Filozofija. 794. sējums

Philosophy. Volume 794
PDF fails (1,2 MB)
Satura rādītājs / Content Igors Gubenko
Ar Heidegeru pret Heidegeru: Deridā domā universitātes atbildību
With Heidegger against Heidegger: Derrida Thinking University Responsibility Zane Ozola
The Positivity of Desire as Liberation of the Subject in Deleuze and Guattari’s ‘Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia’
Vēlmes pozitivitāte kā subjekta atbrīvošanās Delēza un Gvatari “Anti-Oidips. Kapitālisms un šizofrēnija” Edijs Šauers
Kopizjūta un gaumes sprieduma dedukcijas mēģinājums
The sensus communis and the attempt of the deduction of judgement of taste Iveta Pirktiņa
Hābermāsa diskursētikas koncepcijas un Kanta racionālās ētikas attiecību problemātika
The Problematic of Relations between Habermas’s Conception of Discourse Ethics and Kant’s Rational Ethics Elvīra Šimfa
Stellung der Anthropologie in der Philosophie nach dem Weltbegriffe: Geschichtsphilosophische Perspektive
Antropoloģijas vieta filozofijā pēc pasaules jēdziena: vēstures filozofijas perspektīva Jānis Šķesteris
Ievads Pjēra Ado filosofijā jeb ceļā uz garīgajiem vingrinājumiem
Introduction to the Philosophy of Pierre Hadot or On to spiritual exercises Anna Kande
Stoa ceļš uz alternatīvu subjektivitāti: P. Ado un M. Fuko redzējums
The Stoic way to an alternative subjectivity from the viewpoint of Pierre Hadot and Michel Foucault Anne Sauka
Miesas atkalatklāšanas ētiskā nepieciešamība ķermeņa instrumentalizācijas laikmetā
The Ethical Necessity of Rediscovering the Lived-body in the Era of the Instrumentalization of the Body Ainārs Sauka
Dionīsiskā un miesiskā apjēgums Nīčes darbos
The Notion of the Dionysian and the Lived-Body (Leiblich) in the Works of Nietzsche Māris Kūlis
Greizsirdīgā zinātne jeb Jaunie laiki un to konsekvences
Jealous Science or Modernity and Its Consequences Raivis Bičevskis
“Ļauns bezdibenis”. Nekas, ļaunums, patiesība un Cits Sākums starp Šellingu un Platonu Martina Heidegera 30. un 40. gadu pārdomās
“An Evil Abyss”. Nothing, Evil, Truth and the Other Beginning between Schelling and Plato in Martin Heidegger’s Ruminations of the 1930’s and 1940’s Artis Ostups
Estētisks komentārs kā bezgalīgs uzdevums
Aesthetic Commentary as an Infinite Task Māra Rubene
“Dzīvā tagadne” un laika pēdas
Living Present and Traces of Time Marco Simionato
Notes on Metaphysical Nihilism
Piezīmes par metafizisko nihilismu