Sērijas "Rusistica Latviensis" zinātnisko rakstu krājumi ir sagatavoti Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusisitikas centrā.
Visi raksti, kas tiek publicēti krājumā, ir recenzēti.

 

Rusistica Latviensis 9 (2021)
Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры). Посвящается памяти Олега Анатольевича Коростелева (1959–2020)
: сборник научных трудов = Georgijs Adamovičs un krievu diasporas kultūra. Oļega Korosteļova (1959–2020) piemiņai : zinātnisku rakstu krājums.
Atbildīgā par krājuma izdošanu Iveta Narodovska
Zinātniskā redkolēģija: Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska, Tatjana Carjkova, Venta Kocere, Fjodors Poļakovs

Rusistica Latviensis 8 (2019)
Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах и культурах 2 : сборник научных трудов = Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā : zinātnisku rakstu krājums. 2
Atbildīgā par krājuma izdošanu Iveta Narodovska
Zinātniskā redkolēģija: Igors Koškins, Ludmila Sproģe, Ausma Cimdiņa, Venta Kocere, Rozanna Kurpniece [un vēl 6 redaktori].

Rusistica Latviensis 7 (2018)
Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах и культурах 1 : сборник научных трудов = Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā : zinātnisku rakstu krājums. 1
Atbildīgā par krājuma izdošanu Iveta Narodovska
Zinātniskā redkolēģija: Maija Burima, Tatjana Carjkova, Ausma Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule [un vēl 5 redaktori].

Rusistica Latviensis 6 (2017)
[Само]репрезентация в литературе: судьбы забытых текстов = [Paš]reprezentācija literatūrā: aizmirstu tekstu likteņi
Председатель редколлегии Людмила Спроге
Научная редколлегия: Майя Бурима, Наталья Вершинина, Анна Возьняк (Anna Woźniak), Розанна Курпниеце, Янина Курсите-Пакуле и др.

Rusistica Latviensis 5 (2015)
Slavica – 2015: filoloģijas pētījumi = Slavica – 2015: филологические исследования
Krājuma sastādītājas un redaktores: Ludmila Sproģe, Nataļja Šroma un Rozanna Kurpniece

Rusistica Latviensis 4 (2013)
Латвия–Россия–Италия : кросскультурные мотивы в европейском контексте : [сборник научных материалов и статей] = Latvija–Krievija–Itālija : multikultūras motīvi Eiropas kontekstā : [zinātnisku materiālu un rakstu krājums
Redkolēģija: Tatjana Carjkova, Ludmila Sproģe (redakcijas kolēģijas vadītāja) ... [u.c.]