"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši norises Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni. Žurnāls dibināts 1936. gadā, pastāvējis līdz 1940. gadam, atjaunots kopš 1991. gada.
No 2012. gada "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir iekļauts EBSCO datubāzē Academic Search Ultimate.

© LU Latvijas Vēstures Institūts
ISSN 1025-8906
https://doi.org/10.22364/lviz

Redakcijas adrese: Kalpaka bulv. 4, 126. ist., Rīga, LV-1050
Tālr. 29486005
Atbildīgā redaktore Dr. hist. Kristīne Ante
Tālr. 26556776, e-pasts: kristine.ante@lu.lv

2019. gada numuri:  https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2019.htm

2020. gada 1. numurs (111): https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2020.htm