Gramatika un pragmatika / Grammar and pragmatics

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane

2018
220 lpp.
ISSN 2255-925
e-ISSN 2256-0602
ISBN 978-9934-18-371-3
DOI: 10.22364/VNF.9

Gramatika un pragmatika (PDF fails)

 

Priekšvārdi

Gita Bērziņa
Apstiprinājums sengrieķu dialogā
Affirmation in Ancient Greek dialogue

Anete Daina
Epistēmiskās modalitātes izteikšanas līdzekļi Latvijas Valsts prezidentu runās (1999–2014)
Epistemic modality in speeches of the Presidents of the Republic of Latvia (1999–2014)

Daiga Deksne
Ar prefiksoīdiem darināti verbi latviešu valodā
Prefixoidal verbs in Latvian language

Inese Indričāne
Latviešu valodas palatālo eksplozīvo slēdzeņu ķ un ģ akustiskais raksturojums dažādās informantu vecuma grupās (salīdzinājumā ar alveolārajiem afrikatīvajiem slēdzeņiem č un dž)
Acoustic characteristics of the Latvian palatal stops
ķ and ģ produced by informants of different age groups (in comparison to the alveolar affricates č and dž)

Gintarė Judžentytė-Šinkunienė
The system of the demonstrative pronouns provided in the grammar of Modern Lithuanian: analysis of traditions
Norādāmo vietniekvārdu sistēma m
ūsdienu lietuviešu gramatikā: tradīciju analīze

Giedrė Junčytė
Lithuanian anticausative verb triads: form, semantics and functions
Antikauzatīvu verbu triādes lietuviešu valodā: forma, semantika un funkcijas

Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Syntactic and pragmatic functions of the Latvian indeclinable participle in -ot(ies)
Nelokāmā divdabja
-ot(ies) sintaktiskās un pragmatiskās funkcijas latviešu valodā

Vītauts Kardelis, Daiva Kardelīte-Grinevičiene
Telpas un laika izteiksmes stratēģijas: la. uz priekšu un pa priekšu gadījums
Strategies of expressing spatial and temporal relations: the cases of Latvian
uz priekšu ‘ahead, frontward’ and pa priekšu ‘fore’

Regīna Kvašīte
Par Lietuvu latviski: sabiedriskās dzīves reāliju nosaukumi
About Lithuania in Latvian: the names of public life realias

Nadežda Kopoloveca
Latviešu un čehu politiskā diskursa pragmatiskais konteksts
The pragmatic context of Latvian and Czech political discourse

Linda Lauze
Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts
Answers to questions in the spoken text: pragmatic aspect

Kristīne Levāne-Petrova
Passive constructions in Lithuanian and Latvian
Pasīva konstrukcijas lietuviešu un latviešu valodā

Emīlija Mežale
Norādāmie vietniekvārdi noteiktā artikula funkcijā latviešu un somu preses tiešsaistes izdevumos: pragmatiskā pieeja
Demonstrative pronouns as definite articles in Latvian and Finnish online press: pragmatic approach

Gunta Roziņa, Indra Karapetjana
Epistemic modality in professional communication
Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā

Izdošanas principi
Publishing principles