Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 139-158. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.13.10 

Use of posture verbs in old Lithuanian writings: A case study of the verb gulėti lieʼ

Agnė Kuliešienė
Department of Lithuanian Language
Institute of Applied Linguistics
Faculty of Philology, Vilnius University
Universiteto St. 5, LT-01513 Vilnius, Lithuania
E-mail: agne.lisauskaite@flf.vu.lt

This paper reports on constructions with the posture verb gulėti ʻlieʼ in religious Lithuanian writings of the 16th–19th centuries. The aim of the current study is to offer an overview of the use of these constructions and their grammaticalization potential in the old Lithuanian language. 662 samples were selected from “Evangelijos bei Epistolos” by Bartholomäus Willent, “Ewangelie Polskie y Litewskie” by Jonas Jaknavičius, “Naujos maldų knygelės” and “Naujos giesmių knygos” by Daniel Klein, Johann Jakob Quandt’s Bible and “Naujas įstatymas” by Juozapas Arnulfas Giedraitis. The website “Senieji raštai” (“The old Lithuanian writings”) of the Research Centre of Written Heritage, the Institute of the Lithuanian Language, was utilised to explore the old writings; the constructions were extracted using the search engine of the website. To analyse the semantics of these constructions, the FrameNet system was used. First, the theoretical approach of this study is discussed, and the sources and methods applied are indicated, then, the semantic analysis of the posture verb gulėti ʻlieʼ is presented and finally, its grammaticalization potential is examined, followed by conclusions.

Keywords: posture verbs; old Lithuanian writings; frame semantics; grammaticalization; verb gulėti ʻlieʼ.


Stāvokļa darbības vārdu lietojums lietuviešu valodas senajos rakstos: darbības vārds gulėti gulētʼ

Kopsavilkums
Pētījuma objekts ir konstrukcijas ar stāvokļa darbības vārdu gulėti ‘gulēt’ lietuviešu valodas reliģiskajos rakstos 16.–19. gs. Pētījuma mērķis ir apskatīt šo konstrukciju lietojumu un gramatizēšanās pakāpi senajā lietuviešu valodā.
Kopumā atlasīti 662 piemēri no Baltramiejus Vilenta (Baltramiejus Vilentas) „Evaņģēlijiem un epistulām” („Evangelijos bei Epistolos”), Jona Jankaviča (Jonas Jankavičius) „Poļu un lietuviešu evaņģēlijiem” („Ewangelie Polskie y Litewskie”), Daniela Kleina (Danielius Kleinas) „Jaunās lūgšanu grāmatas” („Nauja maldų knygelė|”) un „Jaunās dziesmu grāmatas” („Nauja giesmių knyga”), Jona Jokūba Kvanta (Jonas Jokūbas Kvantas) Bībeles un Jozapa Arnulfa Giedraita (Juozapas Arnulfas Giedraitis) „Jaunās derības” („Naujas įstatymas”). Pētot senos tekstus, izmantota Lietuviešu valodas institūta Rakstniecības mantojuma pētniecības centra tīmekļa vietne „Senie raksti” („Senieji raštai”): konstrukcijas meklētas šīs tīmekļa vietnes meklēšanas sistēmā. Analizējot semantiku konstrukcijām ar pētāmo darbības vārdu, izmantota FrameNet sistēma. Vispirms šajā darbā apskatīta pētījuma teorētiskā pieeja, norādīti avoti un izmantotās metodes, pēc tam sniegta stāvokļa darbības vārda gulėti ‘gulēt’ semantikas analīze, beigās norādītas šī darbības vārda gramatizēšanās iespējas. Nobeigumā formulēti secinājumi.

Atslēgvārdi: stāvokļa darbības vārdi; lietuviešu valodas senie raksti; ietvara semantika; gramatizēšanās; darbības vārds gulēt.
 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) /
This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To the Content