Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija / Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception. Rakstu krājums

Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam veltītā rakstu krājuma saturu veido 2017. gada rudenī Rīgā un Tartu notikušās konferences priekšlasījumi. Konferenci rīkoja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un Tartu Latviešu biedrību. Tās idejas autori – Iveta Ruskule, Ieva Kalniņa, Marians Rižijs un Māra Grudule, kā arī no igauņzemes puses – Ilze Salnāja. Pieļaut zinātnisku un poētisku tekstu miju ir bijusi apzināta krājuma sastādītājas izvēle. Krājums ir starpdisciplinārs. To veido skatījums uz Veidenbaumu un viņa darbiem no filozofijas, latviešu literatūrzinātnes, ģermānistikas, muzikoloģijas, vēstures, mitoloģijas un muzeoloģijas viedokļa. Autoru lokā ir arī divi dzejnieki un atdzejotāji.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 140 lpp.
Redkolēģija: Iveta Ruskule, Marians Rižijs, Māra Grudule. Zinātniskā redaktore: Dr. philol. Māra Grudule
ISBN 978-9934-18-560-1
https://doi.org/10.22364/edvei

Krājuma saturs / Contents

IEVADA VIETĀ – I / INSTEAD OF A FOREWORD – I
Māra Grudule. Ceļa vārdi / Farewell words

IEVADA VIETĀ – II / INSTEAD OF A FOREWORD – II
Contra (Contra). Ja Veidenbaums būtu bijis igaunis / Kui Veidenbaums oleks olnud eestlane / Had Veidenbaums been an Estonian

VEIDENBAUMS SAVĀ LAIKĀ UN TELPĀ / VEIDENBAUMS IN HIS TIME AND SPACE
Andrejs Balodis, Andris Hiršs, Ainārs Kamoliņš. “Mekāniskā Veidenbauma” perspektīvas / The perspectives of “Mechanic Veidenbaums”
Vita Zelče. Veidenbauma publicistika / Publicistic writings of Veidenbaums
Viesturs Vecgrāvis. Romantiskā nabassaite Veidenbauma dzejā: daži vērojumi un pārdomas / The romantic umbilical cord in Eduards Veidenbaums’s poetry: some observations and reflections
Juris Kastiņš. Veidenbauma dzejas intertekstualitāte / Intertextuality of Veidenbaums’s poetry
Raimonds Briedis. Veidenbauma atskaņu asimetriskais simetriskums / Asymmetric symmetry of Eduards Veidenbaums’s rhymes
Līvija Volkova. “Kur palika Veidenbauma rokraksti?” (R. Egle) / “Where did Veidenbaums’s manuscripts remain?” (R. Egle)
Janīna Kursīte. Nokļūšana Tērbatā. Ceļa semantēma laika aspektā (17.–20. gadsimtā) / Getting to Dorpat. The semanteme of road over time (17th–20th centuries)
Jānis Šiliņš. Veidenbaums un “Pīpkalonija” pirmās latviešu intelektuāļu paaudzes kontekstā / Veidenbaums and Pīpkalonija in the context of the first generation of Latvian intellectuals

VEIDENBAUMS VAKAR, ŠODIEN UN RĪT / VEIDENBAUMS YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
Iveta Ruskule. Veidenbauma muzealizācija / Musealisation of Veidenbaums
Skaidrīte Lasmane. Nepabeigtais Veidenbauma kanons literārajā atmiņā / The unfinished canon of Eduards Veidenbaums in literary memory
Anda Kubuliņa. Edvarta Virzas priekšstats par Eduardu Veidenbaumu, papildināts ar Līvijas Volkovas atrasto / Edvarts Virza’s vision of Eduards Veidenbaums, as supplemented by the findings of Līvija Volkova
Jānis Zālītis. Veidenbauma tēls Raiņa, Andreja Upīša un Viktora Eglīša dramaturģiskajās iecerēs / The image of Veidenbaums in the dramatic writings of Rainis, Andrejs Upīts and Viktors Eglītis
Ligita Ašme. Veidenbauma dzeja kā muzikālās daiļrades katalizators / Eduards Veidenbaums’s poetry as a catalyst for musical creations
Marians Rižijs. Veidenbauma nezūdamības likums / Veidenbaums’s principle of permanence

PIELIKUMS / APPENDIX
Māra Grudule, Marians Rižijs. Veidenbaums atdzejojumos. Izlase / Veidenbaums’s poetry rendered in translations. Selection

Personu rādītājs / Index of persons
Ziņas par autoriem / Notes on Contributors