Latvijas Republikas Satversmei – 100. Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = The Constitution of the Republic of Latvia – 100. Collection of research papers of the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia. Rīga: LU  Akadēmiskais apgāds, 2022. 448 lpp.

Redkolēģijas priekšsēdētāja: asoc. prof. Annija Kārkliņa, Latvijas Universitāte, Latvija

https://doi.org/10.22364/juzk.80
ISBN 978-9934-18-845-9 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-846-6 (elektronisks izdevums)

Pilna satura PDF (5.6 MB)

Saturs / Contents

Priekšvārds 

Plenārsēde. LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI – 100

Artūrs Kučs. Satversmes atvērtība starptautiskajām cilvēktiesībām / Openness of Constitution to International Human Rights Law
Uldis Krastiņš. Latvijas Republikas Satversme – krimināltiesību sistēmas konstitucionālais pamats / Satversme of the Republic of Latvia – the Constitutional Basis of the System of Criminal Law
Jānis Rozenfelds. Īpašuma aizsardzība Satversmē / Protection of the Ownership by Satversme (Constitution)

LATVIJAS PRIVĀTTIESĪBAS LAIKMETA GRIEŽOS

Jānis Kārkliņš. Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma / Buyer’s Withdrawal from the Supply Contract
Kaspars Balodis. Sabiedrības prasību celšana: Komerclikuma intepretācijas jautājumi / Lawsuits on Behalf of a Company: Interpretation Issues of the Commercial Law
Erlens Kalniņš. Atsevišķi galvojuma institūta aspekti profesora Aleksandra Būmaņa un Senāta judikatūras atziņās / Certain Aspects of the Institute of Suretyship in Findings of Professor Aleksandrs Būmanis and Case Law of the Senate
Vadims Mantrovs. Tiešā prasība apdrošināšanas līgumtiesībās un tās regulējuma pilnveides nepieciešamība Latvijā / Direct Claim in Insurance Contract Law and Necessity for Modernization of Its Regulation in Latvia
Agris Bitāns. Datu otrreizēja izmantošana – jauni izaicinājumi vai jaunas iespējas? / Secondary Use of Data – New Challenges or New Opportunities?
Pauls Zeņķis. Subordinētās obligācijas – jēdziens un būtība / Subordinated Bonds – Concept and Nature
Alise Reide. Pēdējās gribas rīkojumu aprobežojumi / Restrictions of Last Will Instructions
Reinis Odiņš. Privātautonomijas principa atvasināšana no tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatnormas un principā ietilpstošās personas tiesības īstenot materiāltiesiskos prasījumus arī tikai daļā kā tiesiskas un demokrātiskas valsts izpausme / Derivation of Principle of Private Autonomy from the Basic Norm of Rule of Law and Democratic State and the Right of Person Under This Principle to Enforce Substantive Claim Also in Part Only as an Expression of the Rule of Law and of a Democratic State
Zanda Dāvida. Vidusmēra un mazaizsargāta patērētāja koncepta modernizācija / Modernization of the Concept of Average and Vulnerable Consumer
Daina Ose. Trešo personu atsevišķas tiesības un pienākumi prasības tiesvedībā / Individual Rights and Obligations of Third Parties in Legal Proceedings
Ritvars Purmalis. Cēloņsakarības konstatēšana mākslīgā intelekta darbībā / Establishment of Causality in the Operation of Artificial Intelligence
Ieva Čudina. Divpusēja prasība Latvijas Republikas Civilprocesa likumā / Actio duplex in the Civil Procedure Law of the Republic of Latvia
Reinis Odiņš. Ieskats personas tiesībās celt prasību par materiāltiesiskajiem prasījumiem daļās / Overview of a Right of the Person to Bring an Action in Parts in Respect of the Substantive Claims
Edijs Brants. Prasījumu tiesību cesijas izpratne un ar to saistītā problemātika / Understanding Cession of Right to Claim and Issues Thereof

SATVERSMĒ GARANTĒTO TIESĪBU AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀJUMS KRIMINĀLLIKUMĀ

Māris Leja. Tiesiskās paļāvības principa nozīme krimināltiesību normu piemērošanā / The Role of the Principle of Protection of Legitimate Expectations in Application of Criminal Law
Diāna Hamkova. Personas tiesību uz brīvību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā / Ensuring Protection of Person’s Right to Liberty in the Criminal Law
Valentija Liholaja. Personas mājokļa neaizskaramības krimināltiesiskā aizsardzība / Criminal Law Protection of the Inviolability of Person’s Home
Evija Vīnkalna. Personas izdarīts noziedzīgs nodarījums un sodāmība kā Latvijas Republikas Satversmē paredzēto tiesību izvēlēties nodarbošanos un darbavietu ierobežojums / Criminal Offence and Criminal Record as a Restriction of the Right to Choose an Employment and Workplace Provided for in Republic of Latvia Constitution
Elīna Zivtiņa. Dzimumneaizskaramība kā Satversmē nostiprināta vērtība un tās aizsardzība Krimināllikumā / Sexual Inviolability as a Constitutional Value and Its Protection in Criminal Law of Latvia
Juris Janums. Legalizēšanas nozieguma objekta De Lege Ferenda / Object of Laundering of the Proceeds from Crime from the Perspective of De Lege Ferenda

KRIMINĀLPROCESS UN SATVERSMĒ NOTEIKTĀS VĒRTĪBAS

Oskars Kulmanis. Nevainīguma prezumpcijas nozīme un ietekme uz pierādījumu iegūšanu / The Role of the Presumption of Innocence and Its Impact on Obtaining Evidence
Gunārs Kūtris. Satversmes 105. pantā garantēto tiesību aizsardzības efektivitāte tiesā pirmstiesas kriminālprocesa laikā / Effectiveness of the Protection of Rights Guaranteed in Article 105 of the Constitution in Court During Pre-Trial Criminal Proceedings
Dāvids Gurevičs. Cietušā loma krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulējumā / Victim’s Role in Fair Regulation of Criminal Legal Relations
Ērika Gribonika. Tiešuma jēdzieniskā izpratne un nozīme kriminālprocesā / The Understanding of the Concept of Immediacy and Its Role in Criminal Proceedings

STARPTAUTISKĀS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBAS

Inga Kačevska. Autonomā interpretācija Briseles I bis regulā / Autonomous Interpretation in the Brussels I bis Regulation   

CILVĒKS UN SATVERSME: PERSONAS PAMATTIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Sanita Osipova. Latvijas Universitātes pirmajai Satversmei – 100 / 100th Anniversary of the First Charter of the University of Latvia
Diāna Apse. Pienākums un Satversmes preambula / Duty and Preamble of Satversme
Jānis Pleps. Konstitūcijas tiešas piemērojamības princips / The Principle of Direct Application of Constitution
Ginta Krūkle. Judikatūras maiņa, tiesiskā noteiktība un tiesiskās paļāvības princips / Overruling, Legal Certainty and the Principle of Legitimate Expectations

TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI

Signe Skutele. Kriminālprocesa iepriekšējās izmeklēšanas reformas Krievijas impērijā iemesli, mērķi un perspektīvas 19. gs. 60. gados / Motives, Objectives and Prospects of the Reform of Preliminary Investigation of Criminal Proceedings in the Russian Empire in the 1860s
Zoja Bruģe. Pašvaldību būvnoteikumi Latvijā 1920.–1940.: prasības būvprojekta apstiprināšanai / Local Government Building Regulations in Latvia in 1920–1940: Requirements for the Building Plan Approval Process
Daira Sergejeva. Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratnes no 1961. līdz 1991. gadam ģenēzes avoti / Comprehension of the Sources of Genesis Underlying the Institute of Criminally Acquired Property from 1961 to 1991

STUDENTU SEKCIJA

Tomass Hodosevičs. Ārkārtējā situācija Latvijā – regulējums un konstitucionālais pamats / State of Emergency in Latvia – Regulation and Constitutional Grounds
Harijs Samuels Bašs. Mantas konfiskācija kā soda veids: problemātika un aktuālie jautājumi / Confiscation of Property as a Penalty: Problems and Topical Issues
Arianda Jonāne. Pašaizsargājošās demokrātijas jēdziens – piemēri Latvijas tiesiskajā sistēmā / The Notion of Self-Defending Democracy – Examples in Latvian Legal System
Jānis Musts. Jēdzienu “iekšējais pamatojums” un “ārējais pamatojums” jēga / The Sense of the Terms “Internal Justification” and “External Justification”

VALSTSTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI

Edvīns Danovskis. Cietušā institūts administratīvo pārkāpumu procesā / Institute of a Victim in the Administrative Offence Procedure
Vadims Reinfelds. Konstitucionālo tiesību aizskārumi tiesu praksē par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu / Violation of Constitutional Rights in Non-Conviction Based Asset Forfeiture Cases   
Anita Kovaļevska. Faktiskās rīcības jēdziens Latvijā un Vācijā / The Notion of Real Action in Latvia and Germany
Solvita Olsena. Pieaugušu cilvēku ar lemtspējas ierobežojumiem tiesības administratīvajā procesā / Rights of Adults with Limited Decision-Making Capacity in Administrative Procedure
Aleksandrs Kuzņecovs. Parlamentārā kontrole banku sektorā / Parliamentary Control in Bank Sector
Džeina Gaile. Labas pārvaldības principa izpratne un piemērošana publiskajā iepirkumā iesniegta piedāvājuma izvērtēšanā / Understanding of Principle of Good Administration in Evaluation of Tender Submitted in Public Procurement
Krists Ansons. Savstarpējo saskaņošanas procedūru institūta ekskluzivitāte nodokļu strīdu risināšanā / Exclusivity of Mutual Agreement Procedure Institute in Solving Tax Disputes
Elīna Pankrate. Publiskas personas pienākuma periodiski veikt līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu tiesiskie aspekti / Legal Aspects of the Obligation of a Public Person to Periodically Revaluate Its Participation in a Capital Company
Inga Bērtaite-Pudāne. Pieteikuma tiesības administratīvajā tiesā un varas dalīšanas princips / Standing Before the Administrative Court and the Principle of Separation of Powers