Pedagoģija un skolotāju izglītība. 795. sējums

Padagogy and Teacher's EducationVolume 795

PDF fails (1,8 MB)

Satura rādītājs / Content

Spodra Austruma
Mūsdienu sabiedrības vērtību transformācija skolas jauniešu vidē
Transformation of Values of Modern Society in Environment of Young People

Līga Āboltiņa
7-gadīgu bērnu sociālās adaptēšanās raksturojums
Description on the 7-Year-Old Children’s Social Adjustment

Ilze Dinka
Bērnistabu pētījumi bērnības pedagoģijā
Researches of Children’s room in the Pedagogy of Childhood

Rasma Garleja, Airita Brenča
Izglītības vadības un pedagoģijas zinātnes mijattiecības
Interrelations between Education Management and Pedagogy Science

Ligita Ģeida
Specifiskais atbalsts bērniem ar redzes traucējumiem kā nozīmīgs speciālās pedagoģijas darbības virziens
The Specific Support of Visually Impaired Children as an Important Direction of Special Pedagogy

Nora Jansone-Ratinika
Tēva pedagoģiskās kompetences portretējums Latvijā
The Portrayal of a Father’s Pedagogical Competence in Latvia

Vladimirs Kincāns
Analogy as an Important Pedagogical Method
Analoģija kā aktuāla pedagoģiskā metode

Ryk Sergiy
The Pedagogical Mythology: Origins and Projection in the Modern Ukrainian Pedagogy
Pedagoģiskā mitoloģija: izcelsme un atspoguļojums mūsdienu Ukrainas pedagoģijā

Stavitskiy Gennadiy
Psychological Analysis of Motivation for Studying at the Pedagogical University among Students of Different Specialties
Psiholoģiskā analīze dažādu specialitāšu studentu motivācijai studēt pedagoģiskajā universitātē

Ligita Stramkale
Skaņas un trokšņi skolas mācību vidē
Sounds and Noises in School’s Learning Environment

Eleonora Šišlova
Stājas traucējumu profilakse pirmsskolas izglītības iestādē
Prevention of the Wrong Posture into Pre-school Education

Māra Urdziņa-Deruma, Ieva Mīlgrāve
Rokdarbu kā mākslas jomas vēsturiskā attīstība
Historical Development of Manual Training as a Branch of Art

Liene Valdmane
Mācību un mediju vide – izaicinājums mūsdienu pedagogam
Learning Environment and Media Environment – Challenge for Modern Pedagogue

Ļubova Vasečko
Piesaistes personas nozīme bērna personības attīstības procesā ārpusģimenes aprūpes institūcijās
The Role of the Trusted Person in the Child’s Personality Development Process in the Out-of-family Care Institutions

Yaroslava Vasylkevych
The Impact of Family on the Development of Preschoolers’ Creativity
Ģimenes ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu radošumu