"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši norises Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni. Žurnāls dibināts 1936. gadā, pastāvējis līdz 1940. gadam, atjaunots kopš 1991. gada.

“Latvijas Vēstures Institūta žurnāls” iekļauts sekojošās datu bāzēs: EBSCO datubāzē “Academic Search Ultimate” (kopš 2012. gada), SCOPUS (kopš 2021. gada).

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta LU ilgtermiņa saistību izpildei 2020.–2022. g.  ("Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls")

ISSN 1025-8906 (drukāts)
ISSN 2592-8791 (elektronisks)

Žurnāla izdevējs ir LU Akadēmiskais apgāds.

https://doi.org/10.22364/lviz

Redakcijas adrese: Kalpaka bulvāris 4, 126. telpa, Rīga, LV-1050
Atbildīgā redaktore Dr. hist. Eva Eihmane
E-pasts: eva.eihmane@lu.lv

Papildu informācija žurnāla mājaslapā


“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” (“The Journal of the Institute of Latvian History”) publishes articles aimed at extending and expanding the comprehension of processes and events in the territory of Latvia and the other Baltic states from the earliest times to the present day, as well as developments elsewhere that relate to the past of Latvia and the Baltic region.The journal presents original, previously unpublished contributions in the field of the humanities, particularly history. All the scholarly articles are double-blind peer-reviewed. Established in 1936 and published up to 1940, re-established in 1991. Published twice a year (a quarterly journal until 2017).

The Journal is indexed in the following data bases: EBSCO database “Academic Search Ultimate” (as of 2012) and SCOPUS (as of 2021). 

ISSN 1025-8906 (print)
ISSN 2592-8791 (online)

The journal is published by the University of Latvia Press.

About the Journal