Kalniņa, Ieva (zin. red.). Ēdiena reprezentācijas kultūrā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 328 lpp.
Monogrāfijas izdošana apstiprināta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Domes sēdē 2023. gada 26. jūnijā, lēmuma Nr. 25-3/66.
Kolektīvās monogrāfijas sagatavošanu un izdošanu finansējusi Latvijas Zinātnes padome, projekts “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts”, projekts Nr. lzp-2019/1-0294.

ISBN 978-9934-36-046-6
ISBN 978-9934-36-047-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/erk.23

Pilna satura PDF (6.48 MB)

Kolektīvās monogrāfijas raksti apliecina, ka ēdiens literatūrā palīdz raksturot tautas un valsts vēsturi, sociālo dzīvi un cilvēku psiholoģiju, kā arī izmaiņas tajās politisko un ekonomisko apstākļu maiņas dēļ. Ēdienam ir būtiska nozīme sociālās, reliģiskās un nacionālās identitātes un pašidentitātes veidošanā. Gastropoētiskais diskurss paplašina literatūras un kultūras pētniecības iespējas, ļauj saskatīt jaunas sakarības, bet literatūrā arī jaunas teksta nianses, sasaista literatūru un kultūru ar lasītāja personīgo un kolektīvo pieredzi.


SATURA RĀDĪTĀJS

Ieva Kalniņa
Kāpēc pētīt ēdiena reprezentācijas kultūrā? Ievads
Why study the representations of food in culture? Introduction


Ēdiena kultūras estētiskie aspekti

Māra Rubene
“Gards!” Ēdiena estētika
Tasty! Aesthetics of food

Velga Vēvere
Kafija pie Kirkegora
Coffee at Kierkegaard’s

Pille Runnel
Curatorial approaches in producing an exhibition “Food We Cook” at the Estonian National Museum
Kūrēšanas metodes, veidojot izstādi Food We Cook Igaunijas Nacionālajā muzejā


Pavārgrāmatas: tradīcija un modernitāte

Astra Spalvēna
Latvijas garša: nacionālās virtuves reprezentācija pavārgrāmatās
The taste of Latvia: The representation of national cuisine in cookbooks

Gita Krūmiņa-Zemture, Sandra Īriste
Veselīga dzīvesveida aspekts 20. gadsimta 30. gadu veģetārajās pavārgrāmatās
An aspect of a healthy lifestyle in the vegetarian cookbooks of the 1930s


Gastropoētika Latvijas literatūras vēsturē

Māra Grudule
Jāņi: rituāls un maltīte Baltijas vācu literatūrā
Midsummer: Ritual and meal in Baltic German literature

Ieva Kalniņa
Bērns un ēšana latviešu rakstnieku autobiogrāfiskajā prozā
A child and eating in the autobiographical prose of Latvian writers

Sigita Kušnere
Bada atainojums Pirmā pasaules kara laika latviešu literatūras tekstos
Portrayal of famine in Latvian literary texts of the First World War

Iveta Leitāne
Pārpilnība, pieticība un upuris: dzīru semiotika jidiša literatūrā Baltijā
Abundance, scarcity, and gift: The semiotics of meals in Yiddish literature in Baltics

Svetlana Pogodina
“Krievu galds”: Rīgas krievu emigrantu gastroteksti (1920–1940)
“Russian cuisine”: Gastronomic texts of Russian emigrants in Riga (1920–1940)

Ieva E. Kalniņa
Gastropoētiskie tēli Aleksandra Čaka dzejoļu krājumos
Gastropoetic images in the collections of poems by Aleksandrs Čaks


Ēdiens un identitātes meklējumi trimdas literatūrā

Elvis Friks
Mājupceļš: gastropoētika Agates Nesaules romānā “Zudušie saulgrieži”
Homecoming: Gastropoetics in Agate Nesaule’s novel “Lost Midsummer”

Ingrīda Kupšāne
Jāņa Klīdzēja trimdinieka ēdienu un dzērienu karte
Jānis Klīdzējs’ exile menu and wine list

Laura Laurušaitė
Foodscape in Lithuanian and Latvian (e)migration literature
Pārtikas ainava lietuviešu un latviešu emigrācijas literatūrā

Ojārs Lāms
R*sols. Tekstuālas liecības par salātu bļodu latviskai identitātei
R*sols or Baltic salad. Textual testimonies of the salad bowl for Latvian identity 249


Gastrokultūra laikmetu maiņās

Elīna Kursīte
Bērnības ēdienu atmiņas 20. gs. 80.–90. gados Latvijā
Childhood memories of food in the 1980–1990s Latvia

Madara Stāde
Latviešu gastronomiskā identitāte romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”
The Latvian gastronomic identities in the novel series “We. Latvia, 20th Century”

Zanda Gūtmane
Ēdiens un dzērieni kā kultūras reprezentants jaunākajā latviešu biogrāfiskajā prozā
Food and drink as a cultural representation in the latest Latvian biographical prose


Kopsavilkums

Summary

Personu rādītājs

Ziņas par autoriem