Izglītības vadība. 807. sējums

Education Management. Volume 807 PDF fails (2,2 MB)   Satura rādītājs / Contents Ercan Başak
Development of Lifelong Learning in Turkey
Mūžizglītības attīstība Turcijā
Sibel Burçer
Mobility as a Way to Internationalisation
Mobilitāte kā ceļš uz internacionalizāciju
Gundega Dambe
Zināšanu pārbaudes darbavietā un to loma personāla attīstībā
Knowledge Examination at Workplace and its Role in Personnel Development
Andra Irbīte
Dizains, māksla un paradigmas
Design, Art and Paradigms Rūdolfs Kalvāns
Izglītības politikas ietekmes novērtējums – informatizācijas attīstības tendences
Ex-Post Evaluation of Education Policy – Trends in Development of Digitalization Kaspars Kiris
Latvijas vidējās profesionālās izglītības strukturālās reformas
Structural Reforms of the Vocational Secondary Education in Latvia Agnese Kozlovska
Skolotāju profesionālo pilnveidi ietekmējošie faktori
Factors Influencing Professional Development of Teachers Linda Mihno
Latvijas skolēnu augstu rezultātu sasniegšanas iespējas matemātikā Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ietvaros
Possibilities of Latvian Students to Achieve High Scores in Math in OECD PISA Study Māris Purviņš, Sandra Ozola
Skolēnu mācību kavējumu ietekme uz mācību sasniegumiem un finansējumu Latvijas vispārizglītojošajās skolās
Impact of Pupil Absenteeism on Educational Achievement and Funding in Latvian Comprehensive Schools
Asiye Tokel
Managers’ Perceptions on the 18th National Education Council
18. Nacionālā izglītības padome vadītāju skatījumā