Zinātņu vēsture un muzejniecība. 800. sējums

History of Sciences and Museology. Volume 800 PDF fails (2,1 MB)   Satura rādītājs / Contents Ziedonis Andersons
Trakumsērga un karadarbība Latvijas teritorijā 20. gadsimtā
Rabies and Wars in the Territory of Latvia in the 20th Century Tālivaldis Apinis
Latvijas neiroķirurģijas pirmā simtgade
The First Century of Latvian Neurosurgery Inguna Cīrule, Inta Vegnere
Prof. Jāņa Maizītes ieguldījums Latvijas farmācijā un farmācijas vēsturē
Prof. Jānis Maizīte’s Investment in Latvian Pharmacy and Pharmaceutical History Valdis Gavars, Andrejs Cebers, Oļģerts Lielausis
Juris Birzvalks (1926–1995) – elektriķis, fiziķis, liriķis
Juris Birzvalks (1926–1995) – Electrician, Physicist, Poet Rita Grāvere
Kārļa Ādamsona (1884–1958) devums bērnu veselības aizsardzībā 20. gs. 20. gados
The Contributions of Kārlis Ādamsons (1884–1957) toward the Protection of Children’s Health in the 1920s Ilgars Grosvalds, Irēna Berga
Bioloģija Latvijas Universitātē (1919–1944)
Biology at the University of Latvia (1919–1944) Ilgars Grosvalds, Ivans Griņevičs
Fitopatoloģijas iedibinātājs Latvijā profesors Maksis Eglītis (1892–1974)
Professor Maksis Eglītis (1892–1974), the Founder of Phytopathology in Latvia Ilgars Grosvalds, Ivans Griņevičs
Alfreds Tauriņš (1904–1986) – no Latvijas Universitātes privātdocenta līdz Kanādas Karaliskās biedrības loceklim
Alfreds Tauriņš (1904–1986) – from Associate Professor of the university of Latvia to Member of the Royal Society of Canada Iveta Ķestere, Gunta Marihina
Milda Drīzule (1895–1992) – pedagoģijas vēsturniece un LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja (1948–1960)
Milda Drīzule (1895–1992) – the Historian of Pedagogy and the Head of Department of Pedagogy and Psychology at the Latvia State University (1948–1960) Sarma Kļaviņa
Jāņa Endzelīna visražīgākie gadi: Harkova, 1909–1920
The Most Productive Years of Jānis Endzelīns: Kharkiv, 1909–1920 Vladimirs Kuzņecovs
„Šī ļoti neveselīgā vājprātīgo novietošana...”: Aleksandra Augstumi 19. gs. 60. gados
"This very unhealthy lunatics’ placement…”: Alexander’s Heights Asylum in 1860s  Marina Loseviča, Vladimirs Kuzņecovs
Magdalēnas patversme Rīgā
Riga Magdalene Asylum Bruno Podiņš
Par otru iespējamo latvieti vecajā Tērbatas Universitātē
Possibly the Second Latvian Enrolled at Tartu (Terbata) University Jēkabs Raipulis
Latvijas Universitātes pasniedzēji un studējošie no Malēnijas 1919–1940
University of Latvia Lecturers and Students from Malenia 1919–1940 Danute Ražuka-Ebela, Inguna Ebela, Romualds Ražuks
Gerhards Feders – ārsts, docētājs, sabiedriskais darbinieks
Gerchard Feder – Medical Doctor, Lecturer, Community Worker Arnis Vīksna
Grigorija Lemperta 1946. gadā aizstāvētā un 1948. gadā noraidītā disertācija „Vācu okupācijas demogrāfisko seku analīze Latvijas PSR 1941.–1945. g.”
Dissertation Defended by Grigorijs Lemperts in 1946 and Rejected in 1948 “Analysis of Demographic Consequences of German Occupation in Latvian USSR in 1941–1945” Ilgonis Vilks
Astronomijas terminoloģijas attīstība latviešu valodā 19. un 20. gadsimtā
Development of Astronomy Terminology in Latvian Language during the 19th and 20th Centuries Lilita Znotiņa
Eleonora Upatniece (1893–1980) – Latvijas Universitātes profesora Ernsta Šneidera (1878–1957) skolniece
Eleonora Upatniece (1893–1980) – the Student of the Professor Ernst Schneider (1878–1957) from University of Latvia