Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 12, 2021, 74–92. [PDF]
https://doi.org/10.22364/vnf.12.06

A comparison of degree intensifiers across English corpora: IS it ‘flagrant’, ‘blatant’, or ‘sheer’ audacity?

Julija Korostenskienė, Lina Bikelienė
Institute of Foreign Languages
Faculty of Philology, Vilnius University
Universiteto St. 5, LT-01131, Vilnius, Lithuania

Due to its free-adjoining nature, the category of adjuncts is generally viewed as somewhat peripheral to the forefront of grammatical relations. Meanwhile, given the significance of the media in the present world and the ever-growing prevalence of the notion of news values, outlining the criteria conducive to a message becoming news and including values such as negativity, superlativeness, prominence, timeliness, proximity, etc. (Bednarek, Caple 2014), the broad range of linguistic means encoding intensification, thereby foregrounding a given phenomenon, presents a considerable interest. In this corpus study, we focus on three adjectival emphasisers, flagrant, blatant, and sheer, and examine their use in adjective + noun collocations across a variety of English corpora on the Sketch Engine tool (Kilgarriff et al. 2014) in the academic and the news registers: the “British Academic Written English Corpus”, the “Cambridge Academic English Corpus”, the “English Language Newspapers Corpus”, the “Brexit WR Corpus”, and the “English Timestamped JSI Corpus 2020–10”. We also consider the nominal element the adjectives in question collocate with, seeking to provide an account as to their differences in English. The findings of the study may have implications both for language classrooms and for more specialized fields, such as media studies.

Keywords: intensifiers; corpus; adjectives; collocations; media; academic; newspaper.


Nozīmes pastiprinātāju salīdzinājums angļu valodas korpusos: drausmīga, kliedzoša vai pilnīga nekaunība?

Kopsavilkums
Neobligātā saistījuma dēļ situanti parasti tiek uzskatīti par gramatisko attieksmju perifēriju. Tomēr plašais valodas līdzekļu klāsts, kas ietver nozīmes pastiprinājumu un reizē norāda uz noteiktām parādībām, pētniecībā ir īpaši interesants. Situanti plašsaziņas līdzekļu tekstos, kas mūsdienu sabiedrībā ir plaši izplatīti, ir īpaši nozīmīgi, jo kodē nozīmes pastiprināšanu un palīdz vēstījumam kļūt par ziņu, ietverot tādas vērtības kā negatīvisms, vispārākā pakāpe, pamanāmība, savlaicīgums, tuvums utt. (Bednarek, Caple 2014). Šajā pētījumā autores koncentrējas uz trim īpašības vārdu izteiktiem nozīmes pastiprinātājiem drausmīgskliedzošs, pilnīgs, vērtējot to izmantošanu kolokācijās īpašības vārds + lietvārds dažādos angļu valodas korpusos. Ar Sketch Engine rīka (Kilgarriff et al. 2014) palīdzību aplūkots akadēmiskais un ziņu reģistrs šādos korpusos: „British Academic Written English Corpus”, „Cambridge Academic English Corpus”, „English Language Newspapers Corpus”, „Brexit WR Corpus” un „English Timestamped JSI Corpus 2020–10”. Pētījumā secināts, ka papildus jāaplūko arī kolokācijas lietvārda semantika. Pētījuma rezultāti ir izmantojami gan angļu valodas apguvē, gan specializētos pētījumos, piem., mediju izpētē.

Atslēgvārdi: pastiprinātāji; korpuss; īpašības vārdi; kolokācijas; plašsaziņas līdzekļi; akadēmisks; laikraksts.

 


Rakstam ir Creative Commons Attiecinājuma 4.0 Starptautiskā licence (CC BY 4.0) / This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Uz saturu / To contents