Sociālās zinātnes. 665 sējums

Social Sciences. Volume 665 Skatīt PDF (4,4 MB) Saturs / Contents Sergejs Babuskins
Mazo un vidējo uzņēmumu finanšu rādītāju caurskatāmība un pieeja kapitālam Latvijā
Transparency of Small and Medium Sized Enterprise Financials and Availability to Capital in Latvia Brigita Baltača
Finanšu kooperatīvu pievienotā vērtība
Financial Co-operative Value-Added Ingmara Bergmane
Nekustamais īpašums kā laulāto kopīga manta
Separate Property of Spouses Aivars Bergmanis
Cilvēku tirdzniecība – tiesiskais regulējums
The Sex Trafficking and Its Legal Control Kristīne Bērziņa
Application of Analytical Macro-segmentation for the Analyses of Foreign Tourists Coming to the Destination Latvia
Analītiskas makrosegmentēšanas pielietojums Latvijā ierodošamies ārvalstu tūristu datu analīzei Agris Bitāns
Privātuma tiesiskā aizsardzība
Legal Protection of Privacy Larisa Bule
Latvian System of Pensions Provision and Its Development Perspectives after Joining the EU
LR pensiju sistēma un tās attīstības perspektīvas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Jānis Caune
Konkurētspējīgās priekšrocības loma uzņēmuma vadīšanā Latvijā: aptaujas rezultāti
The Role of Competitive Advantage in Managing the Enterprise in Latvia: Survey Results Andrejs Cekuls
Uzņēmējdarbības informācijas spiegošanas ētiskais aspekts
Ethical Aspect of the Surveillance of Entrepreneurship Information Sandra Eglīte
Monetārās politikas nozīme valsts ekonomikā un tās attīstība Latvijā
The Meaning of Monetary Policy in Economics and Its Development in Latvia Eli Fel
Profiles of Demand and Interests in the (UMTS-) Wireless Telecommunications Market
Bezvadu telekomunikāciju tirgus – pieprasījums un intereses Ritvars Grīviņš
Kapitāls kā resurss, tā atdeves palielināšanas problēmas
Capital as a Resource and Difficulty of the Increase of Its Devotion Diāna Hamkova
Neslavas celšanas krimināltiesiskie aspekti
Criminal Legal Aspects of Defamation Aina Joppe
ES likumdošanas ietekme uz Latvijas nodokļu sistēmu
Influence of the EU Legislation on the Latvian Tax System Inese Kalnmeiere
Nabadzības pētīšana – Lielbritānijas un Īrijas pieredze
Poverty Measurement Experience of Great Britain and Ireland Aigars Kivliņš
Vides aizsardzības prasībām piemērotas eļļas (bioeļļas) – solis ceļā uz Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību
Environmentally Adapted Lubricants (Bio-Lubricants) – A Way for Sustainable Development of the Economy of Latvia Mārtiņš Knite, Gundars Bērziņš
“Izpētes un attīstības” (R&D) struktūras ieviešanas izvērtējums akciju sabiedrībā “Latvenergo”
Evaluation of the Implementation of the Structure R&D in the Joint Stock Company "Latvenergo" Project Inta Kotāne
Valsts finansiālais atbalsts lauksaimniecības nozares attīstības veicināšanai
State Financial Support for the Promotion of Agricultural Branch Jurģis Kreilis
Pieprasījuma prognozēšanas kritēriju un apgādes metodes izvēle preses tirdzniecības loģistikā Latvijā
Selection of Demand Forecasting Criteria and Supply Method in Trading Logistics of Press Issues in Latvia Ieva Kudapa
Ar profesionālo ētiku saistītās problēmas personālvadības kontekstā
The Problems of Business Ethics in the Context of Human Resource Management Irina Lando
Personāla mācību intensifikācija
Intensification of the Process of Training Diāna Ļubimova
Management of Transfer Pricing in the International Transactions
Transferta cenu vadība starptautiskajos darījumos Aija Melngaile
Food Marketing Management at School
Pārtikas mārketinga menedžments skolā Līga Menģele
Valsts meža zemes atsavināšanas tiesiskās problēmas
Alienation of the State-Owned Forest Land Juris Nazarenko
Mārketinga aktivitāšu efektivitātes mērīšana un analīze, lietojot neirona tīklus
Marketing Activities Efficiency Measurement and Analysis Using Neural Networks Iveta Pavlina
Dzimstības un ģimeņu veidošanās tendences Latvijā un Eiropā pirms Eiropas Savienības paplašināšanās
Fertility and Formation of Families in Latvia and Europe before the Enlargement of EU Vita Pilsuma
Centrālo banku iesaistīšanās finanšu sektora stabilitātes sekmēšanā
Central Bank Involvement in Safeguarding Financial Sector Stability Māris Pūķis
Publisko pakalpojumu unifikācijas ideja kā varas un finanšu centralizāciju veicinošs faktors
The Idea about Public Services Unification as a Factor Facilitating Centralization of Finances and Powers Aldis Pundurs
Neprocesuālie jeb brīvie pierādījumi kriminālprocesā
Non-Procedural Evidence or Free Proof at Criminal Trial Anita Puzule
Nodokļu administrēšanas procesu pilnveidošana Latvijā
Perfection of Tax Administration Process in Latvia Галина Роя
Обоснование методов определения пороговых значений экономической безопасности на примере гражданской авиации
Ekonomiskās drošības sliekšņa nozīmju noteikšanas metožu izstrāde pēc civilās aviācijas piemēra
The Substantiation of Methods of Determination of the Economic Safety Threshold Values on the Example of Civil Aviation
Kristīne Rozīte
Peļņas un zaudējuma sliekšņa pielietojuma iespējas un problēmas uzņēmējdarbības analīzē
Advantages and Problems of Use of Cost-Volume-Profit Analyses in Business Anna Saltikova
Donora piekrišana transplantāta izņemšanai ex-mortuo: “informētā” vai “prezumētā” piekrišana
Consent to the Organ Donation ex-mortuo: “Informed” or “Presumed” Consent Ieva Sloka
Darba samaksas atšķirību novērtējums Latvijā
The Evaluation of the Differences in the Wage Payment Maksims Smagins
Grāmatvedības uzskaites starptautiskais regulējums, SFPS un GAAP pielietojums nacionālās uzskaites sistēmās
Regulations of International Bookkeeping System, International Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles Application in the International Accounting System Irina Solovjova
Komercbanku stabilitātes teorētiskie aspekti un tās novērtēšanas metodes
Theoretical Aspects of Stability of Commercial Banks and Its Assessments Methods Ilze Sproģe
Iedzīvotāju ienākumu aplikšana ar nodokli
Taxation of Inhabitant Incomes Deniss Titarenko
Būvniecības nozares attīstības tendences Latvijā
Construction Development Trends in Latvia Einārs Ulnicāns
Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes strukturālās pārmaiņas Latvijā
Population Economic Activities Structural Changes in Latvia Inga Vilka
Rezultatīvo rādītāju izmantošana pašvaldību reformu un teritoriju attīstības izvērtēšanā
Use of Resultative Indicators in Evaluation of Local Government Reforms and Development of Territories Evija Vīnkalna
Cēloņsakarības loma noziedzīgos nodarījumos pret personas veselību un dzīvību
A Role of Preconditions in Criminal Offence to Person’s Health and Life Inese Vītola
Latvijas ekonomiskā un sociālā attīstība integrācijas procesā Eiropas Savienībā
Latvian Economical and Social Development in Integration Process to EU Ligita Začesta
Eiropas Savienības struktūrfondu vienotā programmdokumenta ietekme uz reģionu attīstību Latvijā
The Impact of the Single Programming Document of the Structural Funds of EU on Regional Development in Latvia Vita Zariņa
Starptautisko Grāmatvedības Standartu ietekme uz Latvijas grāmatvedības sistēmas attīstību
International Accounting Standards Influence to the Normative Regulation of the Latvian Accounting System