Initium : 2021. gada LU Studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 179 lpp.

LU Studentu zinātnisko rakstu krājums “Initium” ir Latvijas Universitātes Studentu padomes trešais LU Studentu zinātniskās konferences “Initium” jauno pētnieku darbu apkopojums.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti.

Rakstu krājuma sastādītāja: Līva Elizabete Liepiņa

Zinātniskās redkolēģijas vadītājs: Māris Andžāns

Zinātniskā redkolēģija: Līga Plakane, Imants Kaldre, Ilze Rūmniece, Guntars Dreijers, Jūlija Voicehovska, Ilze Konrāde, Māris Andžāns, Aivita Putniņa

https://doi.org/10.22364/lu.szk.3.rk
ISBN 978-9934-18-918-0 (PDF)

PDF (9,98 MB)


SATURS

Klinta Mellupa. Videospēļu anglismu morfoloģiskā adaptēšana latviešu valodā 

Paula Kļaviņa. Vietniekvārdi KAS, KĀDS un pārsteiguma izteikšana latviešu valodā

Juta Valdmane. Mārtiņa prototips Andreja Upīša romānu ciklā “Robežnieki”

Elvīra Kalniņa. Lībiešu valodas frazeoloģismi “Ūž Testament” 1942. gada tulkojumā

Kaspars Markus Molls. Daugavas ūdensceļa ostas vietas Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumposmā

Diāna Hristenko. Sarkanais dzelzs lietussargs: piespiedu ekumenisms LPSR 20. gadsimta 50. gados

Elizabete Grinblate. “Izspēlēt” holokaustu jeb sarežģītā kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija: Žaņa Lipkes memoriāla gadījums

Viktorija Soņeca. Eiropas Savienības centieni regulēt mākslīgo intelektu

Zane Meļķe. Remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem atgriešanās un integrācija

Anna Holberga. Lesson Planning and Organising Strategies for Maintaining Students’ Focus During Computer Science Lessons in Form 4

Uģis Eismonts. Radioaktīvo un smago metālu savienojumu antidota jauna analoga izstrāde

Nanija Lība Zukule. Smaganu mezenhimālo stromālo šūnu izolēšana no audiem un to raksturošana šūnu izmantošanai mīksto audu reģenerācijā

Ernests Tomass Auziņš. Lāzera spekla tehnoloģijas pielietošana mikroorganismu koloniju detektēšanai

Anitra Zīle. Rauga detektīvs – nelielos ieguvumus meklējot

Inese Grīnbauma. Lubāna ledus loba veidotās reljefa formas Adzeles pacēlumā

Ziņas par autoriem