Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes : rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 112 lpp.

LU Studentu zinātnisko rakstu krājums “Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes” ir Latvijas Universitātes Studentu padomes pirmās 2019. gadā organizētās LU Studentu zinātniskās konferences “Homo et” jauno pētnieku darbu apkopojums.
Visi raksti ir anonīmi recenzēti.

Sast. Elīza Dāldere
Zinātn. redk. vad. Kaspars Zellis; zin. redk.: Kaspars Zellis, Ģirts Barinovs, Mārcis Sējējs, Zane Ozoliņa, Austris Akmentiņš

https://doi.org/10.22364/lu.szk.1.rk
ISBN 978-9934-18-517-5; e-ISBN 978-9934-18-519-9

 

SATURS

Ievads

Līva Kukle. Jā, that’s true: angļu valodas lietojums latviešu jauniešu saziņā

Alise Švandere, Ilze Mileiko. Pētniecības biobanku izpētes rezultātu atgriešana: donoru skatījums

Linda Siliņa. Antropocentrisms agro jauno laiku Livonijas hronikās — politiskā tēla rašanās (Indriķa un Dionīsija Fabrīcija hroniku salīdzinājums)

Elīna Sustenberga. Latviešu etniskās atgriešanās migrācija: motīvi un integrācija

Diāna Grīnvalde. Reliģiskais konformisms LPSR: LELB attiecības ar padomju varu, 1946–1954

Renāte Ķeire. Pilsētu un universitāšu autonomija viduslaiku Eiropā 13.–15. gadsimtā

Laura Auliciema. Sūnu purvi kā medus bites ganības — potenciāls un riski

Valts Liepiņš. Pacientam pielāgota digitāla aortas modeļa izveides automatizācijas iespējas

Daina Damberga. Jaunu 1D ZnO/PDA kodola-čaulas nanostruktūru izveide ar uzlabotām uzbūves, elektroniskajām, optiskajām un jutības īpašībām

Ziņas par autoriem