Orientālistika. 803. sējums

Oriental Studies. Volume 803 PDF fails (1,4 MB)
Satura rādītājs / Contents Priekšvārds
Editor’s Note Kultūru un reliģiju dialogs / Dialogue of Civilizations and Religions Sigma Ankrava
Latvian Bearslayer as a Mythological Hero between the Cultural Traditions of East and West
Austrumu un Rietumu kultūru tradīciju ietekme uz latviešu Lāčplēša tēla ģenēzi Chiaki Sekiguchi Bems
The Will toward the Sun: A Comparative Study of Women Writers in Latvia and Japan
Saules alkas: salīdzinošs pētījums par rakstniecēm sievietēm Latvijā un Japānā Janis Esots
Al-Fārābī and Ismā‘īlī Thought: Tracing Mutual Influences
Al Farābī un ismailītu reliģiskās filozofijas savstarpējā ietekme Kaspars Kļaviņš
The Importance of Islamic Civilization at the Crossroads of European Thinkers: the 16th and 17th centuries
Islama civilizācijas nozīme Eiropas domātāju krustcelēs: 16. un 17. gadsimts Hasan Mustafa, Kaspars Kļaviņš
Muslim Population in Europe: Prospects for Integration
Musulmaņu iedzīvotāji Eiropā: integrācijas perspektīvas Anita Stašulāne
Kristiešu un musulmaņu attiecību dinamika
The Dynamics of Christian-Muslim Relationships Elizabete Taivāne
Starpreliģiju dialogs: daži krievu ekskluzīvisma piemēri
Interreligious Dialogue: A Few Examples of Russian Exclusivism Leons Taivans
Russian Orthodoxy’s Kinship with Islam? A Comment on Samuel Huntington
Krievu pareizticības radniecība ar islāmu? Komentārs par Semjuela Hantingtona teoriju   Orientālistika, aktualitātes un akadēmiski ziņojumi / Oriental Studies, Current Issues and Academic Reports Agita Baltgalve
“Pārmaiņu grāmata” Eiropas un Krievijas sinologu pētījumos
“Book of Changes” in Works of European and Russian Sinologists Aksels Tuklers
Krimas etniskā vēsture
Ethnic History of Crimea Aleksandrs Hodakovskis, Žanis Mantnieks
Ievads Tuvo Austrumu pētniecības vēsturē
Introduction to the History of Middle East Studies   Āzijas valodas / Asian Languages Agnese Haijima
Japāņu valodas vārdu transkripcija latviešu valodā
Transcription of Japanese Words into Latvian