https://doi.org/10.22364/juzk.81.22 | 214-220 | PDF

Privātautonomijas ierobežojumi starptautiskajās privāttiesībās: Šķīrējtiesu likuma kontekstā

Limitations of Private Autonomy in Private International Law in the Context of Arbitration Law

Inga Kačevska, Dr. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras asociētā profesore

Aleksandrs Fillers, Dr. iur., LL.M.
Rīgas Juridiskās Augstskolas docents, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras pasniedzējs

Summary
Party autonomy is one of the pillars of arbitration. Throughout the world, arbitration laws typically aim to provide parties with extensive freedom to tailor arbitration procedure to their specific dispute. The Arbitration Law of Latvia radically diverges from this model, as its rules significantly and disproportionally restrict party autonomy. The most notable deviation pertains to the selection of arbitrators. All the permanent arbitration institutions in Latvia must maintain a mandatory list of arbitrators. Parties are only permitted to select arbitrators from those lists. The authors argue that this restriction is disproportionate and does not promote impartial arbitration. Moreover, the mandatory nature of these lists substantially restricts the parties’ ability to select arbitrators with the most pertinent expertise for the specific dispute.

Atslēgvārdi: privātautonomija, Šķīrējtiesu likums, slēgtie šķīrējtiesnešu saraksti

Keywords: private autonomy, Arbitration Law, closed lists of arbitrators


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.