Māris Kļaviņš. Radioaktivitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 156 lpp.

Mācību grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar radioaktivitātes fenomenu, jautājumiem par atoma kodola stabilitāti, radioaktīvo elementu, starojuma iedarbību un izmantošanas iespējām.

ISBN 978-9934-18-944-9
https://doi.org/10.22364/mkr.23


Stāsts par radioaktivitāti ir stāsts par zinātnieku drosmi, zinātnes spēku, vājumu, uzvarām un traģēdijām. Tomēr tas ir stāsts par zinātnieka tiesībām un pienākumu radīt jaunas zināšanas, kuras izmaina cilvēces nākotni. 

Līdz ar to šīs grāmatas mērķis ir aplūkot ne tikai radioaktivitātes fenomenu, bet arī tā kontekstu un nozīmību zinātnes un tehnoloģiju attīstībā un tā sekas.

PDF (14,1 MB)

Satura rādītājs

Priekšvārds
1. Radioaktivitātes izpētes vēsture
2. Atoma uzbūve
3. Atomu kodolu dalīšanās un kodolreakcijas
4. Dabiskas izcelsmes radioaktīvais starojums
5. Radioaktīvā starojuma iedarbība
6. Jonizējošā starojuma ietekme uz dzīvajiem organismiem. Staru slimība
7. Kodolenerģētika
8. Kodolieroči
9. Radioaktīvo elementu un radioaktivitātes lietojums
10. Vides piesārņojums ar radioaktīviem elementiem
Literatūra