Pedagoģija un skolotāju izglītība. 811. sējums

 

Pedagogy and Teacher Education. Volume 811 PDF fails (3,3 MB)   Satura rādītājs / Content   Ievadam / Introduction 1. AKTUALITĀTES AUDZINĀŠANAS TEORIJĀ / TOPICALITY IN THEORIES OF UPBRINGING Zanda Rubene, Ilze Dinka
Postmodernā bērnība: izaicinājumi pedagoģijas pētījumiem
Postmodern Childhood: Challenges for Researchers in Pedagogy Dita Nīmante
Audzināšanas normatīvais diskurss skolā
Legislative Discourse of Upbringing at School Lučāna Bellatalla, Džovanni Dženovesi
Imanuels Kants “Par pedagoģiju”: jauna perspektīva
Immanuel Kant “On pedagogy”: ANew Perspective 2. AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ / UPBRINGING IN PRESCHOOL AND SCHOOL Līga Kalniņa
Pēctecība vizuālās mākslas nodarbībās pirmsskolas pedagoģiskajā procesā
Succession of Visual Art Activities within Pre-school Pedagogical Process Baiba Kaļķe, Jimena Gonzalez Urrea
Dzimumdiferencēta izglītība pedagoģiskajā procesā
Single Gender Education in thePedagogical Process Ligita Stramkale
Estētiskās audzināšanas atspoguļojums 20. gadsimta periodikā
Reflection of Aesthetical Education in Periodicals of the 20th Century Inga Sokolova, Jeļena Davidova
Vidusskolēnu pašaudzināšanas diskursa izkopšana literatūras stundās
Development of High School Students’ Self-educational Discourse at Literature Lessons Aija Zakovska
Masu mediju piedāvātie mūzikas raidījumi pusaudžu mūzikas emocionālās uztveres pilnveidei
Music Programmes Offered by theMass Media for Development of Teenagers' Music Emotional Cognitive Ability   3. SKOLAS UN ĢIMENES SADARBĪBA AUDZINĀŠANĀ / SCHOOL AND FAMILY COOPERATION DURING UPBRINGING Yaroslava Vasylkevych
Factors of Educational Influence on the Development of Creativity of Children
Bērnu radošuma attīstību ietekmējošie pedagoģiskie faktori Anita Dumbrauska
Dvīņu individualitātes veidošanās ģimenē vecāku vērtējumā
Twins’ Individuality Formation in theFamily: Parents’Assessment Egija Laganovska
Bērni ar koordinācijas attīstības traucējumiem ģimenē
Children with Developmental Coordination Disorder (DCD) in Family   4. AUDZINĀŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ UN ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ / UPBRINGING IN OUT-OF-FAMILY CARE AND IN INTERESTS’ EDUCATION Daiga Kalniņa
Interešu izglītības nozīme profesijas izvēlē un karjeras vadības prasmju attīstībā
Influence of Interest-Related Education in Career Choices and Development of Career Management Skills Inga Liepiņa
Sporta tūrisma interešu izglītības loma profesionālajā un karjeras izvēlē
Role of Participation in Sport Tourism Interest-Related Education Group in Choosing Profession and Career Ļubova Vasečko
Ārpusģimenes aprūpes vides ietekme uz 6–8-gadīgu bērnu prasmēm lasīt, rakstīt un skaitīt
Out-of-Family Care Environment Effects on the6-8-Year Old Children’s Ability to Read, Write, and Count Meldra Rudzīte
Pusaudžu un jauniešu radošās prasmes veicinoša vide
Environment Promoting Creative Skills of Adolescents and Young Adults Kristīne Kriņģele
Audzināšanas vērtības penitenciārā iestādē
Education Values in Penitentiary Institution   5. AUDZINĀŠANA AUGSTKOLAS UN PIEAUGUŠOIZGLĪTĪBĀ / UPBRINGING IN OUT-OF-FAMILY CARE AND IN INTERESTS’ EDUCATION Sandra Ozola, Dmitrijs Semjonovs, Aleksejs BogdaņecsManuel Joaquín Fernández González
Instructor and Educator? Attitudes and Skills for Enhancing Quality of Maritime Education
Instruktors un audzinātājs? Attieksmes un prasmes izglītības kvalitātes paaugstināšanai jūrniecībā Volodymyr Kravets
TheTraining of theFuture Teachers to Provide Gender Education to Pupils to Support Future Formation of Family
Topošo skolotāju sagatavošana skolēnu dzimumaudzināšanas jautājumu risināšanai ģimenes veidošanā Oksana Kikinezhdi
The Ambivalance of Gender Values in Terms of Ukrainian Students’ Self-realization
Dzimumu vērtību pretrunīgums Ukrainas studentu pašrealizācijā Ziņas par autoriem / About Authors