Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 2020, 9/10 / Journal of the University of Latvia. History. 2020, 9/10
https://doi.org/10.22364/luzv.9.10
ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), I. Feldmanis, A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.
Visi žurnāla raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 104./105. numurs.

 

Latvijas Universitātes Žurnāls VĒSTURE. 2020, 9/10 (PDF)

SATURS / CONTENTS

Redaktora sleja / Editorial

RAKSTI / ARTICLES

Vija Stikāne. Sievietes karos un militāros konfliktos Livonijā no 13. gadsimta līdz 17. gadsimta sākumam / Women in Wars and Military Conflicts in Livonia from 13th Century Until Beginning of the 17th Century

Raimonds Cerūzis. Kopīgās tendences Latvijas Universitātes un Latvijas Republikas vēsturē starp pasaules kariem / Common Trends Shared By the University of Latvia and the Republic of Latvia Between the World Wars

Dāvis Beitlers. Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos. I daļa / The Integration. A Few Episodes of the Professional Ways of Latvian Seamen in the Western Exile. Part 1

Yuri Slezkine. The Good People: Loyalty and Betrayal in Moscow’s House of Government, 1937–1938 / Labie ļaudis: lojalitāte un nodevība PSRS Valdības namā 1937.–1938. gadā

Ilze Vaivode. Tūrisma organizācija Latvijas PSR: Latvijas republikāniskās tūrisma padomes darbība 20. gadsimta 60. gados / Organisation of Tourism in Latvian SSR: Activity of Republican Tourism Council of Latvia in 1960s

Eginhards Volāns. Latvijas un Krievijas 1998. gada attiecību krīze: cēloņi un norise / Crisis in Latvian-Russian Relations in 1998: Causes and Progress

VĒSTURES AVOTI / HISTORICAL SOURCES

Ēriks Jēkabsons, Edmunds Trumpa. Situācija Liepājā 1919. gada martā: Lietuvas tirdzniecības un rūpniecības ministra Jona Šimkus ziņojums  / Situation in Liepāja in March 1919: Report by Minister of Commerce and Industry of Lithuania Jonas Šimkus

RECENZIJAS / REVIEWS

Jānis Taurēns. Latvijas diplomāti par mūsu ārpolitikas simtgadi. Recenzija par grāmatu: Mārtiņš Drēģeris (sast.). Latvijas diplomātijas gadsimts. Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919–2019) diplomātu esejās. Rīga 2020. 606 lpp. ISBN 978-9934-0-8820-9

Ziņas par autoriem / About Authors