Latvijas Universitātes Raksti (Acta Universitatis Latviensis), saīsinājumā – LU Raksti vai LUR, ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums ar vienotu ISSN numuru. LU Rakstos tiek publicēti akadēmisko sabiedrību interesējoši oriģināli teorētisko vai lietišķo pētījumu rezultāti, apskata raksti, problēmraksti, īsi zinātniski ziņojumi, kā arī informācija par akadēmiskās dzīves jaunumiem. Mantiskās autora tiesības uz LU Rakstiem pieder Latvijas Universitātei, personiskās autora tiesības pieder raksta autoram(iem).

LU Rakstus veido atsevišķas zinātņu sērijas ar noteiktu sērijas nosaukumu, saglabājot vienotu klajā nākšanas numerāciju. LU Rakstu sērijas darbību nodrošina konkrētās sērijas redkolēģija.

Svarīgākie ar LU Rakstiem saistītie dokumenti

Dokumentus, kas saistīti ar LU Rakstu izdošanu, var meklēt LU Normatīvo aktu sistēmā (https://www.lu.lv/portals/nas/). Nozīmīgākie Latvijas Universitātes dokumenti, kas ir spēkā un saistīti ar LU Rakstu izdošanu, ir šādi:

  • Par Latvijas Universitātes Rakstiem (Latvijas Universitātes rīkojums, 20.06.2002., Nr. 1/95)
  • Noteikumi par izdevuma “Latvijas Universitātes Raksti” izdošanu (pielikums apstiprināts ar LU 20.06.2002. rīkojumu Nr. 1/95)
  • Kopējās manuskriptu noformēšanas prasības (1.5. pielikums, apstiprināts ar LU 20.06.2002. rīkojumu Nr.1/95)
  • Izdevuma “Latvijas Universitātes Raksti” sēriju saraksts (1.1. pielikums, apstiprināts ar LU 20.06.2002. rīkojumu Nr. 1/95) un šī dokumenta labojumi
  • Par LU Rakstu sēriju redkolēģiju sastāvu (ar saistītiem dokumentiem)

LU Rakstu sērijas

LU Rakstus veido atsevišķas zinātņu sērijas ar noteiktu sērijas nosaukumu, saglabājot vienotu klajā nākšanas numerāciju, un katrai sērijai ir raksturīgs vāka noformējums.
LU Rakstu sērijas darbību nodrošina konkrētās sērijas redkolēģija, kuru vada fakultātes vai institūta domes izvirzīts un LU rektora apstiprināts galvenais redaktors. LU ir apstiprinātas daudzu zinātnes nozaru LU Rakstu sērijas (patlaban daļa sēriju nav aktīvas vai ir pārveidotas par autonomiem zinātniskajiem žurnāliem): “Astronomija”; “Bibliotēkzinātne”; “Bioloģija” (pēc 2009. g. šīs tematikas zinātniskie darbi tiek publicēti starptautiskā žurnālā Environmental and Experimental Biology); “Datorzinātnes” (pēc 2012. g. – Baltic Journal of Modern Computing); “Ekonomika un vadības zinātne”; “Filozofija”; “Izglītības vadība”; “Juridiskā zinātne” (pēc 2008. g. – LU Žurnāls “Juridiskā zinātne” / Journal of the University of Latvia “Law”); “Komunikācija”; “Ķīmija”; “Literatūrzinātne, folkloristika, māksla”; “Matemātika”; “Medicīna”; “Orientālistika”; “Pedagoģija un skolotāju izglītība”; “Politikas zinātne”; “Psiholoģija”; “Socioloģija”; “Valodniecība”; “Zemes un vides zinātnes”; “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”.

Par LU Rakstu redkolēģijām un galveno redaktoru

LU Rakstu sērijas darbību nodrošina konkrētās sērijas redkolēģija – pastāvīgi funkcionējoša institūcija, kuru ievēl atbilstīgās fakultātes vai institūta dome. Redkolēģijas locekļus, galveno redaktoru un tā vietnieku pēc fakultātes (institūta) domes ierosinājuma apstiprina LU zinātņu prorektors, kurš, pamatojoties uz fakultātes vai institūta domes lēmumu, apstiprina arī izmaiņas sērijas redkolēģijas sastāvā. Redkolēģijas galvenais pienākums ir veidot konkrētās LU Rakstu sērijas publicēšanas politiku.

Katra LU Rakstu sērijas redkolēģija nosaka savu darba kārtību un prasības publikācijām atbilstoši LU noteikumos “Par izdevuma “Latvijas Universitātes raksti” izdošanu” aprakstītajiem principiem. Noteikumus par sērijas redkolēģijas darbu izstrādā redkolēģija un apstiprina atbilstošās fakultātes (institūta) dome.

Sērijas redkolēģija arī nodrošina rakstu zinātnisko kvalitāti, veicot iesniegto manuskriptu kvalificētu ekspertīzi, organizējot rakstu recenzēšanu. Recenzijā raksts tiek raksturots no vairākiem aspektiem. Tie ir: raksta formāts un novitāte, zinātniskā kvalitāte, metodoloģija, pētījuma rezultāti un diskusija, atsauces, valodas kvalitāte, kopsavilkums un atslēgas vārdi, viedoklis par raksta publicēšanu LU Rakstu konkrētajā sērijā, kā arī ieteikumi raksta uzlabošanai, ja tādi ir. Par katra konkrētā LU Rakstu sējuma zinātnisko kvalitāti atbild tās galvenais redaktors.

Par LUR Rakstu noformēšanu

LU Rakstu noformēšana veicama saskaņā ar “Kopējām manuskriptu noformēšanas prasībām” (1.5. pielikums, apstiprināts ar LU 20.06.2002. rīkojumu Nr.1/95) minēto atsevišķi dabas, sociālo un humanitāro zinātņu sēriju izdevumiem.

LUR rakstos ievietoto zinātnisko rakstu obligātās sadaļas:
Virsraksts (Title)
Vārds Uzvārds*, Vārds Uzvārds**
*Darba vieta, adrese, e-pasts; ** Darba vieta, adrese, e-pasts (var pievienot kā zemsvītras tekstu)
Kopsavilkums (Abstract) raksta sākumā ir tajā valodā, kurā raksts tiek rakstīts, 500–600 zīmes. Kopsavilkumā tiek atspoguļota pētījuma būtība, galvenie rezultāti un secinājumi.
Atslēgvārdi (Keywords): 5–6 raksturvārdi.
Raksta teksts un literatūras saraksts. Kārtību izstrādā atsevišķi dabas, sociālo un humanitāro zinātņu nozaru sēriju redkolēģijas, vadoties pēc starptautiski pieņemtas prakses.
Kopsavilkums (Abstract) raksta beigās, 500–1000 zīmes angļu valodā vai latviešu valodā, ja raksts ir angļu valodā. Citās valodās rakstītiem rakstiem kopsavilkums ir angļu valodā un latviešu valodā.

Par LUR rakstu iesniegšanu

Lai pieteiktu rakstu kādā no LU Rakstu sērijām, autoram jāaizpilda “Pieteikums raksta publicēšanai LU Rakstos” un tas jānosūta atbilstīgās LU Rakstu sērijas galvenajam redaktoram vai viņa nozīmētai kontaktpersonai.

Pēdējos gados sagatavoto LU Rakstu nozaru galvenie/atbildīgie redaktori vai sastādītāji ir: sērijā “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” – Dr. paed. Iveta Gudakovska; “Orientālistika” – Dr. habil. hist. Leons Gabriels Taivans; “Izglītības vadība” – Dr. phys. Andris Kangro; “Pedagoģija un skolotāju izglītība” – Dr. paed. Baiba Kaļķe un Dr. paed. Iveta Ķestere.

Par LUR rakstu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu

LU Rakstus izdod LU Akadēmiskais apgāds, nodrošinot vienotu sērijas un atsevišķa krājuma noformējumu atbilstoši apstiprinātajai kārtībai, kā arī poligrāfisko kvalitāti. Apgāds dialogā ar autoru organizē literāro un zinātnisko rediģēšanu, nodrošina ražošanas procesā radušos kļūdu labošanu. LU Akadēmiskais apgāds nodrošina LU Rakstu obligāto eksemplāru nosūtīšanu uz bibliotēkām, izplatīšanu Latvijas un pasaules akadēmiskajā sabiedrībā un tirdzniecības tīklā, kā arī organizē LU Rakstu ievietošanu tīmeklī.

LU Rakstu arhīvs

LU Rakstu arhīvs atrodams LU repozitorijā, valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, kā arī LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.