Politiskā drošība [PDF]

Malvīne Stučka, Valdis Otzulis

https://doi.org/10.22364/liesdu.03

Politiskās drošības jēdziens ir saistīts ar valsts pārvaldes institūciju darbības stabilitāti, to leģitimitāti un ideoloģisko noturību, kā arī ar varas līmeņu attiecībām un to atzīšanu/vērtēšanu. Politiskās drošības subjektīvā drošības uztvere liecina par iedzīvotāju un varas attiecībām, kuras var vairot stabilitāti un veicināt cilvēku līdzdalību vai, tieši pretēji, – radīt spriedzi un pat vardarbības pieaugumu. Rakstā analizēts, cik lielā mērā iedzīvotājus uztrauc politiskā drošība, kā vērtēta valsts institūciju stabilitāte, ievēlēto amatpersonu (deputātu) darbs, kā arī pašvaldību darbs un kāda ir kopējā Latvijas iedzīvotāju subjektīvā uztvere par politisko drošību. Pētījuma laikā noskaidrots, ka politiskā drošība ir viens no svarīgākajiem aspektiem Latvijas iedzīvotājiem un viņus satrauc ar to saistītās problēmas.

Atslēgvārdi: politiskā drošība, politiskie draudi, Latvijas pašvaldības.


The concept of political security includes the stability of public administration institutions, the legitimacy and ideological persistence of these institutions, and the relationship among the different levels of government, including mutual recognition and evaluation. Political security demonstrates the character of the relationship between political institutions and society, which can increase stability and participation or do just the opposite – provoke tensions and even spread violence. The article defines the subjective perception of political security in Latvia and brings light to the population’s concerns regarding political security, the stability of public institutions, the work of elected deputies and the work of local governments. The article suggests that political security is one of the most important aspects for the residents of Latvia and that they are deeply concerned with the problems associated with political security.

Keywords: political security, political threats, Latvian municipalities.


Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 272 lpp.
Zinātniskās redaktores: prof. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, prof. Dr. sc. pol. Iveta Reinholde, Mg. sc. pol. Sigita Struberga
ISBN  978-9934-18-728-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/liesdu