Psiholoģija. 801. sējums

Psychology. Volume 801 PDF fails (1,9 MB)   Satura rādītājs / Content

Ingrīda Trups-Kalne, Ģirts Dimdiņš, Viktorija Perepjolkina
Sociālā konservatīvisma skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude
Construction and Validation of Social Conservativism Scale in Latvian Dana Frolova
The Influence of Safe Driving Public Service Commercials on Drivers’ Behavior Depending on Their Sensation Seeking Level
Sociālo drošības reklāmu ietekme uz autovadītāju uzvedību atkarībā no viņu asu izjūtu meklēšanas līmeņa Ervīns Čukurs
Psihoterapeitu raksturojums par psihoterapeita kreativitātes un personības iezīmju saistību ar psihoterapijas efektivitāti: kvalitatīva analīze
Psychotherapists’ Views on Psychotherapist’s Creativity, Personality Traits and Effectiveness of Psychotherapy: a Qualitative Analysis Maruta Ludāne
Depresija pēc darba zaudējuma: situācijas, vispārējo pārliecību un kognitīvā novērtējuma loma
Depression Following Job Loss: the Role of Situation, General Beliefs and Cognitive Appraisal Diāna Zande, Sandra Sebre
Zīdaiņa temperaments mūsdienu teorijās un pētījumos
Contemporary Theories and Research on Infant Temperament Līga Sovere, Ieva Bite
Dzīvesspēks un tā novērtēšanas metodes
Resilience and Resilience Assessment Methods Guna Geikina, Anika Miltuze
Vecāku kompetences izjūta, vecāku stress un saņemtais sociālais atbalsts bērnu invalīdu mātēm
Parental Sense of Competence, Parental Stress and Received Social Support by Mothers of Children with Disabilities Ilze Plauča
Piedošanas jēdziens psiholoģijā
Concept of Forgiveness in Psychology Saiva Brūdere-Ruska, Viktorija Perepjolkina
M. Makkalova izveidotās Ar pāridarījumu saistītas starppersonu motivācijas aptaujas (TRIM-18) adaptācija Latvijā
Adaption of M. McCullough’s Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-18) in Latvian