Gramatika un pragmatika / Grammar and pragmatics

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane

2018
220 lpp.
ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-371-3
https://doi.org/10.22364/vnf.9

Gramatika un pragmatika (PDF fails)

 

SATURA RĀDĪTĀJS / CONTENT

Priekšvārdi

Gita Bērziņa. Apstiprinājums sengrieķu dialogā / Affirmation in Ancient Greek dialogue

Anete Daina. Epistēmiskās modalitātes izteikšanas līdzekļi Latvijas Valsts prezidentu runās (1999–2014) / Epistemic modality in speeches of the Presidents of the Republic of Latvia (1999–2014)

Daiga Deksne. Ar prefiksoīdiem darināti verbi latviešu valodā / Prefixoidal verbs in Latvian language

Inese Indričāne. Latviešu valodas palatālo eksplozīvo slēdzeņu ķ un ģ akustiskais raksturojums dažādās informantu vecuma grupās (salīdzinājumā ar alveolārajiem afrikatīvajiem slēdzeņiem č un dž) / Acoustic characteristics of the Latvian palatal stops ķ and ģ produced by informants of different age groups (in comparison to the alveolar affricates č and dž)

Gintarė Judžentytė-Šinkunienė. The system of the demonstrative pronouns provided in the grammar of Modern Lithuanian: analysis of traditions / Norādāmo vietniekvārdu sistēma mūsdienu lietuviešu gramatikā: tradīciju analīze

Giedrė Junčytė. Lithuanian anticausative verb triads: form, semantics and functions / Antikauzatīvu verbu triādes lietuviešu valodā: forma, semantika un funkcijas

Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Syntactic and pragmatic functions of the Latvian indeclinable participle in -ot(ies) / Nelokāmā divdabja -ot(ies) sintaktiskās un pragmatiskās funkcijas latviešu valodā

Vītauts Kardelis, Daiva Kardelīte-Grinevičiene. Telpas un laika izteiksmes stratēģijas: la. uz priekšu un pa priekšu gadījums / Strategies of expressing spatial and temporal relations: the cases of Latvian uz priekšu ‘ahead, frontward’ and pa priekšu ‘fore’

Regīna Kvašīte. Par Lietuvu latviski: sabiedriskās dzīves reāliju nosaukumi / About Lithuania in Latvian: the names of public life realias

Nadežda Kopoloveca. Latviešu un čehu politiskā diskursa pragmatiskais konteksts / The pragmatic context of Latvian and Czech political discourse

Linda Lauze. Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts / Answers to questions in the spoken text: pragmatic aspect

Kristīne Levāne-Petrova. Passive constructions in Lithuanian and Latvian / Pasīva konstrukcijas lietuviešu un latviešu valodā

Emīlija Mežale. Norādāmie vietniekvārdi noteiktā artikula funkcijā latviešu un somu preses tiešsaistes izdevumos: pragmatiskā pieeja / Demonstrative pronouns as definite articles in Latvian and Finnish online press: pragmatic approach

Gunta Roziņa, Indra Karapetjana. Epistemic modality in professional communication / Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā

Izdošanas principi / Publishing principles