Zinātņu vēsture un muzejniecība. 809. sējums

 

History of Sciences and Museology. Volume 809   PDF fails (2,7 MB) Satura rādītājs / Content Anžela Avdeikina
Profesora Edgara Lejnieka (1889–1937) devums LU Bibliotēkas attīstībā
Contribution of Professor Edgars Lejnieks (1889–1937) to the University of Latvia Library Ilgars Grosvalds, Māris Rudzītis, Angelīna Zabele
Ģeoloģija Latvijas Universitātē (1919–1944)
Geology at the University of Latvia (1919–1944) Jānis Jansons, Alīda Zigmunde
Latvijas Universitātes Zinātniskās pētniecības fonds (1935–1940)
Scientific Research Fund at the University of Latvia (1935–1940) Sarma Kļaviņa
Prof. Jānis Endzelīns pēc atbrīvošanas no darba LVU un pēc 1950. gada vēsturiskās diskusijas par stāvokli valodniecībā PSRS
Prof. Jānis Endzelīns after the Dismissal from His Duties at the State University of Latvia and after the Historic Discussion of 1950 on the State of Linguistics in the USSR Iveta Ķestere, Gunta Marihina, Elēna Mareskoti (Elena Marescotti)
LU lektores (1923–1940) Klāras Koisones-Gersoni (1896–1981) profesionālā un sabiedriskā darbība itāļu kultūras popularizēšanā Latvijā
Professonal and Public Activity of UL Lecturer (1923–1940) Clara Coïsson‑Gersoni in Promoting Italian Culture in Latvia Valija Liepkalne, Dace Šturme, Rita Alkšbirze
Rīgas Dabaspētnieku biedrības biedru zinātniskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā
The Scientific Heritage of Riga Naturalists’ Society Members at the University of Latvia Library Dzintars Mozgis, Inese Sviestiņa, Māris Baltiņš, Pēteris Apinis
Dr. med. Pauls Klemms – viņa redzējums vairāku ķirurģisko slimību gadījumā ap 19. un 20. gs. miju
Paul Klemm M. D. and His View on Different Surgical Conditions at Late 19th and Early 20th Century Māris Pļaviņš, Edgars Baumanis
Uzmanības vērti notikumi Latvijas uroloģijas un nefroloģijas vēsturē
Remarkable Events in History of Urology and Nephrology in Latvia Jēkabs Raipulis
Latvijas Universitātes pasniedzēji un studējošie no Malēnijas 1919–1940 (turpinājums)
University of Latvia Lecturers and Students from Malenia 1919–1940 (Continuation)  Kostyantyn K. Vasylyev, Yuriy K. Vasylyev
Concerning the Biography of Professor M. Zīle (1863–1945)
Par profesora M. Zīles (1863–1945) biogrāfiju Arnis Vīksna
Medicīnas administratīvās sistēmas Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā
Administrative Medical Systems in Latvia in the 19th and Early 20th Century Ilgonis Vilks
Astronomijas popularizēšanas uzplaukums un terminoloģijas veidošanās latviešu valodā 19. gadsimta trešajā ceturksnī
Growth of Astronomy Popularization and Formation of Astronomical Terminology in Latvian Language during the 3rd Quarter of 19th Century Ginta Zālīte, Ina Lastovecka, Valdis Gavars
Mārtiņš Robs, LU docents, Ķeguma spēkstacijas būvinspektors
Martins Robs, University of Latvia Associate Professor, Ķegums Power Station Building Supervision Inspector  Alīda Zigmunde
Latvijas Universitātes mācībspēku diskusijas par piešķirtajiem Triju Zvaigžņu ordeņiem 20. gs. 20. gados
University of Latvia Teachinf Staff Discussions about Awarding Order of the Three Stars in 1920s Indulis Zvirgzdiņš
No Latvijas Augstskolas hospitanta līdz agronomam: Jānis Barloti (1895–1965)
From Hospitant at the Higher School of Latvia to Agronomist: Jānis Barloti (1895–1965)  Arnis Vīksna
LU Rakstu sērijas „Zinātņu vēsture un muzejniecība” satura rādītājs: 2001–2014
Acta Universitatis Latviensis Series “History of Sciences and Museology” Bibliography: 2001–2014