Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes tradīcija ir ik pa diviem gadiem rīkot apjomīgu starptautisku zinātnisku konferenci ar plašu dalībnieku loku. 2021. gada nogalē norisinājās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference “Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi” (New Legal Reality: Challenges and Perspectives). Pirmo reizi Covid-19 izplatības un noteikto ierobežojumu dēļ konference notika attālinātā režīmā, dalībniekus un klausītājus pulcējot tiešsaistē Zoom platformā.

Lai arī 2019. gadā notika 7. starptautiskā zinātniskā konference, kura bija veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 100 gadu jubilejai, kas bija viena no lielākajām konferencēm, tomēr arī 2021. gadā notikusī konference, neskatoties uz tās digitālo formātu un pandēmijas klātbūtni sabiedrībā, bija apjomīga un norisinājās divu dienu garumā, piesaistot dalībniekus no dažādiem pasaules kontinentiem.

Šajās divās dienās kopumā tika prezentēti gandrīz 80 referāti un apspriesti vairāk nekā 30 stenda referāti, diskusijās pulcējot zinātniekus no vairāk nekā 30 universitātēm un vairāk nekā 20 dažādām valstīm. Pateicoties Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēku ciešiem kontaktiem un sadarbībai ar citu valstu universitātēm, konference un tajā prezentētie referāti, izskanējušās idejas un tēzes atstās paliekošu nozīmi tiesību zinātnē un tās attīstībā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

8. starptautiskās zinātniskās konferences tematiskais ietvars bija saistīts ar jauniem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas pasaule, un šeit runa nav tikai par pandēmiju, kas uzliesmojusi visā pasaulē, bet arī par digitālām pārmaiņām, jauno sociālo tīklu un tehnoloģiju laikmetu, kurš atstās izmaiņas sabiedrības struktūrā un, iespējams, pat valstu politikās. Sekojot līdzi šīm pasaulīgām pārmaiņām, arī tiesību zinātnei ir jāattīstās un jādod risinājumi jauniem izaicinājumiem. Konferences referāti aptvēra tādas aktuālas un dinamiski mainīgas jomas kā sagaidāmie izaicinājumi augstākajā izglītībā, aktuālie jautājumi Eiropas Savienības tiesībās un starptautiskās privāttiesībās, publiskās tiesībās un cilvēktiesībās, kā arī aktualizēja jautājumu par tiesību zinātnes vietu un lomu strauji mainīgajā digitālajā pasaulē. Visas iepriekš apskatītās tēmas nešaubīgi bija vērstas uz to, lai rastu atbildi uz vienmēr pastāvošo virsjautājumu, kā pareizi līdzsvarot indivīda, sabiedrības un valsts intereses.

Šis konferences rakstu krājums sniegs padziļinātu ieskatu ikvienam teorētiķim, praktiķim vai studentam aktuālajos tiesību zinātnes jautājumos Latvijā un pasaulē 21. gadsimta sākumā. Novēlu ikvienam šajā rakstu krājumā atrast jaunas atziņas, un lai tas kalpo par iedvesmas avotu katra lasītāja tālākai intelektuālai pašattīstībai.

Profesors Dr. iur. Jānis Kārkliņš