Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2019, 96 lpp.
Projekta vadītāja Mārīte Saviča

ISBN 978-9934-18-451-2
http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs

Krājumā iekļautie raksti tapuši saistībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēkas organizēto zinātnisko konferenci “LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta”, kas notika 2015. gada 22. septembrī un bija veltīta LU 96. gadskārtai.

PDF fails (2,85 MB)

 

SATURS

Mārīte Saviča. Ievadvārdi

Ilga Rampāne. Latvijas Universitātes Raksti LU e-resursu repozitorijā: pieejamība un izmantošana / Scientific Papers of the University of Latvia in University of Latvia E-resource Repository: Availability and Usage

Emīlija Černova, Līga Āboltiņa. Pētījumi pirmsskolas pedagoģijā un to atspoguļojums Latvijas Universitātes Rakstos / Reflection of Research in Pre-school Pedagogy in the Issues of University of Latvia Scientific Papers

Ģederts Ieviņš. LU Raksti vai žurnāls bioloģijā: iespējamie zaudējumi un ieguvumi / Acta Universitatis or Journal in Biology: Possible Gains and Losses

Raivis Bičevskis. Filozofija starp izglītību un pētniecību. Filozofiskie pētījumi LU Rakstu izdevumos un to nākotnes problēmas / Philosophy Between Education and Research. Philosophical Investigations Issues of University of Latvia Scientific Papers and Future Problems Thereof

Ilgonis Vilks. Astronomiskās publikācijas Latvijas Universitātē 90 gadu garumā / Astronomical Publications at the University of Latvia Throughout 90 Years

Arnis Vīksna. LU Rakstu sērijas “Zinātņu vēsture un muzejniecība” pārskats: 2001–2015 / Overview of Acta Universitatis Latviensis Series “History of Sciences and Museology”: 2001–2015

Sanita Baranova, Ilona Vēliņa-Švilpe. Docētāju profesionālās pilnveides pieredze Latvijas Universitātes Rakstos / Development of Academic Staff Professional Development in University of Latvia Scientific Papers