Žurnāls "Ceļš" (pirmoreiz iznācis 1935. gadā,  atjaunots 1988. gadā) ir anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs Latvijas Universitātes izdevums, kuru sagatavo atjaunotās LU Teoloģijas fakultātes izveidota redkolēģija un kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem.
Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē. No 2024. gada žurnāls "Ceļš" tiek indeksēts Scopus.

"Ceļš" (The Way) is a fully refereed journal of the University of Latvia with an international panel of referees. "Ceļš" is indexed in SCOPUS (since 2024), and can be found also in EBSCO databases. .

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

ISSN 1407-7841 (print)
ISSN 2592-9356 (online)
https://doi.org/10.22364/cl


Žurnāls “Ceļš” tiek publicēts brīvpieejā saskaņā ar Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls 4.0 starptautisko licenci (CC BY-NC 4.0)
The journal “Ceļš” is an open access journal licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Ceļš, Nr. 74
Ceļš, Nr. 73
Ceļš, Nr. 72
Ceļš, Nr. 71
Ceļš, Nr. 70
Ceļš, Nr. 69

Ceļš (Arhīvs LU repozitorijā / Archive – E-resource Repository of the University of Latvia)