From Legal Capacity to Act to Decision Making Capacity in Latvian Patients’ Rights Law

Pacientu tiesības Latvijā – no rīcībspējas līdz lemtspējai

https://doi.org/10.22364/iscflul.8.1.09 | 114–122 | PDF

Solvita Olsena, Dr. iur., associated professor, leading researcher
University of Latvia, Faculty of Medicine

Laura Kadile, Mg. iur., doctoral student, researcher, teaching fellow
University of Latvia, Faculty of Law, Faculty of Medicine


Kopsavilkums
Pacientu tiesības sniegt brīvu un informētu piekrišanu ārstniecībā ir vispāratzītas. Tās ir nostiprinātas normatīvajos aktos. Zināms, ka nozīmīga daļa pacientu, kuriem piemīt īslaicīgi vai ilgstoši garīga rakstura un fiziski traucējumi, ir ierobežoti savās spējās pieņemt lēmumus un tā īstenot informētas piekrišanas tiesības. Šī realitāte prasa vērtēt, vai rīcībspēja kā labi zināms civiltiesību institūts ir pietiekams un atbilstošs priekšnoteikums juridiski saistoša lēmuma pieņemšanai ārstniecībā, vai pastāv nepieciešamība Latvijas tiesību sistēmā ieviest jaunu, lemtspējas tiesību institūtu. Rakstā tiek raksturota Latvijas normatīvajos pastāvošais pacienta lēmumu pieņemšanas spējas regulējums un tiek parādīti tā trūkumi. Autoru secinājumi norāda, ka pacientu lemtspējas institūta ieviešana pilnveidotu pacientu tiesību aizsardzības sistēmu.

Atslēgvārdi: pacients, pacientu tiesības, rīcībspēja, lemtspēja, ierobežotas spējas

Keywords: patient, patients’ rights, legal capacity, decision-making capacity, limited capacity