Vides drošība [PDF]

Malvīne Stučka, Harijs Kārkliņš

https://doi.org/10.22364/liesdu.04

Mūsdienās vides draudus vairs neuzskata par dabisku apstākļu sakritību, bet gan par cēloņsakarību, kas izriet no cilvēku ekonomisko aktivitāšu pieauguma. Lai veiksmīgi atjaunotu resursus un rastu stratēģisku redzējumu vides drošības jautājumu risināšanai, nepieciešama visas sabiedrības iesaiste. Iedzīvotāju subjektīvā vides drošības uztvere var gan veicināt, gan kavēt iespējamo risku novēršanu. Rakstā identificēti līdz šim Latvijā veiktie nozīmīgākie pētījumi par vides drošības sektoru, operacionalizēti vides draudi atbilstoši pētījuma vajadzībām un atspoguļota fokusa grupās gūtā informācija par to, kā iedzīvotāji subjektīvi uztver vides draudus. Vides jautājumi, līdzīgi kā sabiedriskās domu aptaujās, netiek izcelti kā nozīmīgākie un primārie drošības aspekti.

Atslēgvārdi: vides drošība, vides problēmas, riski videi, Latvijas pašvaldības.


Nowadays, environmental threats are no longer regarded as a coincidence of natural conditions, but they are viewed as a causal link resulting from the increase of human economic activities. Therefore, it is essential to draw attention to the subjective perception of the population in order to be more successful in tackling the issue of renewable resources and to find a strategic vision for addressing environmental security issues. The article looks at studies carried out in Latvia regarding the environmental security sector and the operationalisation of environmental threats, and it reflects the information obtained from focus groups regarding the subjective perception about environmental threats. Environmental issues are not highlighted as the major and primary security aspect in Latvia.

Keywords: environmental security, environmental problems, environmental risks, Latvian municipalities.


Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 272 lpp.
Zinātniskās redaktores: prof. Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, prof. Dr. sc. pol. Iveta Reinholde, Mg. sc. pol. Sigita Struberga
ISBN  978-9934-18-728-5 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF)
https://doi.org/10.22364/liesdu