Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums.
Krājums iekļauts datubāzēs / Indexed in:
SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus International.

ISSN    2255-9256
e-ISSN 2256-0602
DOI: http://dx.doi.org/10.22364/VNF

 

 

ISSN   2255-9256
e-⁠ISSN 2256-⁠0602
DOI: http://dx.doi.org/10.22364/VNF

Krājums iekļauts SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL un Index Copernicus International datubāzē

Rakstu krājumu „Valoda: nozīme un forma” izdod Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. Krājums iznāk reizi gadā, tajā tiek publicēti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem – gramatiku, pragmatiku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u. c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krājumā tiek apkopoti ikgadējo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkoto starptautisko konferenču un semināru materiāli. Krājums „Valoda: nozīme un forma” paredzēts gan zinātniekiem un universitāšu valodniecības kursu docētājiem, gan doktorantiem u. c. līmeņu studentiem, gan citiem interesentiem.

Visi krājumā ievietotie raksti ir divkārt anonīmi recenzēti.

 

Zinātnisko publikāciju ētika un nepienācīgas rīcības novēršana

Rakstu krājuma „Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form” materiāli atbilst Publikāciju ētikas komitejas Uzvedības kodeksā un vadlīnijās noteiktajiem zinātnisko publikāciju ētikas standartiem attiecībā uz visām publikāciju veidošanā iesaistītajām pusēm – autoriem, redaktoriem, recenzentiem un izdevēju.

Redaktori, redakcijas kolēģija, autori un recenzenti uzņemas atbildību ievērot publikāciju ētiku. Redakcijas kolēģijas pienākums ir novērst jebkādus publikāciju ētikas pārkāpumus. Redaktoru, redakcijas kolēģijas, autoru un recenzentu ētiskās uzvedības vadlīnijas ir balstītas COPE Žurnālu redaktoru rīcības kodā, sk. publicationethics.org/resources/code-conduct

1. Redaktora atbildība
Redaktors pieņem lēmumu par manuskripta publicēšanu, balstoties uz recenzentu vērtējumu. Redaktors pārliecinās, ka recenzentu viedoklis ir objektīvs un balstīts tikai uz saturu. Visi raksti tiek divkārt anonīmi recenzēti, un redaktors nodrošina recenzēšanas konfidencialitāti.

2. Recenzenta atbildība
Rakstu recenzēšanas gadījumā recenzents saglabā konfidencialitāti un objektivitāti. Recenzenta pienākums ir pārbaudīt atsauču pareizību un pārliecināties, ka visi izmantotie avoti ir nosaukti. Ja recenzents nav drošs par savu kompetenci vai arī saskata interešu konflikta pazīmes, viņa pienākums ir par to informēt redaktoru, lai varētu tikt pieaicināts cits recenzents.

3. Autora atbildība
Autori ievēro manuskriptu iesniegšanas prasības, kas ir pieejamas rakstu krājuma mājaslapā. Autori iesniedz oriģinālus rakstus, kas nav ne pilnībā, ne pa daļām publicēti vai iesniegti publicēšanai kaut kur citur.
 

Redakcijas kolēģija

Rakstu krājuma redaktore / Editor – Andra Kalnača, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
Rakstu krājuma redaktores vietniece / Assistant editor – Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Ilze Auziņa, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Ina Druviete, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Daiki Horiguchi, Iwate University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Karl Pajusalu, Tartu ülikool
Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas
Svetlana Polkovņikova, Daugavpils Universitāte
Ilze Rūmniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
 

Kontakti

Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra, Humanitāro zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža 4a, Rīga LV-1050, LATVIJA
E-pasts: 
kalnaca@latnet.lv; andra.kalnaca@lu.lv
ilokmane@latnet.lv; ilze.lokmane@lu.lv
 

Izdošanas principi

ISSN   2255-9256
e-⁠ISSN 2256-⁠0602 
DOI: http://dx.doi.org/10.22364/VNF

Indexed in SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL and Index Copernicus International.
 

Conference proceedings “Language: Meaning and Form” are published by the Department  of Latvian and General Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. Conference proceedings are published annually and cover a wide range of topics and approaches within current Latvian and general linguistics, including but not limited to grammar, pragmatics, semantics, cognitive linguistics and linguistic research methodology. The main aim of the proceedings is to bring together in one volume the various research results and theoretical developments that are presented each year at the international conferences and workshops organised by the Department of Latvian and General Linguistics of the Faculty of Humanities of the University of Latvia. The target audience of Language: meaning and form includes researchers, university lecturers, doctoral students and students at other stages of their training.

All articles are double-blind peer-reviewed. 
 

Publication ethics and publication malpractice statement

The editors, editorial board, authors and reviewers of the conference proceedings „Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form” have a responsibility to follow the standards ensuring compliance with the publishing ethics.

The responsibility of the editorial board is to prevent violations of the publishing ethics. The guidelines for the editor, authors and reviewers of the series are based on COPE Code of Conduct for Journal Editors, see publicationethics.org/resources/code-conduct

1. Responsibilities of the editor
The editor makes the decision on publishing a manuscript based on the conclusion made by the reviewers. The editor ensures that the articles are being evaulated objectively, and that the decision on publishing is made solely on the basis of the  content. The editor has to ensure the confidentiality of the peer-review process.


2. Responsibilities of the reviewer
The reviewer observes confidentiality during the peer-review process and remains objective when reviewing the articles. The reviewer has to check whether references to all of the used sources have been provided in the article. If the reviewer is not sure of his or her competence in reviewing articles or if a conflict of interest forms, he or she informs the editor about this in order for another reviewer to be appointed.

 
3. Responsibilities of the authors
Authors observe the manuscripts submitting guidelines that are available on the homepage of proceedings. Authors submit articles that are completely original and do not submit works that are fully or partly submitted / published elsewhere. Authors are obliged to provide references to all of the sources used in the article.
 

Editorial Board

Editor – Andra Kalnača, University of Latvia, Faculty of Humanities
Assistant editor – Ilze Lokmane, University of Latvia, Faculty of Humanities

Ilze Auziņa, University of Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science
Ina Druviete, University of Latvia, Faculty of Humanities; University of Latvia, Latvian Language Institute
Daiki Horiguchi, Iwate University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-⁠Universität Münster
Karl Pajusalu, University of Tartu
Jurgis Pakerys, Vilniaus University
Svetlana Polkovņikova, Daugavpils University
Ilze Rūmniece, University of Latvia, Faculty of Humanities
 

Contacts

The Department of Latvian and General Linguistics, Faculty of HumanitiesUniversity of Latvia
Visvalža Street 4a, Riga, LV-1050, LATVIA
E-mail:
kalnaca@latnet.lv; andra.kalnaca@lu.lv
ilokmane@latnet.lv; ilze.lokmane@lu.lv

 

Publishing principles

 

 

 

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane
2018
220 lpp.

ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-371-3
DOI: 10.22364/VNF.9

 

Nr. 9. Gramatika un pragmatika = No. 9. Grammar and pragmatics (PDF)

 

Satura rādītājs / Contents

Priekšvārdi

Gita Bērziņa
Apstiprinājums sengrieķu dialogā
Affirmation in Ancient Greek dialogue

Anete Daina
Epistēmiskās modalitātes izteikšanas līdzekļi Latvijas Valsts prezidentu runās (1999–2014)
Epistemic modality in speeches of the Presidents of the Republic of Latvia (1999–2014)

Daiga Deksne
Ar prefiksoīdiem darināti verbi latviešu valodā
Prefixoidal verbs in Latvian language

Inese Indričāne
Latviešu valodas palatālo eksplozīvo slēdzeņu ķ un ģ akustiskais raksturojums dažādās informantu vecuma grupās (salīdzinājumā ar alveolārajiem afrikatīvajiem slēdzeņiem č un dž)
Acoustic characteristics of the Latvian palatal stops
ķ and ģ produced by informants of different age groups (in comparison to the alveolar affricates č and dž)

Gintarė Judžentytė-Šinkunienė
The system of the demonstrative pronouns provided in the grammar of Modern Lithuanian: analysis of traditions
Norādāmo vietniekvārdu sistēma m
ūsdienu lietuviešu gramatikā: tradīciju analīze

Giedrė Junčytė
Lithuanian anticausative verb triads: form, semantics and functions
Antikauzatīvu verbu triādes lietuviešu valodā: forma, semantika un funkcijas

Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Syntactic and pragmatic functions of the Latvian indeclinable participle in -ot(ies)
Nelokāmā divdabja
-ot(ies) sintaktiskās un pragmatiskās funkcijas latviešu valodā

Vītauts Kardelis, Daiva Kardelīte-Grinevičiene
Telpas un laika izteiksmes stratēģijas: la. uz priekšu un pa priekšu gadījums
Strategies of expressing spatial and temporal relations: the cases of Latvian
uz priekšu ‘ahead, frontward’ and pa priekšu ‘fore’

Regīna Kvašīte
Par Lietuvu latviski: sabiedriskās dzīves reāliju nosaukumi
About Lithuania in Latvian: the names of public life realias

Nadežda Kopoloveca
Latviešu un čehu politiskā diskursa pragmatiskais konteksts
The pragmatic context of Latvian and Czech political discourse

Linda Lauze
Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts
Answers to questions in the spoken text: pragmatic aspect

Kristīne Levāne-Petrova
Passive constructions in Lithuanian and Latvian
Pasīva konstrukcijas lietuviešu un latviešu valodā

Emīlija Mežale
Norādāmie vietniekvārdi noteiktā artikula funkcijā latviešu un somu preses tiešsaistes izdevumos: pragmatiskā pieeja
Demonstrative pronouns as definite articles in Latvian and Finnish online press: pragmatic approach

Gunta Roziņa, Indra Karapetjana
Epistemic modality in professional communication
Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā

Izdošanas principi
Publishing principles 

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane
2017
264 lpp.

ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-270-9
DOI: 10.22364/VNF.8

 

Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums (PDF)

 

Satura rādītājs / Contents

PRIEKŠVĀRDI

1. EDĪTE HAUZENBERGA-ŠTURMA – DZĪVES GĀJUMS UN ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Sarma Kļaviņa
Edīte Hauzenberga-Šturma – erudītākā 20. gadsimta latviešu valodniece Latvijā un trimdā
Edīte Hauzenberga-Šturma – the most erudite Latvian linguist of the 20th
century in the native country and exile 

Beatrise Reidzāne, Rita Treija, Māra Vīksna
Edīte Hauzenberga-Šturma folkloristikā
Edīte Hauzenberga-Šturma in folkloristics 

2. VALODAS GRAMATISKĀ UN LEKSISKĀ SISTĒMA, TĀS VARIATĪVUMS

Daiga Deksne
Internacionālismi, to sinonīmi un svešcilmes un pašcilmes priedēkļi
International verbs, their synonyms and prefixes of a native and a foreign origin 

Daiki Horiguči
Laika akuzatīva un lokatīva opozīcija un aspekts latviešu valodā
Opposition of temporal accusative and locative and aspect in Latvian

Andra Kalnača
Uzruna, vokatīvs, nominatīvs un akuzatīvs
Form of address, vocative, nominative and accusative 

Ilze Lokmane
Partitīva konstrukciju sintaktiskās īpatnības latviešu valodā
Syntactic features of partitive constructions in Latvian

Jolanta Vaskelienė
Derivational neologisms as synonyms of regular derivatives
Derivatīvie neoloģismi kā sistēmisko atvasinājumu sinonīmi 

Evelīna Zilgalve
Partikulas pat un tikai: elementa vieta grupā un gaidu skala
Particles pat ‘even’ and tikai
‘only’: the place of element in the group and the scale of expectations 

3. VIETAS NOZĪMJU IZPAUSME VALODĀ

Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Baiba Saulīte
Local meaning in the two-year-old and three-year-old children’s speech
Vietas nozīme divgadīgu un trīsgadīgu bērnu runā

Ojārs Bušs, Laimute Balode
Place names and places in Latvia
Vietvārdi un vietas Latvijā 

Valts Ernštreits, Kertu Kibermane, Gunta Kļava
Atrašanās vietas un darbības virziena izteikšana latviešu, lībiešu un igauņu valodā
Encoding of location and direction of motion in Latvian, Livonian and Estonian 

Ieva Fībiga, Ilze Rūmniece
Vertikālā virzība ἀνά ‘augšup’ un κατά ‘lejup’– prefiksi salikteņos ar grieķu verbu λαμβάνω ‘ņemt’
The vertical direction ἀνά ‘up’ and κατά ‘down’: the case of the prefixed Greek verb λαμβάνω
‘take’ 

Gintarė Judžentytė
Spatial deixis in Lithuanian: demonstrative pronouns
Telpiskās attieksmes lietuviešu valodā: norādāmie vietniekvārdi

Marja Leinonen
Kur tev sāp? – Where does it hurt? Location and impersonal predicates referring to body parts in Finnish and Latvian
Kur tev sāp? –
Ķermeņa daļas, vieta un bezpersonas predikāti somu un latviešu valodā 

Renate Pajusalu, Birute Klaas-Lang, Karl Pajusalu, Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Requests, questions and space: evidence from Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish and Russian
Lūgumi, jautājumi un vietas nozīme igauņu, latviešu, lietuviešu, somu un krievu valodā 

Ilze Tālberga
Estonian equivalents of the Latvian verb prefix aiz-
Latviešu darbības vārda priedēkļa aiz-
atbilsme igauņu valodā 

Naďa Vaverová
On expressions for the otherworld in Baltic languages
Par viņsaules nosaukumiem baltu valodās 

Izdošanas principi 
Publishing principles