Redaktores

Aija van der Steina, Dr. oec., Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore, Monaša Universitātes (Monash University) Austrālijā viesdocente. Fulbraita pētniecības granta ietvaros stažējusies Arizonas Valsts universitātē (Arizona State University) ASV. Doktora grādu ekonomikas nozarē (tirgvedības apakšnozarē) ieguvusi Latvijas Universitātē. Galvenās pētniecības jomas – tūrisma vietu attīstība, ietekme, pārvaldība un mārketings, tūristu un vietējo iedzīvotāju mijiedarbība. Aktīvi iesaistījusies nozares profesionāļu izglītošanā, nacionālā līmeņa lietišķo pētījumu un tūrisma plānošanas dokumentu izstrādē. Ir projekta “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu” (MemoTours) (2020–2023) iniciatore un vadītāja.

Inese Runce, Dr. hist. Inese Runce ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Humanitāro zinātņu fakultātes lektore. Rēzeknes Augstskolā ir ieguvusi kultūrvēstures bakalaura grādu, Fordemas Universitātē (Fordham University) ASV – maģistra grādu reliģijā un izglītībā, kā arī LU Vēstures un filozofijas fakultātē ieguvusi doktora grādu vēsturē. Zinātniskās intereses – Latvijas 20. gadsimta vēsture, Baznīcas un reliģiju vēsture, reliģisko un etnisko kopienu vēsture, ideju vēsture.

Autori

Didzis Bērziņš, Dr. sc. comm., ir Claims konferences universitāšu partnerības holokausta lektors Latvijas Universitātē. Strādājis par vadošo pētnieku LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā, docentu LU Sociālo zinātņu fakultātē un bijis pēcdoktorants Daugavpils Universitātē. 2015. gadā aizstāvējis doktora disertāciju par holokausta diskursiem Latvijā. Didzis Bērziņš ir vairāku pētījumu, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors par atmiņu, holokaustu, antisemītismu, propagandu un pieminēšanu, bijis viespētnieks ASV Memoriālajā holokausta muzejā.

Elizabete Grinblate, Mg. hum., ir absolvējusi Latvijas Universitātes bakalaura programmu “Kultūras un sociālā antropoloģija” un ieguvusi maģistra grādu Baltijas jūras reģiona studijās. Jau bakalaura studiju laikā viņa pievērsās digitālās antropoloģijas apakšdisciplīnai, padziļināti pētot videospēļu kopienas tiešsaistes un bezsaistes vidē. Maģistra darbs izstrādāts digitālās antropoloģijas paradigmā, pētot virtuālās realitātes pieredzi sarežģītā kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā. Piedalījusies vairākos pētniecības projektos un bijusi mecenātu Mundheim ģimenes izcilības stipendijas stipendiāte.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. phil., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Viņas pētniecības jomas ir analītiskā reliģijas filozofija un reliģiski filozofisko ideju vēsture, kā arī “padomju garīgums” un Baznīcas un valsts attiecības padomju laikā Latvijā. Pēdējos gados pētījusi ar sarežģīto mantojumu saistītos filozofiskos un ētiskos aspektus.

Diāna Popova, Mg. hum., ir Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, izstrādā promocijas darbu par tumšo mantojumu un tā interpretāciju jauniešu auditorijai. D. Popova ir zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, bijusi iesaistīta nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos. D. Popovas akadēmiskā izglītība ir saistīta ar kultūras un sociālo antropoloģiju, Baltijas jūras reģiona studijām un komunikācijas zinātni, kas ļauj izmantot starpdisciplināras perspektīvas sarežģītu kultūras fenomenu pētniecībā.

Maija Rozīte, Dr. geogr., ir profesore Biznesa augstskolā Turība. Latvijas Zinātnes padomes eksperte sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valdes locekle. Pētījumi saistīti ar tūrisma ģeogrāfiju, plānošanu, pilsētas tūrismu, viesu un saimnieku attiecībām tūrismā. Piedalījusies tūrisma attīstības plānošanas dokumentu izstrādē pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī.

Raivis Sīmansons, PhD, ir muzeologs ar 20 gadu darba pieredzi muzeju nozarē. Viņa promocijas darba tēma Lesteres Universitātes Muzeja studiju skolā balstījās lauka pētījumā par Eiropas Vēstures nama Briselē konceptuālo izstrādi un praktisko realizāciju (2011–2017), kurā viņš bija nepastarpināti iesaistīts. 2019. gadā R. Sīmansons pievienojās Žaņa Lipkes memoriāla komandai kā izstāžu un ekspozīciju kurators. Raivis Sīmansons ir nevaldības organizācijas “Creative Museum” līdzdibinātājs un ICOM biedrs.

Kaspars Strods, Bc. hist., Mg. arhiv., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ieguvis bakalaura grādu vēsturē un profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā. Vēstures doktora zinātniskā grāda pretendents Daugavpils Universitātē, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieks. Vairāku zinātnisko un populārzinātnisko rakstu autors. Pētnieciskās intereses saistītas ar starpkaru Latvijas un Otrā pasaules kara vēstures izpēti, galvenokārt noziedzības, kā arī ebreju (tostarp holokausta) jautājumiem.