Personiskā drošība [PDF]

Aleksandra Kjakste, Ruta Ceple

https://doi.org/10.22364/liesdu.06

Subjektīvās drošības uztveres analīzē īpaša nozīme ir personiskajai drošībai, jo tā vistiešāk atspoguļo cilvēka primārās vajadzības, intereses un izjūtas un tajā atspoguļojas citi drošības sektori – militārais, politiskais un ekonomiskais. Šīs nodaļas mērķis ir identificēt personiskās drošības draudus, kas Latvijas iedzīvotājiem ir nozīmīgi, un noteikt iespējamo korelāciju, kas pastāv starp uztvertajiem draudiem un atbilstošām vietējā līmeņa rīcībpolitikām kā atbildes reakciju uz tiem. Pētījuma gaitā tika identificēti četri intensitātes ziņā visspilgtākie personiskās drošības apdraudējumi Latvijas iedzīvotājiem. Tie ir: indivīdu fiziskā drošība, izglītības sistēmas pakalpojumu pieejamība, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un sociālā aizsardzība. Identificējot galvenos apdraudējumus personiskās drošības jomā, gan iedzīvotāju, gan pašvaldību darbinieku skatījums uz subjektīviem apdraudējumiem sakrīt. Atšķirības tika novērotas pašvaldības rīcības novērtēšanā – vērtējot pašvaldības darbību, iedzīvotāji personiskās drošības apdraudējumu vērtēja kritiskāk nekā pašvaldību darbinieki.

Atslēgvārdi: personiskā drošība, fiziskā drošība, izglītības pakalpojumu pieejamība, veselības aprūpe, sociālā aizsardzība.


In analysis of subjective security, particular attention is paid to personal security because it is intertwined with such important security sectors as military, political and economic security. This study identifies the personal security threats that are considered the most relevant. Subsequently, the possible correlation between the perception of threat and the respective responses and action plans from the local authorities are identified and analysed. These four most intense and important threats to personal security for Latvian people were identified in the study: 1) an individual’s physical security, 2) the availability and accessibility of education, 3) the availability of medical care services and 4) social security. With opinions from both sides, the people who were interviewed in the focus groups and the local administration officials of different municipalities identified the same crucial threats to the personal security of people in Latvia. The only difference of opinion was identified when people and officials were asked to assess and evaluate the results and outcome of actions and measures taken by local municipalities towards the protection of people against threats to personal security. The people were more critical than administrative officials of the respective local authorities.

Keywords: personal security, physical security, access to education system, health care, social protection.


Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 272 lpp.
Zinātniskās redaktores: prof. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, prof. Dr. sc. pol. Iveta Reinholde, Mg. sc. pol. Sigita Struberga
ISBN  978-9934-18-728-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/liesdu