šoreiz tai pievēršoties no valodas apgūšanas un valodas prasmju aspekta. Rakstā ir gan aplūkoti teorētiski jautājumi par sarunvalodas jēdzienu un sarunvalodas vietu valodas apguvē, gan sastatītas somu valodas mācību materiālos atrodamās sarunvalodas pazīmes ar reāli lietotajām. Atbilstoši savām pētnieciskajām interesēm autore ir izvēlējusies rakstu formā sastopamās sarunvalodas pazīmes, piemērus meklējot sociālo tīklu tekstos.
Raksta ievadā definēts pētījuma mērķis, kā arī skaidroti izmantotie jēdzieni un raksturots pētījumā izmantotais korpuss. Raksta 2. daļā autore aplūkojusi ar somu sarunvalodas apguvi saistīto problemātiku, apskatot līdzšinējos pētījumus, savukārt 3. daļā sastatītas mācību materiālos minētās sarunvalodas pazīmes ar reālo valodas lietojumu „Instagram” vidē.

Atslēgvārdi: somu valoda; sarunvaloda; literārā valoda; sociālo tīklu valoda; sarunvalodas gramatika; valodas apguve.


The grammatic features of Finnish colloquial language in the actual use and in study materials

Summary
The Finnish colloquial language is characterized not only by lexical but also by grammatical features, which have emerged from dialects and rapid talk, and have become commonly used. In addition, as Finnish colloquial language is widely used in everyday situations and is often considered a more neutral form of communication than literary language, it can pose challenges for language learners who have mostly been exposed to literary language during their studies.
Finnish linguists have been interested in the aquisiton of colloquial language since the 1980s. However, there has been a lack of research, in which it would be viewed from the perspective of the language learner and compared with the actual use of colloquial language. The author, who herself has learned Finnish as a foreign language, continues to study Finnish colloquial language in this article, this time focusing on language learning and language skills. The article deals with theoretical questions about the concept of colloquial language and the place of colloquial language in language acquisition, and compares the features of colloquial language found in Finnish language study materials with the ones actually used. According to her research interests, the author has chosen the features of colloquial language that appear in the written form, looking for examples in social network texts.
The introduction to the article defines the purpose of the research, as well as explains the terms used and describes the corpus used in the research. In the second part of the article, the author studies the problems related to the acquisition of Finnish colloquial language, looking at previous research, while the third part compares the features of colloquial language mentioned in the study materials with the actual use of language in Instagram.

Keywords: Finnish language; colloquial language; standard language; social network language; colloquial grammar; language acquisition.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content