Elementum. 2022. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Sastādītāja Laura Dace Pakalniete. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2024. 206 lpp.

2022. gada decembrī notika ceturtā LU Studentu padomes organizētā LU studentu zinātniskā konference Elementum, kur trīs sekcijās jaunie pētnieki diskutēja par to, kā pasaule mijiedarbojas ar ideju, cilvēku, sabiedrību un saprātu. Šajā rakstu krājumā apkopoti 17 jauno autoru – Rūda Bebriša, Ilzes Bušas, Ineses Dāvidsones, Paulas Sonitas Derumas, Uģa Eismonta, Valdemāra Felča, Evas Gaigalnieces, Gvido Oskara Gravas, Annas Holbergas, Aleksandras Libertes, Didža Meļķes, Kristīnes Mihailovas, Kaspara Markusa Molla, Aigas Salmiņas, Madaras Straumes, Lūcijas Strautas, Vitālija Varnakova – pētījumi.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti.

Rakstu krājuma sastādītāja: Laura Dace Pakalniete

Zinātniskās redkolēģijas vadītājs: Māris Andžāns

Zinātniskā redkolēģija: Māris Andžāns, Anda Ķīvīte-Urtāne, Ausma Cimdiņa, Artūrs Zariņš, Beāte Orlova, Kārlis Kivlenieks, Indra Trofimoviča

https://doi.org/10.22364/lu.szk.4.rk

ISBN 978-9934-36-204-0

Pilna satura PDF (15.6 MB)

 

Satura rādītājs

Ievads

Rūdis Bebrišs. Mākslas pieredze kā ekoloģiskas domāšanas paraugs? Timotija Mortona ideju izvērtējums un iebildums apburtības nojēgumam

Ilze Buša. Oreola efekts – lietderīgs rīks personāla piesaistē

Inese Dāvidsone. Sejas “plīvurs” kā musulmaņu sievietes identitātes rīks un politiskās teoloģijas sociālpolitiska barjera Eiropā

Paula Sonita Deruma. Lomu spēles kā ierosmes avots tekstveides nodarbībās 4.–9. klasē

Uģis Eismonts. Dzelzs ferocianīda modificēšana cilvēku un vides aizsardzībai no radioaktīvā cēzija iedarbības

Valdemārs Felcis. Termoelektrisko parādību izpēte šķidra metāla porainās sistēmās

Eva Gaigalniece. Transnacionālo teroristisko organizāciju izmantotā vardarbība Kašmīras konfliktā – iemesli un ietekme

Gvido Oskars Grava. Nacionālās pretošanās kustības formas: Latvija 1939–1945

Anna Holberga. Gamification to Develop Fifth-Form Students’ Self-Directed Learning Skills in English Lessons

Aleksandra Liberte. Faktori, kas ietekmē komplikācijas anastomozes zonā taisnās zarnas vēža ķirurģijā

Didzis Meļķis. Pilsoniskie uzņēmēji digitālajā līdzdalībā sabiedrības problēmu risināšanai: konceptualizācijas nepieciešamība

Kristīne Mihailova. Ilgtspējas standartu ieviešanas ietekme uz transporta apdrošināšanas produktu portfeļa vadību un apdrošināšanas sabiedrības finanšu rezultātiem

Kaspars Markus Molls. Vikingu laikmeta tirdzniecības liecības un centri Ventas ūdensceļā

Aiga Salmiņa. Māla minerālu kompozītmateriāli kontrolētai polifenolu sorbcijai un to izmantošanas potenciāls ādas aizsarglīdzekļos

Madara Straume. Sociālo tīklu loma profesionālo sportistu karjeras attīstībā

Lūcija Strauta. Pienācīgas un samērīgas atlīdzības princips autortiesību līgumos

Vitālijs Varnakovs. Ukraiņu kazaki un Žečpospoļitas valdošās elites plāni Baltijas reģionā 1655.–1660. gada Poļu–zviedru kara priekšvakarā

Ziņas par autoriem