Izglītība zinātnei un praksei / Education for Science and Practice (PDF)

Izglītība zinātnei un praksei = Education for Science and Practice : LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas žurnāls; žurnāla sastādītājas un redaktores Anna Vulāne, Elita Stikute. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 112 lpp.

ISBN 978-9934-18-391-1
doi.org/10.22364/izup

 

SATURS / CONTENT

Helga Ingeborga Melnbārde. Kultūras līdzdalība mūsdienu realitātē un mākslas vieta izglītības darbā ar studentiem: pieredze un pārdomas / Culture in the Modern Reality and Art in Educational Work with Students: Experience and Thoughts

Margarita Gavriļina, Kaspars Špūle. Latvijas skolēnu valodas (gramatiskās) kompetences analīze / Analysis of Latvian Students’ Language Competence

Larisa Ignatjeva. Система овладения стратегиями чтения в курсе русского языка как иностранного: из опыта создания учебника / The System of gaining Reading Strategies in the Course of Russian as a foreign Language: the Experience of creating the Textbook

Anda Priedīte. Apvērstā mācīšanās dažādu mācību mērķu sasniegšanai fizikas un matemātikas stundās / Flipped Learning as a Way to achieve Various Learning Objectives in Physics and Mathematics Lessons

Kristīne Jozauska. Skolotāju kompetence vardarbības pret bērnu novēršanā / Teachers’ Competence in Violence and Childhood Abuse Prevention

Evija Martuša, Indra Odiņa. Pagarinātās dienas grupa: skolēnu, vecāku un skolotāju labizjūta / Students-Students’ Parents-Teachers’ Well-Being in the Practice of the Extended Day Group

Dace Visnola. The Role of Art in the Exploration of Personality as Wholeness / Mākslas loma personības kā veseluma izpētē

Екатерина Иванова. Национальные традиции в современном дизайне / National Traditions in Modern Design

Светлана Соколовская, Анастасия Малькова. Развитие способности к произвольной саморегуляции у спортсменов игровых видов спорта / Development of the Capacity for Voluntary Self-Regulation for the Sportsmen of Playing Types of Sport