Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane

2017
264 lpp.
ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-270-9
https://doi.org/10.22364/vnf.8

Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = Grammatical and lexical variance in language system (PDF fails)

 

SATURA RĀDĪTĀJS / CONTENT

Priekšvārdi

1. EDĪTE HAUZENBERGA-ŠTURMA – DZĪVES GĀJUMS UN ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Sarma Kļaviņa. Edīte Hauzenberga-Šturma – erudītākā 20. gadsimta latviešu valodniece Latvijā un trimdā / Edīte Hauzenberga-Šturma – the most erudite Latvian linguist of the 20th century in the native country and exile

Beatrise Reidzāne, Rita Treija, Māra Vīksna. Edīte Hauzenberga-Šturma folkloristikā / Edīte Hauzenberga-Šturma in folkloristics

2. VALODAS GRAMATISKĀ UN LEKSISKĀ SISTĒMA, TĀS VARIATĪVUMS

Daiga Deksne. Internacionālismi, to sinonīmi un svešcilmes un pašcilmes priedēkļi / International verbs, their synonyms and prefixes of a native and a foreign origin

Daiki Horiguči. Laika akuzatīva un lokatīva opozīcija un aspekts latviešu valodā / Opposition of temporal accusative and locative and aspect in Latvian

Andra Kalnača. Uzruna, vokatīvs, nominatīvs un akuzatīvs / Form of address, vocative, nominative and accusative

Ilze Lokmane. Partitīva konstrukciju sintaktiskās īpatnības latviešu valodā / Syntactic features of partitive constructions in Latvian

Jolanta Vaskelienė. Derivational neologisms as synonyms of regular derivatives / Derivatīvie neoloģismikā sistēmisko atvasinājumu sinonīmi

Evelīna Zilgalve. Partikulas pat un tikai: elementa vieta grupā un gaidu skala / Particles pat ‘even’ and tikai ‘only’: the place of element in the group and the scale of expectations

3. VIETAS NOZĪMJU IZPAUSME VALODĀ

Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Baiba Saulīte. Local meaning in the two-year-old and three-year-old children’s speech / Vietas nozīme divgadīgu un trīsgadīgu bērnu runā

Ojārs Bušs, Laimute Balode. Place names and places in Latvia / Vietvārdi un vietas Latvijā

Valts Ernštreits, Kertu Kibermane, Gunta Kļava. Atrašanās vietas un darbības virziena izteikšana latviešu, lībiešu un igauņu valodā / Encoding of location and direction of motion in Latvian, Livonian and Estonian

Ieva Fībiga, Ilze Rūmniece. Vertikālā virzība ἀνά ‘augšup’ un κατά ‘lejup’– prefiksi salikteņos ar grieķu verbu λαμβάνω ‘ņemt’ / The vertical direction ἀνά ‘up’ andκατά ‘down’:the case of the prefixed Greek verb λαμβάνω‘take’

Gintarė Judžentytė. Spatial deixis in Lithuanian: demonstrative pronouns / Telpiskās attieksmes lietuviešu valodā: norādāmie vietniekvārdi

Marja Leinonen. Kur tev sāp? – Where does it hurt? Location and impersonal predicates referring to body parts in Finnish and Latvian / Kur tev sāp? – Ķermeņa daļas, vieta un bezpersonas predikāti somu un latviešu valodā

Renate Pajusalu, Birute Klaas-Lang, Karl Pajusalu, Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Requests, questions and space: evidence from Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish and Russian / Lūgumi, jautājumi un vietas nozīme igauņu, latviešu, lietuviešu, somu un krievu valodā

Ilze Tālberga. Estonian equivalents of the Latvian verb prefix aiz- / Latviešu darbības vārda priedēkļa aiz- atbilsme igauņu valodā

Naďa Vaverová. On expressions for the otherworld in Baltic languages / Par viņsaules nosaukumiem baltu valodās

VALODA: NOZĪME UN FORMA IZDOŠANAS PRINCIPI

LANGUAGE: MEANING AND FORM PUBLISHING PRINCIPLES