Ceļš ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju.
Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē.

"Ceļš" is a fully refereed journal with an international panel of referees.
"Ceļš" can be found also in EBSCO databases.

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

ISSN 1407-7841

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes žurnāls “Ceļš” piedāvā lasītājiem rakstus par plašu teoloģisku, reliģijpētniecisku un kultūrvēsturisku tēmu loku.


Ceļš, Nr. 72, 2021

https://doi.org/10.22364/cl.72 [PDF]

 

NUMURA SATURS

Bella Briška. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sieviešu ordinācijas aizlieguma zemūdens akmeņi
https://doi.org/10.22364/cl.72.01 (6.–26. lpp.) [PDF]

Kristīna Ēce. Īss ieskats Kurzemes un Vidzemes luterāņu konsistoriju ārmisijas domas attīstībā un Leipcigas misijas atbalstā
https://doi.org/10.22364/cl.72.02 (27.–39. lpp.) [PDF]

Seimurs Guseinovs. Dieva augi: hašiša un kaņepes lietošana sūfiju rituālos
https://doi.org/10.22364/cl.72.03 (40.–61. lpp.) [PDF]

Diāna Hristenko. Evaņģēliski luteriskās baznīcas sovetizācija – Latvijas un Igaunijas piemērs (1946–1949)
https://doi.org/10.22364/cl.72.04 (62.–80. lpp.) [PDF]

Ralfs Kokins. Klimata pārmaiņas, ekoloģija un teoloģija. Rosinošas pārdomas par teoloģijas misiju mūsdienu globālo izaicinājumu kontekstā
https://doi.org/10.22364/cl.72.05 (81.–101. lpp.) [PDF]

Ineta Lansdovne. Starpetniskā izlīguma prakses Latvijā 21. gs. sākumā: Latvijas Baptistu draudžu savienības piemērs
https://doi.org/10.22364/cl.72.06 (102.–116. lpp.) [PDF]

Beāte Orlova. Kas atšķir svēto no herētiķes? Dažādās attieksmes pret sievietēm-mistiķēm viduslaiku Eiropā
https://doi.org/10.22364/cl.72.07 (117.–132. lpp.) [PDF]

Uģis Pallo. Mācītājs Vladimirs Molčanovs: ietekme Latvijas baptismā 20. gadsimtā
https://doi.org/10.22364/cl.72.08 (133.–157. lpp.) [PDF]

Rota Stone. Sociālās zinātnes un Bībele: sociālās identitātes teorija un Kalna sprediķa svētības
https://doi.org/10.22364/cl.72.09 (158.– 169. lpp.) [PDF]

Una Stroda. Vai sieviešu ordinācija novedīs pie geju laulībām? Netradicionāla ordinācija un netradicionāla laulība
https://doi.org/10.22364/cl.72.10 (170.–189. lpp.) [PDF]