Pedagoģija un skolotāju izglītība. 802. sējums

Padagogy and Teacher's Education. Volume 802 PDF fails (2,7 MB) Satura rādītājs / Content Ievads Līga Āboltiņa
7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās skolā šodien un rīt
7-year-old Children’s Social Adjustment to School Today and Tomorrow Baiba Āriņa
Skolēnu pašreprezentācija sociālajos tīklos: pedagoģiskās konsekvences
Pupils’ Self-representation in Social Networks: Pedagogical Consequences Jeļena Davidova, Inga Sokolova
Skolēna pašaudzināšanas diskursa izveides priekšnosacījumi
Preconditions for the Development of Pupil’s Self-education Discourse Ilona Gehtmane-Hofmane, Dita Nīmante
Pedagoģiskās intervences programmas pieaugušajiem ar sociālās trauksmes izraisītiem traucējumiem izveides teorētiskie un praktiskie aspekti
Theoretical and Practical Aspects of Pedagogical Intervention Program for Adults with Social Anxiety Disorder  Līva Goba
Inovatīvas skolotāju mācīšanās kultūras veidošanās
The Development of an Innovative Learning Culture among Teachers Daiga Kalniņa
Skolēnu kompetences attīstība ilgtspējīgai nākotnei
Development of Pupils’ Competence Regarding Sustainable Future Sandra Kalniņa
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” īstenošanas pieredze Latvijas Universitātē
Experience of Implementing the 2nd Level Higher Professional Study Program “Teacher” at the University of Latvia Elfrīda Krastiņa
Jāņa Menča (sen.) metodiskā sistēma pamatizglītības matemātikas mācību grāmatu izveidē
Methodical System of the Creation of the Textbook for Elementary Education by Jānis Mencis (senior)  Nora Lūse
Skolēna pieredzes dažādošana grupas mācībās klavierspēlē
Piano Learning in Group for Pupils’ Experience Diversification Gunta Marihina
Skolotāja Agnese Gari-Jons (1897–1979) Latgales izglītības vēsturē no 1917. gada līdz 1944. gadam
Teacher Agnese Gari-Jons (1897–1979) in the History of Education of Latgale from 1917 to 1944  Anda Prole
Pēctecības nozīme atbalsta personāla speciālistu komandas darbā pirmsskolā un skolā
Importance of Continuity in the Professional Work of the Support Staff Team in Preschool and School  Ligita Stramkale
Jāņa Cimzes (1814–1881) devums mūzikas pedagoģijas attīstībā
The Contribution of Jānis Cimze (1814–1881) to the Development of Music Education  Ineta Strautiņa
Rīgas Domskolas skolotāja J. G. Herdera pedagoģiskais mantojums
Educational Legacy of J. G. Herder, the Teacher of Riga Dome School Raimonds Strods
Mediju kompetence kā skolotāju profesionalitātes dimensija
Media Competence as a Dimension of Teachers’ Professionalism Baiba Trinīte, Sarmīte Tūbele
Eiropas logopēdijas pamatizglītības standarts – izaicinājums Latvijas logopēdijai
Benchmarks for Speech and Language Therapy Education in Europe – A Challenge for Speech Therapy in Latvia  Sarmīte Tūbele, Rasma Vīgante, Ilze Šūmane
Speciālā skola šodien un rīt
Special School Today and Tomorrow Diāna Urbāne, Einārs Zods
Karatē – izvēles sporta veids mācību priekšmetā “Sports”
Karate – Optional Sport Discipline in the Subject “Sports” Blāzma Vikmane
Jānis Cimze un latviešu kora mūzikas kultūras attīstība
Jānis Cimze and Latvian Choral Music Culture Development Lilia Žukauskienė
Skolotāju sagatavošana Lietuvā padomju periodā: refleksija par pieredzi
Teacher Training in Lithuania during the Soviet Period: Reflection on the Experience