HOMO ET. Persona. Societas. Natura. Innovationes. 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums
https://doi.org/10.22364/lu.szk.1.rk
ISBN 978-9934-18-517-5; e-ISBN 978-9934-18-519-9