Visus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Latvijas Universitātē infocentrā (Rīgā, Raiņa bulv. 19), LU Akadēmiskā apgāda telpās (Rīgā, Aspazijas bulv. 5, sētas mājā, 132. telpā), kā arī var nopirkt Latvijas lielākajās grāmatnīcās.

 

Astronomija

J. Klētnieks. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam (14,00 EUR)
I. Vilks. Astronomijas vārdnīca. Angļu-latviešu-krievu-vācu-franču-spāņu (6,00 EUR)
J. Žagars, I. Vilks. Astronomija augstskolām (8,96 EUR)
“Zvaigžņotā debess” (pavasaris) (3,00 EUR)
“Zvaigžņotā debess” (ziema) (3,00 EUR)
“Zvaigžņotā debess” (rudens) un pielikums “Astronomiskais kalendārs 2019” (3,00 EUR)

Bioloģija

A. Vēriņš. Latvietis un viņa peonijas (atk. izd.) (19,04 EUR)
R. Kondratovičs, G. Riekstiņa. Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes (1957–2017) (8,96 EUR)
G. Briede. Dārza papardes un zāļveida ziemcietes (5,60 EUR)
Ģ. Ieviņš. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi (28,00 EUR)
A. Mauriņš, A. Zvirgzds. Dendroloģija (14,56 EUR)
T. Pūka, R. Zunde, I. Zunde. Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei (5,60 EUR)
L. Strazdiņa, L. Liepiņa, A. Mežaka, L. Madžule. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem (3,36 EUR)
E. Vimba. Sēnes ir visur (4,48 EUR)

Ģeogrāfija, ģeoloģija un vides zinātne

O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V. Melecis. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība (11,20 EUR)
O. Āboltiņš. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā (2,00 EUR)
M. Kļaviņš, V. Melecis (atb. red.). Cilvēks un daba: Engures ekoreģions. (5,60 EUR)
O. Nikodemus, G. Brūmelis (atb. red.). Dabas aizsardzība. (6,00 EUR)
G. Eberhards, J. Lapinskis. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas (3,36 EUR)
M. Kļaviņš, P. Cimdiņš. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība (5,60 EUR)
M. Kļaviņš. Vides piesārņojums un tā iedarbība (4,00 EUR)
M. Kļaviņš u. c. Klimata mainība un globālā sasilšana (4,48 EUR)
V. Segliņš, A. Stinkule, Ģ. Stinkulis. Derīgie izrakteņi Latvijā (6,72 EUR)
M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis (red.). Vide un ilgtspējīga attīstība (2. papild. izd.) (8,96 EUR)

Ķīmija

E. Jansons. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati (8,96 EUR)

Medicīna

LU Medicīnas fakultāte. Atjaunotnes otrā desmitgade 2008–2018 (7,84 EUR)
I. Beldava, B. Līviņa. Alkoholatkarība un osteorefleksoterapija (3,36 EUR)
A. Dālmane. Histoloģijas atlants (8,96 EUR)
A. Dālmane, M. Kalniņa, O. Koroļova, S. Kukaine. Cilvēka embrioģenēze (8,96 EUR)
A. Dālmane, M. Kalniņa. Cilvēka embrioģenēze skolām (3,36 EUR)
K. Eglīte. Anatomija. 1. daļa. Skelets un muskuļi (8,96 EUR)
K. Eglīte. Anatomija. 2. daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma. Sensoriskā sistēma (12,32 EUR)
G. Knipše u.c. Cilvēka anatomija. Roka. Kāja (13,44 EUR)
V. Lozovskis (atb. red.). Praktiskā alergoloģija (7,00 EUR)
L. Sluckis. Balstaudi un locītava (5,60 EUR)
A. Švede, G. Krūmiņa, J. Fridrihsons. Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā (5,60 EUR)
U. Vikmanis. Atsperšanās (6,00 EUR)
A. Vīksna (sast.). Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte. 1919–1950 (5,00 EUR)
A. Vīksna. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā (5,00 EUR)
Z. Zariņš, L. Neimane, E. Bodnieks. Uztura mācība. 7. pārstr. izd. (19,04 EUR)

Filozofija

J. Krics. Saprotot komplekso pasauli. Uz personu centrētas sistēmteorijas lietojums un perspektīvas. Tulk. Bičevskis R. (3,36 EUR)
Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija (8,96 EUR)

Kultūra, kultūrvēsture, māksla

Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi (LU Muzeja grāmatu sērijas "Muzeja sērija" pirmā grāmata) (8,96 EUR)
100 izcili Latvija aktieri. 1. un 2. daļa. S. Radzobe (sast., zin. red.) (28,00 EUR)
S. Radzobe. “Kosmopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks (6,00 EUR)
100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā (16,80 EUR)
Akadēmiskā Dzīve. Nr. 50, 52, 53, 54 (2,42 EUR)
A. Taimiņa (sast.). Album amicorum. Piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.). (12,00 EUR)
Latvijas jaunā režija. Sast. Silvija Radzobe (16,80 EUR)
Atmiņa. Identitāte. Kultūra 2 (5,60 EUR)

Reliģijas zinātnes

Sievietes reformācijas ceļā (6,72 EUR)
Ceļš. Nr. 66, 67, 68, 69 (2,42 EUR)
Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 1. sēj. A–Č (4,48 EUR)
Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 2. sēj. D–Ģ (4,48 EUR)

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika

Korejiešu valoda latviešiem 2 (13,44 EUR)
V. Vecgrāvis. “Mani sveicina zvaigznes” Romantisms latviešu literatūrā (7,00 EUR)
V. Muktupāvels. Folk music instruments in Latvia (21,00 EUR)
V. Muktupāvels. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā. (17,25 EUR)
A. Pumpurs. Lāčplēsis. El Descoyuntaosos (9,00 EUR)
Aspazija. Kopoti raksti. 2. sēj. (10,00 EUR)
Aspazija. Kopoti raksti. 1. sēj. (7,00 EUR)
S. Ankrava. Dzeja un politika Indijā. Pirmsneatkarības periods (5,60 EUR)
B. Cīrule u.c. (sag.). Augustīns Eicēdijs. Daugavas paklājs (6,72 EUR)
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 7 (4,84 EUR)
Baltu Filoloģija XXIII (2) 2014; XXIV (1,2) 2015; XXV (1,2) 2016; XXVI (1) 2017; XXVI (2) 2017 (2,42 EUR)
A. Bankavs, I. Jansone. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas (8,96 EUR)
A. Cimdiņa (sast.). Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: no baroka līdz postmodernismam. (6,72 EUR)
I. Freimane. Trešā persona latviešu verbu sistēmā (4,48 EUR)
A. Baltgalve (atb. red.). Ievads senķīniešu valodā.  (6,72 EUR)
A. Kalnača. Morfoloģijas stilistika (3,36 EUR)
Latviešu valodas gramatika (atk. izd.) (20,00 EUR)
RES LATVIENSES IV. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane SCRIPTUM FESTIVUM (5,60 EUR)
M. Semjonova. Atmiņas paēnā: Latvijas un Somijas sieviešu prozas krustpunkti XX gadsimtā (6,72 EUR)
B. Simsone. Iztēles ģeogrāfija. Mītiskā paradigma 20. gs. fantāzijas prozā (3,36 EUR)
K.-D. Ludvigs, M. Smiltena (sast.). Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca. (13,44 EUR)
Rusistica Latviensis 6 (5,60 EUR)
Translation. Quality. Costs. 6. starpt. Rīgas simpozija raksti (4,48 EUR)
Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā (4,48 EUR)
Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā (4,48 EUR)
Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā (4,48 EUR)
Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums (4,48 EUR)
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2 (2,42 EUR)
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 3 (2,42 EUR)
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 4 (2,42 EUR)

Vēsture

M. Norts. Baltijas jūras reģiona vēsture. Tirdzniecība un kultūras. Zin. red. A. Levāns (Cena 12,32 EUR)
Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij. Esejas. Zin. red. J. Goldmanis (Cena 16,80 EUR)
E. Grēns. Nāves impērija. Bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk (7,84 EUR)
V. Segliņš. Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē (16,80 EUR)
V. Segliņš. Ištare un desmitiem tās dažādo seju (16,80 EUR)
V. Segliņš. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi (16,80 EUR)
V. Segliņš. Hors, valdnieku dievs (15,68 EUR)
Studenti vēstures zinātnē 1. Pirmās starpdisciplinārās Latvijas jauno vēstures pētnieku konferences materiāli (7,84 EUR)
1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti. Konf. rakstu krājums (4,48 EUR)
V. Bērziņš. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918). Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka" (3,00 EUR)
D. Bleiere. Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR. Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka" (3,00 EUR)
B. Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka" (3,00 EUR)
I. Feldmanis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls skatījums. Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka" (3,00 EUR)
I. Feldmanis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941). Sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka"  (3,00 EUR)
A. Gavriļins. Vēstures avotu pētniecība. (3,36 EUR)
Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos (4,00 EUR)
V. R. Lediņš. Roberts Hiršs (1895–1972) (7,84 EUR)
Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture 2016/1(96); 2016/2; 2017/3; 2017/4; 2018/5 (4,84 EUR)
Vācbaltieši Latvijā (1918–1941). Sērija “Vēstures avoti augstskolai” VIII. Sast. I. Feldmanis (4,00 EUR)
Ē. Jēkabsons (sast., tulk., koment.). Polija un 1938.–1939. gada starptautiskā krīze Eiropā. Sērija “Vēstures avoti augstskolai” VI. (2,24 EUR)
V. Segliņš. Megalīti. Pasaule. Latvija (11,20 EUR)
A. Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934-1940 (11.76 EUR)
A. Stranga. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības ar lielvalstīm. LU VFF Raksti. Sērija “Vēsture”. 3. sēj. (8,96 EUR)
A. Varslavāns. Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā (5,60 EUR)

Bibliotēkzinātne, biobibliogrāfija

B. Mūze, D. Pakalniņa, I. Kalniņa. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (2,24 EUR)
Profesors Augusts Tentelis. Dzīve un darbs (5,60 EUR)
Docents Gunārs Slaidiņš. Bibliogrāfija (3,36 EUR)

Ekonomika, vadībzinātne un demogrāfija

I. Faituša. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās (8,96 EUR)
T. Volkova (sast.). Bizness pāri robežām (4,48 EUR)
I. Millere. Grāmatvedības attīstība Latvijā (4,48 EUR)
A. Ponomarjovs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika (4,48 EUR)
R. Rupeika-Apoga, E. Zelgalve. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes (3,36 EUR)
Journal of Economics and Management Research. Volume 7 2018 (4,84 EUR)
Journal of Economics and Management Research. Volume 6 2017 (4,84 EUR)
A. Bulis, R. Škapars, D. Šķiltere. Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana Ķīnas Tautas Republikā (5,60 EUR)

Juridiskā zinātne

J. Bojārs. Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības (21,28 EUR)
J. Bojārs. Starptautiskās kontraktu tiesības (11,20 EUR)
A. Mieriņa. Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma (8,96 EUR)

Pedagoģija, psiholoģija, izglītības vadība

A. L. Putniņš, M. Raščevska. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca (6,00 EUR)
I. Šuvajevs. Psihoanalīzes pēdas Latvijā. Dzīļu psiholoģija Latvijā (4,48 EUR)

Socioloģija, politoloģija un komunikāciju zinātne

K. Kļaviņš. Savienotie trauki (7,84 EUR)
T. H. Ēriksens. Mazas vietas – lieli jautājumi (6,72 EUR)
Humanities and Social Sciences Latvia. Vol. 24; Vol. 25 (2,42 EUR)
V. Ivbulis. Pagātne un tagadne neatkarīgajā Indijā (1947–2007) (6,72 EUR)
I. Ījabs. Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas vēsturē (4,48 EUR)
LU Raksti Nr. 808. Socioloģija (4,48 EUR)
T. Tisenkopfs (sast.). Socioloģija Latvijā (6,72 EUR)